BÀI TOÁN NHIỆT NHÔM

Thường gặp là phản ứng nhiệt nhôm: Gọi a là số mol của Al; b là số mol của oxit sắt.(Fe2O3)

2Al  +  Fe2O3  →  Al2O3  +  2Fe

I. Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn: Thường do không biết số mol Al và Fe2O3 là bao nhiêu nên phải xét đủ 3 trường hợp rồi tìm nghiệm hợp lí:

1. Trường hợp 1: Al và Fe2O3 dùng vừa đủ:

  2Al   +   Fe2O3  →  Al2O3  +  2Fe

   a      →       a/2   →  a/2      →  a

_   Hỗn hợp sau phản ứng: Fe: a mol; Al2O3: a/2 mol

2. Trường hợp 2: Al dùng dư: 2Al   +   Fe2O3  →  Al2O3  +  2Fe

                                                             2b     →     b     →    b    →     2b

_   Hỗn hợp sau phản ứng: Fe: 2b mol; Al2O3: b mol; Al: (a-2b) mol. Điều kiện: (a-2b>0)

3. Trường hợp 3: Fe2O3 dùng dư:     2Al   +   Fe2O3  →  Al2O3  +  2Fe

                                                                         a      →     a/2     →  a/2      →  a

_   Hỗn hợp sau phản ứng: Fe: a mol; Al2O3: ; Fe2O3: (b-a/2 )mol. Điều kiện: (b- a/2)>0)

II. Nếu phản ứng xảy ra không hoàn toàn: Gọi x là số mol Fe2O3 tham gia phản ứng

2Al   +   Fe2O3  →  Al2O3  +  2Fe

2x     →     x     →    x    →     2x

_   Hỗn hợp sau phản ứng: Fe: 2x mol; Al2O3: x mol; Fe2O3 dư: (b-x)mol; Al dư: (a-2x)mol

Chú ý: Nếu đề yêu cầu tính hiệu suất phản ứng ta giải trường hợp phản ứng xảy ra không hoàn toàn.

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 51 other followers

%d bloggers like this: