KIỂM TRA HÓA HỌC 11—LẦN 2

KIỂM TRA HÓA HỌC 11—LẦN 2

 

Câu 1: ( 2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dd mất nhãn sau: NH4Cl; (NH4)2SO4 ; Na2SO4 và NaCl

Câu 2:  (2 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng: NH4NO2 N2  NO NO2HNO3NH4Cl NaCl→NaNO3 O2

Câu 3: (3 điểm)

a)     Cho 6,4 g Cu tan hòan toàn trong 350 ml dd HNO3 1M thấy  thoát ra 2,24 lít (đkc) hỗn hợp hai khí NO vaø NO2dd X .Tính nồng độ CM các chất trong dd X.

b)     Nung mg muối thu được ở trên sau một thời gian dừng lại, thấy còn lại 13,4 gam chất rắn.Tính khối lượng muối đã bị nhiệt phân.

 

Câu 4. (2 điểm) Cho 19,6 g H3PO4 vaøo dd  chứa 22 g NaOH. Tính khối lượng muối thu được.

  Caâu 5:  (1 điểm) Caân baèng phaûn öùng sau:

Fe3O4     +      HNO3        →       ?   +  NO2    +  H2O

 Al   +      HNO3        →       Al(NO3)3    +  NH4NO3    +  H2O

 

            Cho Mg=24,Al=27, O=16, N=14, P=31, H=1, Cu=64, Na=23

                         

 

 

                                 KIỂM TRA HÓA HỌC 11—LẦN 2

Caâu 1 (2 điểm).Thực hiện chuỗi phản ứng:

  NO→NO2 HNO3 Cu(NO3)2  CuO Cu CuCl2→Cu(NO3)2→Cu(OH)2

Caâu 2. ( 2điểm) Nhận biết các dd mất nhãn sau:  HNO3 , NaOH , NaNO3 , Ba(NO3)2.

Câu 3.  (2 điểm) Cho 39.2 g H3PO4 vaøo dd  chứa 44 g NaOH. Tính khối lượng muối thu được.

Caâu 4 (3 điểm)

a)       Cho 6,5 g Zn tan hoàn toàn trong 350 ml dd HNO3 1M thấy thoát ra 2,24 lít (đkc) hỗn hợp hai khí NO vaø NO2dd X .Tính nồng độ CM các chất trong dd X.

b)      Nung mg muối thu được ở trên sau một thời gian dừng lại, thấy còn lại 10,8 gam chất rắn. Tính khối lượng muối đã bị nhiệt phân.

Caâu 5:  (1 điểm) Caân baèng phaûn öùng sau:

FeO     +      HNO3        →       ?    +  NO    +  H2O

M g   +      HNO3        →       Mg(NO3)2    +  N2O   +  H2O

 

Cho Mg=24,Al=27, O=16, N=14, P=31, H=1, Cu=64, Zn=65, Na=23

 

 

 

KIỂM TRA HÓA HỌC 11—LẦN 2

Câu 1: (2 ñieåm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dd mất nhãn sau : NH4NO3 ; (NH4)2SO4 ; HNO3 và HCl

Câu 2: (2 ñieåm)  Thực hiện chuỗi phản ứng:  NH4NO2 N2NH3 NO NO2 HNO3→NH4NO3 NaNO3 O2.

Caâu 3: :  (3 ñieåm)

Hòa tan 15,2 gam hỗn hợp Cu và CuO bởi dung dịch HNO3 loaõng 1M, vừa đủ tạo dd A và 3,36 lít khí NO (dktc).

a)     Tính thành phần % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

và nng độ CM các cht trong dung dch thu được.

b)     Lây lượng muối thu được ở trên đem  nung  thì  thy còn li  22,58 gam chất rắn X. Tính khi lượng mui b phân hy.

Caâu 4: ( 2 ñieåm)

 Troän 25 ml dung dòch H3PO4 1M vôùi 37,5 ml dd NaOH 1M . Tính Nồng độ CM muối thu được.

Caâu 5:  (1 điểm) Cân ăằng phản ứngsau:

 

Fe3O4     +      HNO3        →       ?  +  NO2    +  H2O

Al    +      HNO3        →       Al(NO3)3    +  N2    +  H2O

 

            Cho Mg=24,Al=27, O=16, N=14, P=31, H=1, Cu=64,Na=23

 

                          

KIỂM TRA HÓA HỌC 11—LẦN 2

 

Caâu 1. (2 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng:

  NO→NO2 HNO3 Cu(NO3)2 Cu(OH)2 Cu(NO3)2 CuO Cu CuCl2.

Caâu 2. ( 2 điểm)Nhận biết các dd mất nhãn sau:  H3PO4 , KOH , NH4NO3 , Ba(NO3)2.

Câu 3.  (2 điểm) Trộnn 100 ml dung dòch H3PO4 1M với150 ml dd NaOH 1M . Tính Nồng độ CM muối thu được.

Caâu 4  (3 điểm) Hòa tan 21,3 g hỗn hợpAl vaø Al2O3 bằng dung dịch HNO3 loaõng, vừa đủ tạo dd A vaø 13,44 lít khí NO (ñktc).

a)     Tính thành phần% về khối lượng mỗi chất trong hh đầu.

vaànng độ CM các cht trong dung dch thu được.

b)     LẤy ươợng muối thuđươợc ở trện đem nung  thì  thy còn li 84,3 gam chất rắn X. Tính khi lượng mui b phân hủy.

Caâu 5:  (1 điểm) Cân bằng phản ứng sau:

Fe3O4    +      HNO3        →      ?   +  NO2    +  H2O

Mg    +      HNO3        →       Mg(NO3)2    +  NH4NO3    +  H2O

 

Cho Mg=24,Al=27, O=16, N=14, P=31, H=1, Cu=64,Na=23,

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: