KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT -Đề tham khảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        KỲ THI  TỐT NGHIỆP THPT

                                                                                                                  Môn thi: HOÁ HỌC

 

Câu 1: Este CH3COOC2H5 phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra các sản phẩm hữu cơ là

            A. C2H5COONa và CH3OH.                            B. C2H5ONa và CH3COOH.

            C. CH3COONa và C2H5OH.                             D. C2H5COOH và CH3ONa.

Câu 2: Để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn, người ta thường cho chất béo lỏng tác dụng với

            A. H2O.                        B. NaOH.                     C. CO2.                        D. H2.

Câu 3: Vinyl axetat được điều chế bằng phản ứng của

            A. axit axetic với ancol vinylic.                       B. axit axetic với axetilen.

            C. axit axetic với vinyl clorua.             D. axit axetic với etilen.

Câu 4: Lên men chất X sinh ra sản phẩm gồm ancol etylic và khí cacbonic. Chất X là

            A. glucozơ.                  B. xenlulozơ.               C. tinh bột.                   D. saccarozơ.

Câu 5: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là   A. 1.                            B. 2.                             C. 3.                             D. 4.

Câu 6: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là

            A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.                            B. NH3, C6H5NH2, CH3NH2.

            C. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.                            D. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.

Câu 7: Số amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C4H9NO2

            A. 3.                            B. 4.                             C. 2.                             D. 5.

Câu 8: Polime được dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) là

            A. poli ( metyl acrylat).                                    B. poli( metyl metacrylat).

            C. poli (phenol – fomanđehit).                        D. poli (metyl axetat).

Câu 9: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch NaOH là

  1. C2H5Cl, C2H5COOCH3, CH3COOH.                         B.  C2H5OH, C2H5COOCH3, CH3COOH.

C. C2H5Cl, C2H5COOCH3, CH3OH.                                    D. C2H5Cl, C2H5COOCH3, C6H5– CH2OH

Câu 10: Dãy gồm các chất tham gia phản ứng tráng bạc là

            A. andehyt axetic, saccarozơ, mantozơ                         B. axit axetic, glucozơ, mantozơ.

            C. andehit axetic, glucozơ, mantozơ.                             D. andehit axetic, glucozơ, mantozơ.

Câu 11: Để phân biệt hai dung dịch riêng biệt: axit α- amino axetic, axit axetic người ta dùng một thuốc thử là

            A. quỳ tím.                  B. AgNO3/NH3.            C. NaOH.                     D. phenolphtalein.

Câu 12: Khi xà phòng hoá triolein bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm là

            A. natri oleat và glixerol.                                 B. natri oleat và etylen glicol.

            C. natri stearat và glixerol.                               D. natri stearat và etylen glicol.

Câu 13: Để trung hoà 6,0 gam một axit cacboxylic X ( no, đơn chức, mạch hở) cần 100ml dung dịch NaOH 1M. Công thức của X là

            A. C3H7COOH.                     B. C2H5COOH.                  C. HCOOH.              D. CH3COOH.

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hơi ancol X thu được 3 thể tích khí CO2 và 4 thể tích hơi nước ( các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức của X là

            A. C2H5OH.                 B. C3H7OH.                 C. CH3OH.                   D. C4H9OH.

Câu 15: Cho dãy các chất CH3COONa, CH3COOCH3, H2NCH2COOH, CH3CH2NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là            A. 4.                            B. 3.                             C. 2.                             D. 1.

Câu 16: Cấu hình electron của cation R+ có phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

            A. Na.                          B. K.                            C. Li.                           D. Mg.

Câu 17: Cho sắt lần lượt vào các dung dịch: FeCl3, AlCl3, CuCl2, Pb(NO3)2, HCl, H2SO4 đặc nóng (dư). Số trường hợp phản ứng sinh ra muối sắt (II) là

            A. 5.                            B. 4.                             C. 3.                             D. 6.

Câu 18:  Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là

            A. khử ion kim loại thành nguyên tử.  B. oxi hoá ion kim loại thành kim loại.

            C.cho ion kim loại tác dụng với axit.               D. cho ion kim loại tác dụng với bazơ.

Câu 19: Cho dãy các kim loại: K, Na, Ba, Ca, Be. Số kim loại trong dãy khử được nước ở nhiệt độ thường là

            A. 5.                            B. 2.                             C. 3.                             D. 4.

Câu 20: Cho dãy các kim loại: K, Ca, Al, Fe. Kim loại trong dãy có tính khử mạnh nhất là

            A. K.                            B. Ca.                          C. Al.                           D. Fe.

Câu 21: Cho dãy các chất: Na, Na2O, NaOH, NaHCO3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra chất khí là   A. 2.                            B. 1.                             C. 3.                             D. 4

Câu 22: Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng để sản xuất clorua vôi. Chất X là

            A. KOH.                      B. NaOH.                     C. Ba(OH)2.                 D. Ca(OH)2.

Câu 23: Cho dãy các chất: AlCl3, NaHCO3, Al(OH)3, Na2CO3, Al. Số chất trong dãy đều tác dụng được với axit HCl, dung dịch NaOH là      A. 2.                            B. 4.                             C. 3.                             D. 5.

Câu 24: Dãy gồm các chất đều có tính chất lưỡng tính.

            A. NaHCO3, Al(OH)3, Al2O3.               B. AlCl3, Al(OH)3, Al2O3.

            C. Al, Al(OH)3, Al2O3.                         D. AlCl3, Al(OH)3, Al2(SO4)3.

Câu 25: Cho 4,6 gam kim loại kiềm M tác dụng với lượng nước (dư) sinh ra 2,24 lít H2 (đktc). Kim loại M là

            A. K.                            B. Na.                          C. Li.                           D. Cs.

Câu 26: Cho dãy các chất: Fe, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3. Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sinh ra sản phẩm khí ( chứa nitơ) là

            A. 5.                            B. 2.                             C. 4.                             D. 3.

Câu 27: Cho 5,5 gam hỗn hợp gồm hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HCl (dư), thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp lần lượt là

            A. 2,7gam và 2,8gam.                          B. 2,8gam và 2,7gam.

            C. 2,5gam và 3,0gam.                                      D. 3,5gam và 2,0gam.

Câu 28: Cho 6,85 gam kimloại X thuộc nhóm IIA vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là

            A. Sr.                           B. Ca.                          C. Mg.                          D. Ba.

Câu 29: Cho m gam Fe tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch HNO3, thể tích khí NO ( sản phẩm duy nhất, ở đktc) thu được là 1,12 lít. Giá trị của m là           A. 2,8.                         B. 5,6.                          C. 4,2.              D. 7,0.

Câu 30: Phát biểu nào sau đây đúng?

