Đề kiểm tra 15’_lớp 10_chương phản ứng hóa học

KIỂM TRA 15 PHÚT

Họ và tên:

Lớp:

 

Câu 1: Một nguyên tử  clo chuyển thành ion clorua bằng cách:

A.Nhận thêm 2 electron                         B. Cho đi 2 electron

C. Nhận thêm 1 electron                        D. Cho đi 1 electron

Câu 2: Trong phản ứng Cl2 + 2KI → I2 + 2KCl, nguyên tố Clo

A.Chỉ bị oxi hoá                                     B. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử

C. Chỉ bị khử                                          D.Không bị oxi hóa cũng không bị khử

Câu 3: Số oxi hóa của Mn trong MnO2, MnO42- , MnO4 lần lượt là:

A . +4, +7, +6                                        B. +7, +6, +4

C. +4, +6, +7                                         D. +4, +10, +9

Câu 4:Nhận xét các chất trong phản ứng:

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7 H2SO4→3Fe2(SO4)3 +K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O

A. FeSO4 là chất oxi hóa                        B. K2Cr2Olà chất oxi hóa    

C.  H2SO4 là chất oxi hóa                        D. K2Cr2Olà chất khử

Câu 5:Xét phản ứng FeO + H2SO4  →Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Tồng các hệ số sau khi cân bằng là:

A.10                 B.11                 C.12                 D.13

Câu 6: Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

a)      NH3 + O2 → NO + H2O

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)      Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2S + H2O

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

c)      Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO  + H2O

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

d)      KClO3 → KCl + KClO4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

e)      Fe + HNO3 → Fe(NO3)3  + NO + H2O

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

KIỂM TRA 15 PHÚT

Họ và tên:

Lớp:

 

Câu 1: Một nguyên tử  bari chuyển thành ion bari bằng cách:

A.Nhận thêm 2 electron                         B. Cho đi 2 electron

C. .Nhận thêm 1 electron                       D. Cho đi 1 electron

Câu 2: Trong phản ứng : 2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O

A.Chỉ bị oxi hoá                                     B. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử

C. Chỉ bị khử                                          D.Không bị oxi hóa cũng không bị khử

Câu 3: Nhận xét các chất trong phản ứng sau:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9 Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

A. Fe3O4 là chất oxi hóa                         B. HNO3 là chất khử    

C.  HNO3 là chất bị oxi hóa                     D.  Fe3Olà chất khử

Câu 4: Số oxi hóa của crom trong CrO3, CrO42- , Cr2O72- lần lượt là:

A. +3, +7, +6                                         B. +6, +6, +8

C.+6, +6, +6                                          D. +6, +8, +6

Câu 5:Xét phản ứng Fe + H2SO4  →Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Tồng các hệ số sau khi cân bằng là:

A.10                 B.11                 C.12                 D.13

Câu 6: Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

a)      NH3 + O2 → N2 + H2O

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)      Zn + H2SO4 → ZnSO4 + S + H2O

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

c)      S + NaOH → Na2S + Na2SO3  + H2O

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

d)      KClO3 → KCl + O2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

e)      Al + HNO3 → Al(NO3)3  + NH4NO3 + H2O

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

KIỂM TRA 15 PHÚT

Họ và tên:

Lớp:

 

Câu 1 : Trong phản ứng Cl2 + 2KI → I2 + 2KCl, nguyên tố Clo

A.Chỉ bị khử                                          B. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử

C. Chỉ bị oxi hóa                                     D.Không bị oxi hóa cũng không bị khử

Câu 2: Số oxi hóa của Mn trong MnO2, MnO42- , MnO4 lần lượt là:

A . +4, +7, +6                                        B. +7, +6, +4

C. +4, +6, +7                                         D. +4, +10, +9

Câu 3: Một nguyên tử  brom chuyển thành ion bromua bằng cách:

A.Nhận thêm 1 electron                         B. Cho đi 1 electron

C. Nhận thêm 2 electron                        D. Cho đi 2 electron.

Câu 4:Nhận xét các chất trong phản ứng:

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7 H2SO4→3Fe2(SO4)3 +K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O

A. FeSO4 là chất oxi hóa                        B. K2Cr2Olà chất khử    

C.  H2SO4 là chất khử                             D. K2Cr2Olà chất oxi hóa

Câu 5:Xét phản ứng FeO + H2SO4  →Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Tồng các hệ số sau khi cân bằng là:

A.10                 B.12                 C.11                 D.13

Câu 6: Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

a)      NH3 + O2 → NO + H2O

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)      Mg + H2SO4 → MgSO4 + S + H2O

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

c)      Cl2 + KOH → KCl + KClO  + H2O

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

d)      NaClO3 → NaCl + NaClO4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

e)      Al + HNO3 → Al(NO3)3  + NO + H2O

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

KIỂM TRA 15 PHÚT

Họ và tên:

Lớp:

 

Câu 1: Số oxi hóa của crom trong CrO3, CrO42- , Cr2O72- lần lượt là:

A. +3, +7, +6                                         B. +6, +6, +8

C.+6, +8, +6                                          D. +6, +6, +6

Câu 2:Xét phản ứng Fe + H2SO4  →Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Tồng các hệ số sau khi cân bằng là:

A.10                 B.11                 C.12                 D.13

Câu 3: Một nguyên tử  bari chuyển thành ion bari bằng cách:

A.Nhận thêm 1 electron                         B. Cho đi 2 electron

C. Nhận thêm 2 electron                        D. Cho đi 1 electron

Câu 4: Trong phản ứng : 2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O

A.Chỉ bị khử                                          B. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử

C. Chỉ bị oxi hóa                                     D.Không bị oxi hóa cũng không bị khử

Câu 5: Nhận xét các chất trong phản ứng sau:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9 Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

A. Fe3O4 là chất oxi hóa                         B. HNO3 là chất bị khử    

C.  HNO3 là chất bị oxi hóa                     D.  Fe3Olà chất bị  khử

Câu 6: Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

a)      C +HNO3 → NO2 + H2O + CO2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)      Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

c)      S + KOH → K2S + K2SO3  + H2O

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

d)      KClO3 → KCl + O2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

e)      Mg + HNO3 → Mg(NO3)2  + NH4NO3 + H2O

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: