ôn tập-halogen

on-tap

Advertisements

Bài tập halogen

HALOGEN – BAI TAP

Halogen

Câu 1.        Lớp ngoài cùng của các nguyên tố Halogen có đặc điểm gì chung quy định nên tính chất hóa học tương tự nhau của các đơn chất Halogen?

A. Có 6 e.                          B. Là lớp thứ 7.                      C. Là lớp thứ 5.                      D. Có 7 e.

Câu 2.        Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là chung cho các Halogen?

A. Nguyên tử chỉ có khả năng kết hợp với 1 electron.

B. Có số oxi hóa là -1 trong mọi hợp chất.

C. Tạo ra với Hidro hợp chất khí có liên kết cộng hóa trị phân cực.

D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.

Câu 3.        Câu phát biểu nào sau đây là sai?

      A. Halogen là những chất oxi hóa mạnh.            

      B. Khả năng oxi hóa của Halogen giảm dần từ Flo đến Iot.

      C. Trong các hợp chất, các Halogen đều có thể có số oxi hóa: -1; +1; +3; +5; +7.

      D. Các Halogen có nhiều điểm giống nhau về tính chất hóa học.

Câu 4.        Chỉ ra câu sai trong các câu phát biểu sau:

                  A. Flo là phi kim hoạt động hóa học mạnh nhất.              B. Flo là chất oxi hóa mạnh nhất.                   C. Flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất.                    D Flo là nguyên tố bền nhất

Câu 5.        Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra phản ứng hóa học?

                  A. Thổi khí F2 vào hơi nước nóng.                                   B. Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr.

                  C. Cho Br2 vào dung dịch NaI.                                        D. Cho I2 vào dung dịch KBr.

Câu 6.        Để phân biệt 4 dung dịch không màu NaF, KCl, NaBr, KI đựng trong 4 bình không nhãn riêng biệt ta có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây?

      A. Quỳ tím                        B. d2 AgNO3                           C. d2 BaCl2                             D. d2 KOH

Câu 7.        Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế theo phản ứng:

HClđặc + KMnO4  ® MnCl2 + KCl + Cl­2 + H2O

               Hệ số cân bằng của HCl là:

                  A. 4                                   B. 10                                       C.  16                                      D. 8

Câu 8.        Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào dưới đây?

A. MnO2                           B. HNO3                                 C. KMnO4                               D. HCl

Câu 9.        Ở các nhà máy cung cấp nước sạch thường sát trùng nước máy bằng khí Clo. Tính diệt khuẩn của Clo trong nước là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Clo có tính oxi hóa mạnh nên có tính diệt khuẩn.

B. Clo rất độc nên có tính diệt khuẩn.

C. Clo tác dụng với nước tạo ra axit hipoclorơ HClO là chất oxi hóa mạnh nên có tính diệt khuẩn.

D. Clo có tính khử mạnh nên có tính diệt khuẩn.

Câu 10.   

t0

Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí Hidro Clorua trong phòng thí nghiệm?

as

                  A. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) ® HCl + NaHSO4                  B. Cl2 + H2O ®  HCl + HClO

                  C. Cl2 + SO2 + H2O ® HCl + H2SO4                                        D. H2 + Cl2 ® 2HCl

Câu 11.   

t0

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa?

                  A. MnO2 + 4HCl ® MnCl2 + Cl­2 + 2H2O                       B. Al2O3 + 6HCl ®  2AlCl3 + 3H2O

                  C. Fe + 2HCl ® FeCl2 + H2O                                                      D. NaOH + HCl ® NaCl + H2O

Câu 12.   

t0

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử?

                  A. HCl + NaOH ® NaCl + H2O                                     B. 4HCl  + MnO2 ® MnCl2 + Cl2 + H2O

                  C. 2HCl + CaCO3 ®  CaCl2 + CO2 + H2O                             D. 2Al + 6HCl ® 2AlCl3 + 3H2

Câu 13.    Để điều chế khí HidroClorua trong phòng thí nghiệm, người ta chọn cách nào trong các cách sau?

                  A. Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.             

                  B. Cho KCl tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

                  C. Cho NaCl khan tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng hoặc cho Cl2 tác dụng với H2.

                  D. Cho KCl tác dụng với dung dịch KMnO4 loãng có mặt dung dịch H2SO4.

Câu 14.    Để chứa dung dịch axit HF trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng chai lọ hoặc bình làm bằng:

A. Thủy tinh có màu xanh.                                               B. Thủy tinh có màu nâu.

C. Thủy tinh không màu.                                                  D. Nhựa (chất dẻo).

Câu 15.    Có 3 ống nghiệm chứa 3 dung dịch riêng biệt không màu là: HCl, NaCl và NaNO3. Dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên?

A. Quỳ tím và d2 AgNO3.                                                            B. Quỳ tím và d2 NaOH.

C. d2 AgNO3.                                                                    D. d2 BaCl2.

Câu 16.    Trong phản ứng: Cl­2 + H2O       HCl + HClO, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Clo chỉ đóng vai trò là chất khử.

B. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử.

C. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.

D. Nước đóng vai trò chất khử, Clo đóng vai trò chất oxi hóa.

Câu 17.    Phản ứng của khí Clo với khí Hidro xảy ra ở điều kiện nào sau đây?

A. Trong bóng tối.                                                                        B. Có chiếu sáng.

C. Trong bóng tối, nhiệt độ thường.                                 D. Nhiệt độ thấp dưới 00C.

Câu 18.    Nước Giaven là hỗn hợp gồm các chất nào sau đây?

A. NaCl, NaClO3, H2O.                                                    B. HCl, HClO, Cl2, H2O.

C. NaCl, NaClO4, H2O.                                                    D. NaCl, NaClO, H2O.

Câu 19.    Tính chất sát trùng và tính tẩy màu của nước Giaven là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Do chất NaCl có trong nước Giaven có tính tẩy màu và sát trùng.

B. Do trong chất NaClO, nguyên tử Cl có số oxi hóa +1, thể hiện tính oxi hóa mạnh.

C. Do chất NaClO phân hủy ra Cl2 là chất oxi hóa mạnh.

D. Do chất NaClO phân hủy ra oxi nguyên tử có tính oxi hóa mạnh.

Câu 20.    Chất chỉ có tính oxi hóa là:

A. F2.                                 B. Cl2.                                     C. Br2.                         D.Cả 3 chất A, B, C.

Câu 21.    Cấu hình electron nào sau đây là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố Oxi (Z=8)?

A. 1s22s22p6                      B. 1s22s22p63s23p4                   C. 1s22s22p5                 D. 1s22s22p4

Câu 22.    Nhiệt phân hoàn toàn cùng 1 lượng chất (cùng số mol) hai chất KMnO4 và KClO3 thì thể tích khí Oxi (đo ở đktc) thu được trong 2 trường hợp sẽ:

A. Bằng nhau.                                                                  

B. Nhiệt phân KMnO4 sẽ thu được nhiều O2 hơn.

C. Nhiệt phân KClO3 sẽ thu được nhiều O2 hơn.

D. Không xác định được.

Câu 23.    Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 dung dịch riêng biệt không màu là: BaCl2, NaHCO3 và NaCl. Có thể dùng dung dịch nào trong các dung dịch sau để phân biệt được 3 dung dịch trên?

A. H2SO4.                         B. AgNO3.                              C. CaCl2.                     D. Ba(OH)2.

NHÓM HALOGEN

Câu 1: Cho 4 đơn chất F2; Cl2; Br2; I2. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

            A. F2.                           B. Cl2.                          C. Br2.             D. I2.

Câu 2: Câu nào sau đây Không đúng?

            A. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ.

            B. Các halogen đều có số oxi hóa là -1; 0; +1; +3; +5; +7.

            C. Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p.