            A. Sắt bị oxi hoá bởi clo tạo thành hợp chất sắt (II).

            B. Sắt tác dụng với axit loãng H2SO4, HCl đều tạo thành hợp chất sắt (III).

            C. Hợp chất sắt(II) bị oxi hoá thành hợp chất sắt (III).

            D. Hợp chất sắt (III) bị oxi hoá thành sắt.

Câu 31: Một hợp chất của crom có khả năng làm bốc cháy S, C, P, C2H5OH khi tiếp xúc với nó. Hợp chất đó là

            A. CrO3.                       B. Cr2O3.                      C. Cr(OH)3.                  D. Cr2(SO4)3.

Câu 32: Kim loại X có thể khử được Fe3+ trong dung dịch FeCl3 thành Fe2+ nhưng không khử được H+ trong dung dịch HCl thành H2. Kim loại X là

            A. Mg.                         B. Fe.                           C. Zn.                          D. Cu.

Câu 33: Thuốc thử để phân biệt ba dung dịch riêng biệt: NaOH, HCl, H2SO4 loãng là

            A. BaCO3.                    B. Al.                           C. Fe.                           D. BaSO4.

Câu 34: Một loại than đá dùng cho một nhà máy nhiệt điện có chứa 2% lưu huỳnh. Nếu mỗi ngày nhà máy đốt hết 100 tấn than chì trong một năm (365 ngày) khối lượng khí SO2 xả vào khí quyển là

            A. 1420 tấn.                 B. 1250 tấn.                 C. 1530 tấn.                 D. 1460 tấn.

Câu 35: Cho một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hoà tan quặng này trong dung dịch HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra; dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch BaCl2 thấy có kết tủa trắng ( không tan trong axit mạnh). Loại quặng đó là

            A. xiđerit.                    B. hematit.                   C. manhetit.                 D. pirit sắt.

Câu 36: Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thấy thoát ra một khí không màu, hoá nâu trong không khí. Khí đó là

            A. N2.                          B. NO.                         C. NO2.                        D. NH3.

Câu 37: Cho dãy các chất: NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, FeCl3, AlCl3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

            A. 4.                            B. 2.                             C. 3.                             D. 5.

Câu 38: Khi đun ancol X ( công thức phân tử C2H6O) với axit Y( công thức phân tử C2H4O2) có axit H2SO4 đặc làm chất xúc tác thu được este có công thức phân tử

            A. C4H10O2.                 B. C4H8O2.                   C. C4H10O3.                  D. C4H8O3

Câu 39: Khi đun hợp chất X với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y ( C2H4NNaO2) và Z ( C2H6O). Công thức phân tử của X là

            A. C4H7NO2.                B. C4H10NO2.               C. C4H9NO2.                D. C4H7NNaO2.

Câu 40: Hai chất đều phản ứng được với dung dịch NaOH là

            A. CH3COOH và CH3COOCH3.                      B. CH3COOH và C2H5OH.

            C. C2H5OH và CH3COOCH3.                           D. CH3OH và CH3COOCH3.

Advertisements

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT-Đề tham khảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               KỲ THI  TỐT NGHIỆP THPT

                                                                                                            Môn thi: HOÁ HỌC

                

Câu 1: Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện

            A. kết tủa màu nâu đỏ.                                   

            B. kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dẩn sang màu nâu đỏ.

            C. kết tủa màu trắng hơi xanh.

            D. kết tủa màu xanh lam.

Câu 2:Công thức hoá học của sắt (II) hidroxit là

            A. Fe(OH)2.                 B. Fe3O4.                      C. Fe(OH)3.                  D. FeO.

Câu 3:Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Al, Cr. Kim loại mềm nhất trong dãy là

            A. Cu.                          B. Al.                           C. Cr.                           D. Na.

Câu 4:Đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được

            A. xenlulozơ.               B. glucozơ.                  C. glixerol.                   D. etyl axetat.

Câu 5: Cho dãy các chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin). Chất trong dãy có lực bazơ yếu nhất.

            A. CH3NH2.                 B. C2H5NH2.                C. C6H5NH2.                D. NH3.

Câu 6:Hợp chất có tính lưỡng tính là

            A. Ba(OH)2.                 B. Cr(OH)3.                  C. Ca(OH)2.                 D. NaOH.

Câu 7:Cho 1,37gam kim loại kiềm thổ M phản ứng với nước (dư), thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M là

            A. Sr.                           B. Mg.                          C. Ba.                          D. Ca.

Câu 8:Cho dãy các kim loại: Na, Al, W, Fe. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

            A. Fe.                           B. W.                           C. Al.                           D. Na.

Câu 9: Cho 8,9 gam hỗn hợp bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng( dư), thu được 0,2 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là

            A. 2,4gam và 6,5gam,                          B. 1,2 gam và 7,7 gam.

            C. 1,8gam và 7,1gam.                                      D. 3,6gam và 5,3gam.

Câu 10:Điều chế kim loại Mg bằng phương pháp

            A. điện phân dung dịch MgCl2.                                                      B. dùng H2 khử MgO ở nhiệt độ cao.

            C. dùng kim loại Na khử ion Mg2+ trong dung dịch MgCl2.            D. điện phân MgCl2 nóng chảy.

Câu 11:Dãy gồm các ion được sắp xếp theo thứ tự oxi hoá giảm dần từ trái sang phải là:

            A. Al3+, Cu2+, K+.        B. Cu2+, Al3+, K+.         C. K+, Al3+, Cu2+.         D. K+, Cu2+, Al3+.

Câu 12:Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit?

            A. Na2O.                      B. CrO3.                       C. K2O.                        D. CaO.

Câu 13:Cho 5,0 gam CaCO3 phản ứng hết với axit CH3COOH (dư), thu được V lít khí CO2 (ở đktc), Giá trị của V là

            A. 1,12.                       B. 4,48.                        C. 2,24.                        D. 3,36.

Câu 14: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Cu là

            A. FeCl3 và AgNO3.                                         B. FeCl2 và ZnCl2.

            C. AlCl3 và HCl.                                              D. MgSO4 và ZnCl2.

Câu 15:Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố Al ( Z= 13) là

            A. 3s23p3.                    B. 3s23p2.                     C. 3s23p1.                     D. 3s13p2.

Câu 16: Chất có chứa nguyên tố nitơ là

            A. metyl.amin. B. saccarozơ.               C. xenlulozơ.               D. glucozơ.

Câu 17: Chất béo là trieste của axit béo với

            A. etanol.                     B. phenol.                    C. glixerol.                   D. etylen glicol.

Câu 18: Hoà tan 22,4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO ( sản phẩm duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

            A. 8,96.                       B. 2,24.                        C. 4,48.                        D. 3,36.

Câu 19:Chất có nhiều trong khói thuốc lá gây hại cho sức khoẻ con người là

            A. heroin.                    B. nicotin.                    C. cafein.                     D. cocain.

Câu 20: Cho dãy các chất: H2, H2NCH2COOH, C65NH2, C25NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng với NaoH trong dung dịch là        A. 2.                            B. 1.                             C. 3.                             D. 4.

