GLUXIT

   

  

Câu 1: Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ 

            A. hoà tan Cu(OH)2 ở nhiêt đọ thường tạo dung dịch màu xanh lam. 

            B. tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2. 

            C. tạo este chứa 5 gốc axit trong phân tử. 

            D. lên men thành ancol (rươu) etylic. 

Câu 2 (A-07): Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với 

            A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.                                  

B. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng. 

            C. kim loại Na. 

            D. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. 

Câu 3 (A-07): Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa. Giá trị của m là 

            A. 550.                        B. 810.                                    C. 750.                        D. 650. 

Câu 4 (B-07): Phát biểu không đúng là 

            A. Sản phẩm thuỷ phân xenlulozơ (xt H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng gương. 

            B. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O. 

            C. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2. 

            D. Thuỷ phân (xt H+, to) saccarozơ cung như mantozơ cho cùng một monosaccarit. 

Câu 5 (B-07): Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là 

            A. 30.                          B. 10.                                      C. 21.                          D. 42. 

Câu 6: Công thức cấu tạo thu gọn của xenlulozơ là 

            A. [C6H5O2(OH)3]n.                                        B. [C6H7O2(OH)3]n. 

            C. [C6H7O3(OH)3]n.                                        D. [C6H8O2(OH)3]n. 

Câu 7: Khối lượng glucozơ cần dùng để điều chế 1 lít dung dịch ancol (rượu) etylic 40% (khối lượng riêng 0,8 g/ml) với hiệu suất 80% là 

            A. 626,09 gam.           B. 782,61 gam.                        C. 305,27 gam.            D. 1565,22 gam. 

Câu 8: Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là 

            A. 270 gam.                B. 300 gam.                             C. 259 gam.                 D. 360 gam. 

Câu 9: Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng 

            A. với dung dịch NaCl.                                              B. thuỷ phân trong môi trường axit. 

            C. Ag2O (AgNO3) trong dung dịch NH3.      D. với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. 

Câu 10 (B-2007): Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là 

            A. protit luôn chứa chức hiđroxyl.                  B. protit luôn là chất hữu co no. 

            C. protit có khối lượng phân tử lớn hơn.        D. protit luôn chứa nitơ. 

Câu 11: Tính chất của saccarozơ là tan trong nước (1); chất rắn màu trắng (2); khi thuỷ phân tạo thành fructozơ và glucozơ (3); tham gia phản ứng tráng gương (4); phản ứng với Cu(OH)2 (5). Những tính chất đúng là 

            A. (3), (4), (5).                                                 B. (1), (2), (3), (5).                  

C. (1), (2), (3), (4).                                                      D. (2), (3), (5). 

Câu 12: Tính chất của tinh bột là polisaccarit (1), không tan trong nước (2), có vị ngọt (3), thuỷ phân tạo thành glucozơ (4), thuỷ phân tạo thành fructozơ (5), làm cho iod chuyển thành màu xanh (6), dùng làm nguyên liệu để điều chế dextrin (7). Những tính chất sai 

            A. (2), (5), (6), (7).                                                      B. (2), (5), (7). 

            C. (3), (5).                                                                   D. (2), (3), (4), (6).      

Câu 13: Tính chất của xenlulozơ là chất rắn (1), màu trắng (2), tan trong các dung môi hữu cơ (3), có cấu trúc mạch thẳng (4), khi thuỷ phân tạo thành glucozơ (5), tham gia phản ứng este hoá bởi axit (6), dễ dàng điều chế từ dầu mỏ (7). Những tính chất đúng là 

            A. (1), (2), (4), (5), (6).                                                B. (1), (3), (5). 

            C. (2), (4), (6), (7).                                                      D. (1), (2), (3), (4), (5), (6). 

Câu 14: Tính chất của glucozơ là chất rắn (1), có vị ngọt (2), ít tan trong nước (3), thể hiện tính chất của rượu (4), thể hiện tính chất của axit (5), thể hiện tính chất của anđehit (6), thể hiện tính chất của ete (7). Những tính chất đúng là 

            A. (1), (2), (4), (6).                                                      B. (1), (2), (3), (7). 

            C. (3), (5), (6), (7).                                                      D. (1), (2), (5), (6). 

Câu 15: Cho các chất glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ. Các chất trong đó đều có phản ứng tráng gương và phản ứng với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh là 

            A. saccarozơ, mantozơ.                                              B. glucozơ, xenlulozơ. 

            C. glucozơ, mantozơ.                                      D. glucozơ, saccarozơ. 

Câu 16: Cho 3,6 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với Ag2O trong dung dịch NH3 thì số gam Ag thu được là 

            A. 2,16.                       B. 4,32.                                   C. 18,4.                       D. 3,24. 

Câu 17: Người ta điều chế C2H5OH từ xenlulozơ với hiệu suất chung của cả quá trình là 60% thì khối lượng C2H5OH thu được từ 32,4 gam xeluluzơ là 

            A. 11,04 gam. B. 30,67 gam.              C. 12,04 gam.  D. 18,4 gam. 

Câu 18: Trong công thức cấu tạo dạng vòng Haworth của a-D-glucozơ thì nhóm –OH ở cacbon số 1 

            A. ở phía trên mặt phẳng.                                           B. ở phía dưới mặt phẳng. 

            C. nằm trênmặt phẳng.                                                D. không xác định được. 

Câu 19: Một trong những phản ứng để chứng minh glucozơ có cấu tạo mạch vòng là cho glucozơ tác dụng với 

            A. AgNO3 (Ag2O) trong dung dịch NH3.      B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. 

            C. CH3OH trong môi trường axit.                  D. CH3COOH trong môi trường axit. 

Câu 20: Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là 

            A. glucozơ.                 B. fructozơ.                             C. mantozơ.                D. saccarozơ. 

Câu 21: Trong dung dịch nước, glucozơ chủ yếu tồn tại dưới dạng 

            A. mạch hở.                B. vòng 4 cạnh.                       C. vòng 5 cạnh.           D. vòng 6 cạnh. 

Câu 22: Để sản xuất 59,4 kg xelunlozơ trinitrat (hiệu suất 90%) bằng phản ứng giữa dung dịch HNO3 60% với xenlulozơ thì khối lượng dung dịch HNO3 cần dùng là 

            A. 70,0 kg.                  B. 21,0 kg.                              C. 63,0 kg.                  D. 23,3 kg. 

  

  

Câu 23: Cho glucozơ lên men thành rượu (ancol) etylic. Dẫn khí CO2 tạo thành qua dung dịch nước vôi trong dư, thu được 50 gam kết tủa. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80%. Khối lượng glucozơ cần dùng ban đầu là 

            A. 36,00 gam. B. 56,25 gam.              C. 72,00 gam.  D. 112,50 gam.           

Câu 24:  Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Để phản ứng quang hợp tạo ra 810 gam tinh bột cần số mol không khí là 

            A. 100000 mol.           B. 50000 mol.             C. 150000 mol.           D. 200000 mol. 

 

Advertisements