            D. Tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ flo đến iod.

Câu 3: Các hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố halogen thì halogen có tính oxi hoá mạnh hơn sẽ có số oxi hoá

            A. dương.                     B. âm.                          C. không.                     D. không xác định được.

Câu 4: Trong tự nhiên, các halogen

            A. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.               B. chỉ tồn tại ở dạng muối halogenua.

            C. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.               D. tồn tại ở cả dạng đơn chất và hợp chất.

Câu 5: Khi cho khí Cl2 tác dụng với khí NH3 có chiếu sáng thì

            A. thấy có khói trắng xuất hiện.             B. thấy có kết tủa xuất hiện.

            C. thấy có khí thoát ra.                         D. không thấy có hiện tượng gì.

Câu 6: HF có nhiệt độ sôi cao bất thường so với HCl, HBr, HI là do

            A. flo có tính oxi hoá mạnh nhất.           B. flo chỉ có số oxi hoá âm trong hợp chất.

            C. HF có liên kết hiđro.                                    D. liên kết H – F phân cực mạnh nhất.

Câu 7: Trong các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá -1 còn clo, brom, iod có cả số oxi hóa +1; +3; +5; +7 là do so với clo, brom, iod thì

            A. flo có tính oxi hoá mạnh hơn.            B. flo có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.

            C. nguyên tử flo có cấu tạo đặc biệt.     D. nguyên tử flo không có phân lớp d.

Câu 8: ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục, có mùi xốc và nặng hơn không khí

            A. 1,25 lần.                  B. 2,45 lần.                  C. 1,26 lần.                  D. 2,25 lần.

Câu 9: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách

            A. điện phân nóng chảy NaCl.              B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

            C. phân huỷ khí HCl.                            D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2; KMnO4

Câu 10 (A-07): Trong công nghiệp người ta thường điều chế clo bằng cách

            A. điện phân nóng chảy NaCl.              B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

            C. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dd NaCl.      D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2; đun nóng.

Câu 11: Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím

            A. chuyển sang màu đỏ.                                    B. chuyển sang màu xanh.

            C. không chuyển màu.                          D. chuyển sang không màu.

Câu 12: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí HCl bằng cách

            A. clo hoá các hợp chất hữu cơ.                        B. cho clo tác dụng với hiđro.

            C. đun nóng dung dịch HCl đặc.           D. cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đặc.

Câu 13: Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogen hiđric (HX) là

            A. HF < HCl < HBr < HI.                                B. HI < HBr < HCl < HF.

            C. HCl < HBr < HI < HF.                                D. HBr < HI < HCl < HF.

Câu 14: Có 4 dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI đựng trong các lọ bị mất nhãn. Nếu dùng dung dịch AgNO3 thì có thể nhận được

            A. 1 dung dịch. B. 2 dung dịch. C. 3 dung dịch. D. 4 dung dịch.

Câu 15: Brom có lẫn một ít tạp chất là clo. Một trong các hoá chất có thể loại bỏ clo ra khổi hỗn hợp là

            A. KBr.                        B. KCl.                        C. H2O.                       D. NaOH.

Câu 16: Axit pecloric có công thức

            A. HClO.                     B. HClO2.                    C. HClO3.                    D. HClO4.

Câu 17: Axit cloric có công thức

            A. HClO.                     B. HClO2.                    C. HClO3.                    D. HClO4.

Câu 18 (B-07): Cho 13,44 lít khí Cl2 (đktc) qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100oC. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là

            A. 0,24M.                    B. 0,48M.                    C. 0,2M.                      D. 0,4M.

Câu 19: Điện phân 2 lít dung dịch hỗn hợp NaCl và KCl có màng ngăn một thời gian thu được 1,12 lít khí Cl2 (đktc). Coi thể tích dung dịch không đổi. Tổng nồng độ mol của NaOH và KOH trong dung dịch thu được là