Câu 21:Canxi hiđroxit (Ca(OH)2) còn gọi là

            A. thạch cao.               B. đá vôi.                     C. thạch ca sống.         D. vôi tôi.

Câu 22: Cho dãy các kim loại: Fe, K, Mg, Ag. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là

            A. Fe.                           B. K.                            C. Ag.                          D. Mg.

Câu 23: Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

            A. CH3COOC2H5.                                            B. CH2=CHCOOCH3.

            C. C2H5COOCH3.                                            D. CH3COOCH3.

Câu 24: Este HCOOCH3 phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm hữu cơ là

            A. CH3COONa và CH3OH.                              B. CH3ONa và HCOONa.

            C. HCOONa và CH3OH.                                  D. HCOOH và CH3Ona.

Câu 25: Axit amino axetic ( H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch

            A. Na2SO4.                   B. NaOH.                     C. NaNO3.                   D. NaCl.

Câu 26: Trùng hợp etilen thu được sản phẩm là

            A. poli (metyl metacrylat).                               B. poli (vinyl clorua) (PVC)

            C. poli (phenol-fomanđehit).                           D. poli etylen (PE)

Câu 27: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là

            A. CH3COOH. B. CH3COOC2H5.        C. C2H5OH.                 D. CH3NH2.

Câu 28: Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit.

            A. K2O.                        B. Fe2O3.                      C. MgO.                       D. BaO.

Câu 29: Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu

            A. vàng.                       B. đen.                         C. đỏ.                           D. tím.

Câu 30: Kim loại phản ứng được với dung dịch HCl loãng là

            A. Ag.                          B. Au.                          C. Cu.                          D. Al.

Câu 31: Kim loại không phản ứng được với axit HNO3 đặc, nguội là

            A. Ag.                          B. Cu.                          C. Mg.                          D. Cr.

Câu 32: Polime thuộc loại tơ thiên nhiên là

            A. tơ nitron.                 B. tơ visco.                  C. tơ nilon-6,6.            D. tơ tằm.

Câu 33: Glucozơ thuộc loại

            A. polime.                    B. polisaccarit. C. monsaccarit.            D. đisaccarit.

Câu 34: Cho dãy các chất: NaOH, NaCl, NaNO3, Na2SO4. Chất trong dãy phản ứng được với dung dịch BaCl2

            A. Na2SO4.                   B. NaOH.                     C. NaNO3.                   D. NaCl.

Câu 35: Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là

            A. 16,4gam.                 B. 12,3gam.                 C. 4,1gam.                   D. 8,2gam.

Câu 36: Cho dãy các kim loại: Ag, Fe, Au, Al. Kim loại trong dãy có độ dẫn điện tốt nhất là

            A. Al.                           B. Fe.                           C. Ag.                          D. Au.

Câu 37: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, metyl axetat, metyl amin. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là         A. 4.                            B. 3.                             C. 1.                             D. 2.

Câu 38: Cho 0,1 mol anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối phenylamoniclorua ( C6H5NH3Cl) thu được là

            A. 25,900 gam .           B. 6,475gam.               C. 19,425gam.             D. 12,950gam.

Câu 39: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

            A. HCl.                        B. H2S.             C. Ba(OH)2.                 D. Na2SO4.

Câu 40: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch MgCl2 người ta dùng lượng dư dung dịch

            A. KCl.                        B. KOH.                      C. KNO3.                     D. K2SO4.

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT-Đề tham khảo

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        KỲ THI  TỐT NGHIỆP THPT

                                                                                                            Môn thi: HOÁ HỌC

 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32)

Câu 1: Thuỷ phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH thu được các sản phẩm hữu cơ là

            A. axit axetic và phenol .                                 B. natri axetat và phenol.

            C. natri axetat và natri phenolat.                      D. axit axetic và natri phenolat.

Câu 2: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào sau đây thuận nghịch?

            A. Đun hỗn hợp gồm axit axetic và ancol etylic.               B. Axit axetic tác dụng với axetilen.

            C. Thuỷ phân phenyl axetat trong môi trường axit.            D. thuỷ phân etyl axetat trong môi trường bazơ.

Câu 3: Cho dãy các chất: phenol, o- crezol, ancol benzylic, ancol metylic. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

            A.1.                             B. 2.                             C. 3.                             D. 4.

Câu 4: Số lượng este đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C4H8O2

            A.2.                             B. 3.                             C. 4.                             D. 5.

Câu 5: Để trung hoà lượng axit béo tử do có trong 14 gam chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo là

            A. 6.                            B. 12.                           C. 7.                             D. 14.

Câu 6: Cacbohidrat ở dang polime là

            A. glucozơ.                  B. saccarozơ.               C. xenlulozơ.               D. fructozơ.

Câu 7: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu hồng là

            A. anilin.                                                          B. axit 2- amino axetic.

            C. metyl amin.                                                 D. axit glutamic.

Câu 8: Polime bị thuỷ phân cho α-amino axit là

            A. polistiren.                B. polipeptit.                C. nilon-6,6.                D. polisaccarit.

Câu 9: Cho m gam hỗn hợp hai ancol tác dụng hoàn toàn với Na (dư) được 2,24 lít H2 và 12,2 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

            A. 7,8.                         B. 8,2.                          C. 4,6.                          D. 3,9.

Câu 10: Trung hoà một lượng axit cacboxylic đơn chức cần vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 1M. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,2gam muối khan. Công thức của axit là

            A. HCOOH.                 B. CH3COOH.              C. C2H3COOH.                        D. C2H5COOH.

Câu 11: Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử C2H3O2Na. Công thức của X là

            A. HCOOC3H7.                       B. C2H5COOCH3.         C. CH3COOC2H5.        D. HCOOC3H5.

Câu 12: Cho cùng một khối lượng mỗi chất: CH3OH, CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3 tác dụng hoàn toàn với Na (dư). Số mol H2 lớn nhất sinh ra là từ phản ứng của Na với

            A. CH3OH.                  B. CH3COOH.             C. C2H4(OH)2.              D. C3H5(OH)3.

Câu 13: Cho dãy các chất: CH3Cl, C2H5COOCH3, CH3CHO, CH3COONa. Số chất trong dãy khi thuỷ phân sinh ra ancol metylic là

            A. 1.                            B. 2.                             C. 3.                             D. 4.

Câu 14: Cho dãy các kim loại: Be, Mg, Cu, Li, Na. Số kim loại trong dãy có kiểu mạng tinh thể lục phương là

            A. 1.                            B. 2.                             C. 3.                             D. 4.

Câu 15: Cấu hình electron của cation R3+ có phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là

            A. S.                            B. Al.                           C. N.                            D. Mg.

Câu 16: Cho dãy các kim loại: Al, Cr, Hg, W. Hai kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất tương ứng là :

            A. Hg, Al.                    B. Al, Cr.                     C. Hg, W.                     D. W, Cr.

Câu 17: Công thức của thạch cao sống là

            A. CaSO4.                    B. CaSO4.2H2O.           C. CaSO4.H2O. D.2CaSO4.2H2O.

Câu 18: Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Số gam kết tủa thu được là

            A. 25gam.                    B. 10gam.                    C. 12gam.                    D. 40gam.

Câu 19: Nhôm không tan trong dung dịch

            A. HCl.                        B. NaOH.                     C. NaHSO4.                 D. Na2SO4.

Câu 20: Cho hỗn hợp kim loại gồm 5,4 gam Al và 2,3 gam Na tác dụng với nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn còn lại là

            A. 2,7gam.                   B. 2,3gam.                   C. 4,05gam.                 D. 5,0 gam.

Câu 21: Hỗn hợp X gồm 3 oxit có số mol bằng nhau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 (dư), thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng (dư), thu được 6,42 gam kết tủa nâu đỏ. Giá trị của m là

            A. 2,32.                       B. 4,64.                        C. 1,6.                          D. 4,8.

Câu 22: Cấu hình electron của ion Fe2+

            A. [Ar] 3d6.                  B. [Ar] 3d54s1.             C. [Ar] 3d44s2.             D. [Ar] 3d34s2.

Câu 23: Khi cho dung dịch muối sắt (II) vào dung dịch kiềm, cò mặt không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hợp chất

            A. Fe(OH)2.                 B. Fe(OH)3.                  C. FeO.                        D. Fe2O3.

Câu 24: Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm m gam FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được 33,6 gam chất rắn. Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 80gam kết tủa. Giá trị của m là            A. 34,88.                     B. 36,16.                      C. 46,4.                        D. 59,2.

Câu 25: Hoà tan phèn chua vào nước thu được dung dịch có môi trường

            A. kiềm yếu.                B. kiềm mạnh.             C. axit yếu.                  D. trung tính.

Câu 26: Cho dãy các ion Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion trong dãy có số electron độc thân lớn nhất là

            A. Al3+.                        B. Ca2+.                        C. Fe2+.                        D. Fe3+.

Câu 27: Cho dãy kim loại: Zn, Fe, Cr. Thứ tự giảm dần độ hoạt động hoá học của các kim loại từ trái sang phải trong dãy là

            A. Zn, Fe, Cr.               B. Fe, Zn, Cr.               C. Zn, Cr, Fe.               D. Cr, Fe, Zn.

Câu 28: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá…) an toàn là sử dụng

            A. fomon.                    B. phân đạm.               C. nước đá.                  D. nước vôi.

Câu 29: Hoà tan hoàn toàn m gam kim loại X bằng dung dịch HCl sinh ra V lít khí (đktc), cũng m gam X khi đun nóng phản ứng hết với V lít O2 (đktc). Kim loại đó là

            A. Ni.                           B. Zn.                          C. Pb.                           D. Sn.

Câu 30: Cho dãy các chất: FeO, Fe3O4, Al2O3, HCl, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hoá bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng là         A. 2.                            B. 3.                             C. 4.                             D. 5.

Câu 31: Amilozơ được tạo thành từ các gốc

            A. α-glucozơ.               B. β-glucozơ.               C. α- fructozơ.             D. β-fructozơ.

Câu 32: Khi đốt cháy 4,5 gam một amin đơn chức giải phóng 1,12 lít N2 (đktc). Công thức phân tử của amin đó là

            A. CH5N.                     B. C2H7N.                    C. C3H9N.                    D. C3H7N.

II. PHẦN RIÊNG [8 câu].

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần A hoặc B)

A. Theo chương trình Chuẩn ( 8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

Câu 33: Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng giải phóng khí X (không màu, dễ hoá nâu trong không khí). Khí X là

            A. NO.                         B. NH3.                        C. N2O.                        D. NO2.

Câu 34: Kim loại không khử được nước ở nhiệt độ thường là

            A. Na.                          B. Ca.                          C. Be.                          D. Cs.

Câu 35: Cho dãy các chất: CH3-NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin), NaOH. Chất có lực bazơ nhỏ nhất trong dãy là

            A. CH3-NH2.                B. NH3.                        C. C6H5NH2.                D. NaOH.

Câu 36: Không nên dùng xà phòng để giặt rửa trong nước chứa nhiều ion

            A. Ca2+.                       B. Na+.                         C. NH                        D. Cl.

Câu 37: Chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu tím là

            A. andehyt axetic.        B. tinh bột.                   C. xenlulozơ.               D. peptit.

Câu 38: Các số oxi hoá phổ biến của crom trong các hợp chất là

            A. +2, +4, +6.              B. +2, +3, +6.               C. +1, +2, +6.               D. +3, +4, +6.

Câu 39: Chất không có tính chất lưỡng tính là

            A. Al(OH)3.                 B. Al2O3.                      C. NaHCO3.                 D. ZnSO4.

Câu 40: Tính chất hóa học đặc trưng của Fe là

            A. tính khử.                 B. tính oxi hoá.            C. tính axit.                  D. tính bazơ.

B. Theo chương trình Nâng cao ( 8 câu , từ câu 41 đến câu 48)

Câu 41: Khi điện phân NaCl nóng chảy, ở catot xảy ra

            A. sự khử ion Cl.                                             B. sự oxi hoá ion Cl.

            C. sự khử ion Na+.                                           D. sự oxi hoá ion Na+.

Câu 42: Kim loại khử được nước ở nhiệt độ thường là

            A. Cu.                          B. Ca.                          C. Be.                          D. Fe.

Câu 43: Khi cho glyxin tác dụng với dung dịch chất X thấy có khí N2 được giải phóng. Chất X là

            A. HCl.                        B. NaNO3.                   C. HNO3.                     D. NaOH.

Câu 44: Phát biểu nào sau đây không đúng?

            A. Metyl glucozit có thể chuyển được từ dạng mạch vòng sang dạng mạch hở.

            B. Fructozơ còn tồn tại ở dạng β-, vòng 5 cạnh ở trạng thái tinh thể.

            C. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được amoni gluconat.