            A. 0,01M.                    B. 0,025M.                  C. 0,03M.                    D. 0,05M.

Câu 20: Độ tan của NaCl ở 100OC là 50 gam. ở nhiệt độ này dung dịch bão hoà NaCl có nồng độ phần trăm là

            A. 33,33.                     B. 50.                           C. 66,67.                     D. 80.

Câu 21: Hoà tan 11,2 lít khí HCl (đktc) vào m gam dung dịch HCl 16% thu được dung dịch HCl 20%. Giá trị của m là

            A. 36,5.                       B. 182,5.                      C. 365,0.                     D. 224,0.

Câu 22: Hoà tan V lít khí HCl (đktc) vào 185,4 gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch HCl 16,57%. Giá trị của V là

            A. 4,48.                       B. 8,96.                        C. 2,24.                       D. 6,72.

Câu 23: Cho 11,2 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 tác dụng vừa đủ với 16,98 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al thu được 42,34gam hỗn hợp Z gồm MgCl2; MgO; AlCl3 và Al2O3.

     1. Phần trăm thể tích của oxi trong X là

            A. 52.                          B. 48.                           C. 25.                          D. 75.

     2. Phần trăm khối lượng của Mg trong Y là

            A. 77,74.                     B. 22,26.                      C. 19,79.                     80,21.

Câu 24: Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr và KBr thu được muối NaCl và KCl, đồng thời thấy khối lượng muối giảm 4,45 gam. Lượng clo đã tham gia phản ứng với 2 muối trên là

            A. 0,1 mol.                   B. 0,05 mol.                 C. 0,02 mol.                 D. 0,01 mol.

Câu 25: Hoà tan hỗn hợp gồm 0,2 mol Al; 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe3O4 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư, rồi lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

            A. 74,2.                       B. 42,2.                        C. 64,0.                       D. 128,0.

Câu 26: Hoà tan 174 gam hỗn hợp M2CO3 và M2SO3 (M là kim loại kiềm) vào dung dịch HCl dư. Toàn bộ khí CO2và SO2 thoát ra được hấp thụ tối thiểu bởi 500ml dung dịch NaOH 3M.  Kim  loại M là

            A. Li.                           B. Na.                          C. K.                           D. Rb.

Câu 27: Cho một lượng hỗn hợp CuO và Fe2O3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2 muối có tỷ lệ mol là 1 : 1. Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O2 trong hỗn hợp lần lượt là

            A. 30 và 70.                 B. 40 và 60.                 C. 50 và 50.                 D. 60 và 40.

Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 25,12 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe trong dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là

            A. 67,72.                     B. 46,42.                      C. 68,92                      D. 47,02.

Câu 29: Cho 6,72 lít clo (đktc) tác dụng với 16,8 gam Fe nung nóng rồi lấy chất rắn thu được hoà vào nước và khuấy đều thì khối lượng muối trong dung dịch thu được là

            A. 38,10 gam.  B. 48,75 gam.  C. 32,50 gam.  D. 25,40 gam.

Câu 30: Cho 9,14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu bằng dung dịch HCl dư thu được 7,84 lít khí (đktc), dung dịch X và 2,54 gam chất rắn Y. Khối lượng muối trong X là

            A. 32,15 gam.  B. 31,45 gam.  C. 33,25 gam.  D. 30,35gam.

Câu 31: Hoà tan hoàn toàn 10,05 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hoá trị II và III vào dung dịch HCl thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Khối lượng muối trong A là

            A. 10,38gam.   B. 20,66gam.   C. 30,99gam.   D. 9,32gam.

Câu 32: Cho 37,6 gam hỗn hợp gồm CaO, CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,6 lít dung dịch HCl 2M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam muối khan thu được là

            A. 70,6.                       B. 61,0.                        C. 80,2.                       D. 49,3.

 

Bai tap tu luan Clo

download

Bai tap halogen

download

Bai tap clo

DOWNLOAD