            D. Khử glucozơ bằng H2 thu được sobitol.

Câu 45: Tơ lapsan thuộc loại tơ

            A. poliamit.                  B. polieste.                   C. poli ete.                   D. vinylic.

Câu 46: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang xanh là

            A. Na2CO3.                  B. NaNO3.                   C. NaHSO4.                 D. NaCl.

Câu 47: Oxi hoá NH3 bằng CrO3 sinh ra N2, H2O và Cr2O3. Số phân tử NH3 tác dụng với một phân tử CrO3

            A. 4.                            B. 2.                             C. 3.                             D. 1.

Câu 48: Hai hidroxit đều tan được trong dung dịch NH3

            A. Cu(OH)2 và Ni(OH)2.                                  B. Fe(OH)2 và Ni(OH)2.

            C. Cu(OH)2 và Al(OH)3.                                  D. Zn(OH)2 và Al(OH)3.

      

               

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT – 2008-Không Phân ban

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           KỲ THI  TỐT NGHIỆP THPT – 2008

                           Đề chính thức                                                             Môn thi: HOÁ HỌC –Không Phân ban

                                                                                                                       

Câu 1: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

            A. CH3-CH3.                B. CH3-CH2-CH3.         C. CH3-CH2-Cl.                                  D. CH2=CH-CH3.

Câu 2: Cho 4,6gam ancol etylic phản ứng với lượng dư kim loại Na, thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

            A. 3,36.                       B. 4,48.                        C. 2,24.                        D. 1,12.

Câu 3: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

            A. CH3COONa và C2H5OH.                            B. HCOONa và CH3OH.

            C. HCOONa và C2H5OH.                                D. CH3COONa và CH3OH.

Câu 4: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là

            A. 3.                            B. 2.                             C. 4.                             D. 1.

Câu 5: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

            A. CuSO4 và ZnCl2.     B. CuSO4 và HCl.        C. ZnCl2 và FeCl3.                   D. HCl và AlCl3.

Câu 6: Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là

            A. Fe.                           B. Fe2O3.                      C. FeCl.                      D. FeO.

Câu 7: Cho m gam kim loại Al tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

            A. 10,8.                       B. 8,1.                          C. 5,4.                          D. 2,7.

Câu 8: Trong điều kiện thích hợp, axit fomic (HCOOH) phản ứng được với

            A. HCl.                        B. Cu.                          C. C2H5OH.                 D. NaCl.

Câu 9: Trung hoà m gam axit CH3COOH bằng 100ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

            A. 9,0.                         B. 3,0.                          C. 12,0.                        D. 6,0.

Câu 10: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

            A. H2SO4 đặc, nguội.   B. Cu(NO3)2.                C. HCl.                        D. NaOH.

Câu 11: Cho các kim loại Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là

            A. Al.                           B. Na.                          C. Mg.                          D. Fe.

Câu 12: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-) là

            A. poli vinyl clorua.                                         B. poli etylen.

            C. poli metyl metacrylat.                                  D. polistiren.

Câu 13: Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là

            A. 16.                          B. 14.                           C. 8.                             D. 12.

Câu 14: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

            A. Al2O3.                     B. MgO.                       C. KOH.                      D. CuO.

Câu 15: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là

            A. 4.                            B. 3.                             C. 2.                             D. 5.

Câu 16: Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH), ta dùng thuốc thử là

            A. kim loại Na.            B. quỳ tím.                   C. nước brom.  D. dd NaCl.

Câu 17: Hai chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là

            A. CH3COOH và C6H5NH2 (anilin).                 B. HCOOH và C6H5NH2 (anilin).

            C. CH3NH2 và C6H5OH (phenol).                    D. HCOOH và C6H5OH (phenol).

Câu 18: Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

            A. 400.                                    B. 200.                         C. 100.                         D. 300.

Câu 19: Chất thuộc loại đisaccarit là

            A. glucozơ.                  B. saccarozơ.               C. xelulozơ.                 D. fructozơ.

Câu 20:  Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu, ta dùng dung dịch

            A. Ca(NO3)2.                B. NaCl.                       C. HCl.                        D. Na2CO3.

Câu 21: Oxi hoá CH3CH2OH bằng CuO đun nóng, thu được andehit có công thức là

            A. CH3CHO.                B. CH3CH2CHO.          C. CH2=CH-CHO.        D. HCHO.

Câu 22: Công thức chung của dãy đồng đẳng rượu no, đơn chức, mạch hở là

            A. CnH2n-1OH (n≥3).                                        B. CnH2n+1OH (n≥1).

            C. CnH2n+1CHO (n≥0).                         D. CnH2n+1COOH (n≥0).

Câu 23: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là

            A. KNO3.                     B. FeCl3.                      C. BaCl2.                      D. K2SO4.

Câu 24: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2

            A. nhiệt phân CaCl2.                                        B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.

            C. điện phân dung dịch CaCl2.             D. điện phân CaCl2 nóng chảy.

Câu 25: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là

            A. NaOH.                    B. Na2CO3.                  C. BaCl2.                      D. NaCl.

Câu 26: Este etylfomiat có công thức là

            A. CH3COOCH3.         B. HCOOC2H5.            C. HCOOCH=CH2.      D. HCOOCH3.

Câu 27: Axit axetic CH3COOH không phản ứng với

            A. Na2SO4.                   B. NaOH.                     C. Na2CO3.                  D. CaO

Câu 28: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

            A. NaOH.                    B. HCl.                        C. H2SO4.                     D. NaNO3.

Câu 29: Chất phản ứng được với Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra kim loại Ag là

            A. CH3NH2.                 B. CH3CH2OH.            C. CH3CHO.                D. CH3COOH.

Câu 30: Cho 4,4 gam một andehyt no, đơn chức, mạch hở X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 21,6 gam kim loại Ag. Công thức của X là

            A. CH3CHO.                B. C3H7CHO.               C. HCHO.                    D. C2H5CHO.

Câu 31: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

            A. Al và Fe.                 B. Fe và Au.                C. Al và Ag.                 D. Fe và Ag.

Câu 32: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng

            A. nhiệt phân.              B. trao đổi.                   C. trùng hợp.                D. trùng ngưng.

Câu 33: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

            A. Fe + Cu(NO3)2.        B. Cu + AgNO3.           C. Zn + Fe(NO3)2.        D. Ag + Cu(NO3)2.

Câu 34: Chất phản ứng được với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam là

            A. phenol.                    B. etyl axetat.               C. ancol etylic. D. glixerol.

Câu 35: Axit aminoaxetic (NH2CH2COOH) tác dụng được với dung dịch

            A. NaNO3.                   B. NaCl.                       C. NaOH.                     D. Na2SO4.

Câu 36: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z=11)

            A. 1s22s22p63s2.                        B. 1s22s22p6.               C. 1s22s22p63s1.              D. 1s22s22p63s23p1.

Câu 37: Cho phản ứng a Al  + bHNO3 → c Al(NO3)3   + dNO  + eH2O

            Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a+b) bằng

            A. 5.                            B. 4.                             C. 7.                             D. 6.

Câu 38: Chất phản ứng được với CaCO3

            A. CH3CH2OH.            B. C6H5OH.                 C. CH2=CH-COOH.     D. C6H5NH2 (anilin)

Câu 39: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

            A. Fe.                           B. Na.                          C. Ba.                          D. K.

Câu 40: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch

            A. NaCl loãng. B. H2SO4 loãng.           C. HNO3 loãng.            D. NaOH loãng.

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT -Phân ban

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                KỲ THI  TỐT NGHIỆP THPT – 2008

                        Đề chính thức                                                      Môn thi: HOÁ HỌC –Phân ban

                                                                                                                       

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 33 câu, từ câu 1 đến câu 33)

Câu 1: Hoà tan m gam Al bằng dung dịch HCl (dư), thu được 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của m là

            A. 4,05.                       B. 2,70.                        C. 1,35.                        D. 5,40.

Câu 2: Cho dãy các kim loại: K, Mg, Na, Al. Kim loại trong dãy mạnh nhất là

            A. K.                            B. Mg.                          C. Al.                           D. Na.

Câu 3: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch:

            A. NaOH, HCl.            B. Na2SO4, KOH.         C. KCl, NaNO3.           D. NaCl, H2SO4.

Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe+X-> FeCl3,  FeCl3 + Y ->Fe(OH)3. Hai chất X, Y lần lượt là

            A. Cl2, NaOH.  B. NaCl, Cu(OH)2.       C. HCl, Al(OH)3.         D. HCl, NaOH.

Câu 5: Đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1700C, thu được sản phẩm chính ( chất hữu cơ) là

            A. C2H6.                       B. (CH3)2O.                  C. C2H4.                       D. (C2H5)2O.

Câu 6: Đồng phân của glucozơ là

            A. saccarozơ.               B. xenloluzơ.               C. fructozơ.                 D. mantozơ.

Câu 7: Chất phản ứng được với các dung dịch: NaOH, HCl là

            A. C2H5OH.                 B. CH3COOH.             C. H2N-CH2-COOH.    D. C2H6.

Câu 8: Cho dãy các chất: CH3OH, CH3COOH, CH3COOCH3, CH3CHO, C6H5OH. Số chất trong dãy tác dụng được với Na sinh ra H2

            A. 5.                            B. 2.                             C.3.                              D. 4.

Câu 9: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch

            A. NaOH.                    B. Na2SO4.                   C. NaCl.                       D. CuSO4.

Câu 10: Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của kim loại đó

            A. Fe.                           B. Ag.                          C. Na.                          D. Cu.

Câu 11: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch

            A. CaCl2.                     B. KCl.                        C. KOH.                      D. NaNO3.

Câu 12: Axit acrylic có công thức là

            A. C3H7COOH.            B. CH3COOH.             C.C2H3COOH. D. C2H5COOH

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metyl amin ( CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của V là

            A. 1,12.                       B. 4,48.                        C. 3,36.                        D. 2,24.

Câu 14: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2

            A. nhiệt phân MgCl2.                                                    B. điện phân dung dịch MgCl2.

            C. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2.                   D. điện phân MgCl2 nóng chảy

Câu 15: Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

            A. 4.                            B. 1.                             C. 3.                             D. 2.

Câu 16: Kết tủa tạo thành khi nhỏ nước brom vào

            A. anilin.                      B. ancol etylic. C. axit axetic.               D. benzen.

Câu 17: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

            A. 2.                            B. 4.                             C. 5.                             D. 3.

Câu 18: Trong bảng tuần hoàn, Mg là kim loại thuộc nhóm

            A. IIA.                         B. IA.                           C. IVA.                        D. IIIA.

Câu 19: Poli(vinyl clorua) được điều chế từ phản ứng trùng hợp

            A. CH3-CH=CHCl.       B. CH2=CH-CH2Cl       C. CH3CH2Cl.              D. CH2=CHCl.

Câu 20: Số nhóm hydroxyl (-OH) trong một phân tử glixerol là

            A. 3.                            B. 1.                             C. 4.                             D. 2.

Câu 21: Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là

            A. CnH2n+1OH. B. CnH2n+1COOH.        C. CnH2n+1CHO.           D. CnH2n-1COOH

Câu 22: Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C2H6O là

            A. 5.                            B. 4.                             C. 2.                             D. 3.

Câu 23: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

            A. NaNO3.                   B. NaCl.                       C. Na2SO4.                   D. NaOH.

Câu 24: Cho 3,2 gam ancol metylic phản ứng hoàn toàn với Na (dư), thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

            A. 2,24.                       B. 3,36.                        C. 4,48.                        D. 1,12.

Câu 25: Chất tham gia phản ứng tráng gương là

            A. tinh bột.                  B. axit axetic.               C. xenlulozơ.               D. mantozơ.

Câu 26: Để phản ứng hoàn toàn với 100ml dung dịch CuSO4 1M, cần vừa đủ m gam Fe. Giá trị của m là

            A. 11,2.                       B. 2,8.                          C. 5,6.                          D. 8,4.

Câu 27: Hoà tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là       A. 2,24.                       B. 3,36.                        C. 6,72.                        D. 4,48.

Câu 28: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức là

            A. Fe2(SO4)3.                B. FeSO4.                     C. Fe(OH)3.                  D. Fe2O3.

Câu 29: Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

            A. 3.                            B. 2.                             C. 1.                             D. 4.

Câu 30: Trong dung dịch CuSO4, ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại

            A. Zn.                          B. Ag.                          C. Mg.                          D. Fe.

Câu 31: Cho phương trình hoá học: a Al + b Fe3O4 →cFe  + dAl2O3. (a, b, c, d là các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ số a, b, c, d là

            A. 26.                          B. 24.                           C. 27.                           D. 25.

Câu 32: Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

            A. Au.                          B. Ag.                          C. Al.                           D. Cu

Câu 33: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là

            A. 1.                            B. 2.                             C. 4.                             D. 3.

II. PHẦN RIÊNG [7 câu]. ( thí sinh học theo ban nào phải làm phần đề thi riêng của ban đó).

Phần dành chi thí sinh ban khoa học tự nhiên ( 7 câu, từ câu 34 đến câu 40)

Câu 34: Cho E0 (Zn2+/Zn)= -0,76V; E0(Cu2+/Cu)= 0,34V. Suất điện động của pin điện hoá Zn –Cu là

            A. -1,1V.                     B. -0,42V.                    C. 1,1V.                       D. 0,42V.

Câu 35: Kim loại phản ứng với dung dịch NaOH là

            A. Ag.                          B. Al.                           C. Cu.                          D. Au.

Câu 36: Để tinh chế Ag từ hỗn hợp bột gồm Zn và Ag, người ta ngâm hỗn hợp trên vào một lượng dư dung dịch

            A. AgNO3.                   B. NaNO3.                   C. Zn(NO3)3.                D. Mg(NO3)2.  

Câu 37: Chất không tham gia phản ứng tráng gương là

            A. glucozơ.                  B. axeton.                    C. andehyt axetic.        D. andehit fomic.

Câu 38: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch

            A. HCl.                        B. HNO3.                     C. KNO3.                     D. Na2CO3.

Câu 39: Để phân biệt dung dịch Cr2(SO4)3 và dung dịch FeCl2 người ta dùng lượng dư dung dịch

            A. NaOH.                    B. NaNO3.                   C. KNO3.                     D. K2SO4.

Câu 40: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng(dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

            A. 3,36.                       B. 6,72.                        C. 4,48.                        D. 2,24.

Phần dành cho thí sinh ban Khoa học xã hội và nhân văn ( 7 câu, từ câu 41 đến câu 47).

Câu 41: Trung hoà 6 gam CH3COOH cần V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

            A. 400.                                    B. 100.                         C. 300.                         D. 200.

Câu 42: Chất tác dụng được với agNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra Ag là

            A. CH3COOH. B. CH3CHO.                C. CH3COOCH3.          D. CH3OH.

Câu 43: Cho sơ đồ phản ứng: C2H5OH →X →CH3COOH (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Chất X là

            A. HCHO.                    B. C2H5CHO.               C. CH4.                        D. CH3CHO.

Câu 44: Phenol (C6H5OH) tác dụng được với

            A. NaCl.                      B. CH4.                        C. NaOH.                     D. NaNO3.

Câu 45: Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic (CH3COOH). Công thức cấu tạo của X là

            A. C2H5COOH.            B. CH3COOCH3.          C. HCOOC2H5.            D. HOC2H4CHO.

Câu 46: Ancol metylic có công thức là

            A. C2H5OH.                 B. C3H7OH.                 C. CH3OH.                   D. C4H9OH.

Câu 47: Thuốc thử để phân biệt axit axetic và ancol etyilc là

            A. phenolphtalein.                                           B. quỳ tím.                  

C. nước brom.                                                  D. AgNO3 trong dung dịch NH3.

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT – 2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         KỲ THI  TỐT NGHIỆP THPT – 2008

                           Đề chính thức                                                                 Môn thi: HOÁ HỌC

                                                                                                                       

Câu 1:  Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là

            A. 4.                            B. 3.                             C. 2.                             D. 5.

Câu 2: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là

            A. 3.                            B. 2.                             C. 4.                             D. 1.

Câu 3: Công thức chung của oxit kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm I là

            A. R2O3.                       B. RO2.                        C. R2O.                        D. RO.

Câu 4: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n

            A. poli vinyl clorua.                                         B. poli etylen.

            C. poli metyl metacrylat.                                  D. polistiren.

Câu 5: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là

            A. KNO3.                     B. FeCl3.                      C. BaCl2.                      D. K2SO4.

Câu 6: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng

            A. nhiệt phân.              B. trao đổi.                   C. trùng hợp.                D. trùng ngưng.

Câu 7: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

            A. CH3-CH3.                B. CH3-CH2-CH3.         C. CH3-CH2-Cl.            D. CH2=CH-CH3.

Câu 8: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

            A. Al2O3.                     B. MgO.                       C. KOH.                      D. CuO.

Câu 9:  Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

            A. NaOH.                    B. HCl.                        C. H2SO4.                     D. NaNO3.

Câu 10:Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch

            A. CuSO4.                    B. Al2(SO4)3.                C. MgSO4.                    D. ZnSO4.       

Câu 11:Chất phản ứng được với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam là

            A. phenol.                    B. etyl axetat.               C. ancol etylic. D. glixerol.

Câu 12:  Trong điều kiện thích hợp, axit fomic (HCOOH) phản ứng được với

            A. HCl.                        B. Cu.                          C. C2H5OH.                 D. NaCl.

Câu 13: Cho các kim loại Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là

            A. Al.                           B. Na.                          C. Mg.                          D. Fe.

Câu 14:  Cho m gam kim loại Al tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

            A. 10,8.                       B. 8,1.                          C. 5,4.                          D. 2,7.

Câu 15:  Trung hoà m gam axit CH3COOH bằng 100ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

            A. 9,0.                         B. 3,0.                          C. 12,0.                        D. 6,0.

Câu 16: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

            A. H2SO4 đặc, nguội.   B. Cu(NO3)2.                C. HCl.                        D. NaOH.

Câu 17: Cho 4,6gam ancol etylic phản ứng với lượng dư kim loại Na, thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

            A. 3,36.                       B. 4,48.                        C. 2,24.                        D. 1,12.

Câu 18: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2

            A. nhiệt phân CaCl2.                                        B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.

            C. điện phân dung dịch CaCl2.             D. điện phân CaCl2 nóng chảy.

Câu 19: Chất phản ứng được với dung dịch CaCl2 tạo kết tủa là

            A. Mg(NO3)2.               B. Na2CO3.                  C. NaNO3.                   D. HCl.

Câu 20:  Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là

            A. Fe.                           B. Fe2O3.                      C. FeCl.                      D. FeO.

Câu 21: Axit aminoaxetic (NH2CH2COOH) tác dụng được với dung dịch

            A. NaNO3.                   B. NaCl.                       C. NaOH.                     D. Na2SO4.

Câu 22: Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

            A. 400.                                    B. 200.                         C. 100.                         D. 300.

Câu 23: Chất phản ứng được với Ag2O trong NH3, đun nóng tạo ra kim loại Ag là

            A. glucozơ.                  B. saccarozơ.               C. xenlulozơ.               D. tinh bột.

Câu 24: Chất phản ứng được với axit HCl là

            A. HCOOH.                 B. C6H5NH2 (anilin).    C. C6H5OH.                 D. CH3COOH.

Câu 25: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

            A. Al và Fe.                 B. Fe và Au.                C. Al và Ag.                 D. Fe và Ag.

Câu 26:  Công thức chung của dãy đồng đẳng rượu no, đơn chức, mạch hở là

            A. CnH2n-1OH (n≥3).                                        B. CnH2n+1OH (n≥1).

            C. CnH2n+1CHO (n≥0).                                       D. CnH2n+1COOH (n≥0).

Câu 27:  Cho phản ứng a Al  + bHNO3 → c Al(NO3)3   + dNO  + eH2O

            Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a+b) bằng

            A. 5.                            B. 4.                             C. 7.                             D. 6.

Câu 28: Andehyt axetic có công thức là

            A. CH3COOH.              B. HCHO.                   C. CH3CHO.                D. HCOOH.

Câu 29: Axit axetic không phản ứng với

            A. CaO.                       B. Na2SO4.                   C. NaOH.                     D. Na2CO3.

Câu 30: Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là

            A. 16.                          B. 14.                           C. 8.                             D. 12.

Câu 31: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z=11)

            A. 1s22s22p63s2.           B. 1s22s22p6.                C. 1s22s22p63s1.           D. 1s22s22p63s23p1.

Câu 32:  Cho 4,4 gam một andehyt no, đơn chức, mạch hở X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 21,6 gam kim loại Ag. Công thức của X là

            A. CH3CHO.                B. C3H7CHO.               C. HCHO.                    D. C2H5CHO.

Câu 33: Chất phản ứng được với Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra kim loại Ag là

            A. CH3NH2.                 B. CH3CH2OH.            C. CH3CHO.                D. CH3COOH.

Câu 34: Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH), ta dùng thuốc thử là

            A. kim loại Na.            B. quỳ tím.                   C. nước brom.  D. dd NaCl.

Câu 35:  Oxi hoá CH3CH2OH bằng CuO đun nóng, thu được andehit có công thức là

            A. CH3CHO.                B. CH3CH2CHO.          C. CH2=CH-CHO.        D. HCHO.

            Câu 36: Chất không phản ứng với brom là

            A. C6H5OH.                 B. C6H5NH2.                C. CH3CH2OH.            D. CH2=CH-COOH.

Câu 37: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

            A. CH3COONa và CH3OH.                              B. CH3COONa và C2H5OH.

            C. HCOONa và C2H5OH.                                D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 38: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

            A. Ba.                          B. Na.                          C. Fe.                           D. K

Câu 39: Kim loại tác dụng được với axit HCl là

            A. Cu.                          B. Au.                          C. Ag.                          D. Zn.

Câu 40: Nhôm oxit (Al2O3) không phản ứng được với dung dịch

            A. NaOH.                    B. HNO3.                     C. H2SO4.                     D. NaCl.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN HOÁ 10 NÂNG CAO – CHƯƠNG NHÓM OXI

ĐẾ 1

A. TRẮC NGHIỆM: (4điểm)

Câu 1. Cấu hình electron nào không đúng với cấu hình electron của anion X2- của các nguyên tố nhóm VIA?

A. 1s2 2s2 2p4.                        B. 1s2 2s2 2p6.           

C. [Ne] 3s2 3p6.                      D. [Ar] 4s2 4p6.

Câu 2. Chọn hợp chất của lưu huỳnh có tính tẩy màu.

A. H2SO4.                   B. H2S.                        C. SO2.                               D. SO3.

Câu 3. H2S tác dụng với chất nào mà sản phẩm không thể có lưu huỳnh?

A. O2.                          B. SO2.                        C. FeCl3.                     D. CuCl2.

Câu 4. Hoà tan 0,01 mol oleum H2SO4.3SO3 vào nước được dung dịch X. Số ml dung dịch NaOH 0,4M để trung hoà dung dịch X bằng

A. 100 ml.                  B. 120 ml.                  C. 160 ml.                  D. 200 ml.

Câu 5. Có thể dùng chất nào sau đây để làm khô khí H­2S?

A. P2O5.                      B. H2SO4 đặc.            C. CaO.                       D. Cả 3 chất.

Câu 6. Từ 120 kg FeS2 có thể điều chế được tối đa bao nhiêu lit dung dịch H2SO498% (d = 1,84 gam/ml)?

A. 120 lit.                   B. 114,5 lit.                C. 108,7 lit.                D. 184 lit.

Câu 7. Số oxi hoá của S trong các chất: SO2, SO3, S, H2S, H2SO4, Na2SO4 lần lượt là:

A. +4, +4, 0, -2, +6, +6.       B. +4, +6, 0, -2, +6, +4.

C. +4, +6, 0, -2, +6, +6.       D. +4, +6, 0, -2, +4, +6.

Câu 8. Phản ứng nào sau đây là sai?

A. 2FeO + 4H2SO4 đặc -> Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O.

B. Fe2O3 + 4H2SO4 đặc -> Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O.

C. FeO + H2SO4 loãng -> FeSO4 + H2O.

D. Fe2O3 + 3H2SO4 loãng -> Fe2(SO4)3 + 3H2O.

B. TỰ LUẬN

Bài 1: (2 điểm)  Cho biết tính chất hoá học đặc trưng của lưu huỳnh đioxit và lưu huỳnh. Viết phương trình phản ứng minh hoạ.

Bài 2: (4 điểm) Hoà tan hoàn toàn 2,72 gam hỗn hợp A gồm Fe và Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 672 ml khí SO2 (ở đktc) ( sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ toàn bộ lượng khí SO2 đó vào bình đựng 200 ml dung dịch NaOH 0.5M thu được dung dịch B.

a) Viết các phương trình phản ứng.

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các chất trong hỗn hợp A?

c) Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch B?

 

ĐỀ 2

A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Phản ứng nào không thể xảy ra?

A. SO2 + dung dịch nước clo.                       B. SO2 + dung dịch BaCl2.

C. SO2 + dung dịch H2S.                               D. SO2 + dung dịch NaOH.

Câu 2. Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt khí SO2 và CO2?

A. dung dịch nước brom.                   B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch Ba(OH)2.                      D. dung dịch Ca(OH)2.

Câu 3. Cho FeCO3 tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư. Sản phẩm khí thu được là:

A. CO2 và SO2.                       B. H2S và CO2.

C. SO2.                                    D. CO2.

Câu 4. Axit sunfuric đậm đặc được dùng để làm khô chất khí nào sau đây?

  1. Khí H2.                               B. Khí CO2.                     C. Hơi nước.              D. Khí H2S.

Câu 5. Hidrosunfua là 1 axit

A. có tính khử mạnh.       B. có tính oxi hóa mạnh.      

C. có tính axit mạnh.       D. vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

Câu 6. Hoà tan 33,8 gam oleum H2SO4. nSO3 vào nước, sau đó cho tác dụng với lượng dư BaCl2 thấy có 93,2 gam kết tủa. Công thức đúng của oleum là

A. H2SO4.SO3.                       B. H2SO4.2SO3.

C. H2SO4.3SO3.                     D. H2SO4.4SO3.

Câu 7. Trong hợp chất nào nguyên tố lưu huỳnh không thể thể hiện tính oxi hoá?

A. KHS.          B. Na2SO3.     C. SO2.                        D. H2SO4.

Câu 8. Cho 12 gam một kim loại hoá trị 2 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 5,6 lit khí (ở O0C, 2 atm). Kim loại hoá trị 2 là

A. Canxi.         B. Sắt.             C. Magiê.        D.  Đồng.

B. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: (2 điểm)

a) Nguyên tố lưu huỳnh có các trạng thái oxi hoá là: -2, 0, +4, +6. Hãy viết công thức hoá học của những chất mà nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hoá tương ứng.

b) Viết phương trình phản ứng minh hoạ cho sơ đồ sau:

S0  ® S+6        ; S-2  ® S0;      S+6 ® S+4 ;

Bài 2: (4điểm)

Cho 11 gam hỗn hợp A gồm sắt và nhôm phản ứng vừa đủ với  dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 10,08 lit khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất)  (ở đktc). Hấp thụ toàn bộ khí sinh ra vào 288 gam dung dịch NaOH 10% thu được dung dịch B.

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các chất trong hỗn hợp A?

c) Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch B?