Cân bằng phản ứng

1: Cân ằng các phương trình phản ứng sau:

A. Dạng cơ bản:

 1. P + KClO3  → P2O5 + KCl.
 2. P + H2 SO4  → H3PO4 + SO2 +H2O.
 3. S+  HNO3   → H2SO4 + NO.  
 4. C3H8 +  HNO3   → CO2 + NO + H2O.
 5. H2S + HClO3 →  HCl +H2SO4.
 6. H2SO4 + C 2H2 →  CO2 +SO2 + H2O.

B.  Dạng có mội trường:

 1. Mg + HNO → Mg(NO3)2 + NO + H2O.
 2. Fe  +  H2SO →  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
 3. Mg +  H2SO → MgSO4 + H2S + H2O.
 4. Al  + HNO → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O.
 5. FeCO3 +  H2SO → Fe2(SO4)3 + S + CO2 + H2O.
 6. Fe3O4 + HNO → Fe(NO3)3 + N2O + H2O.
 7. Al  + HNO → Al(NO3)3 + N2O + H2O.
 8. FeSO4 +  H2SO4 + KMnO →  Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4  + H2O.
 9. KMnO4 + HCl→ KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.
 10. K2Cr2O7 + HCl→ KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O.

C.  Dạng tự oxi hóa khử:

 1. S + NaOH →NaS + Na2SO4 + H2O.
 2. Cl2  +KOH  → KCl + KClO3 + H2O.
 3. NO2 + NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O.
 4. P+ NaOH + H2O →PH3 + NaH2PO2.

D.  DẠng phản ứng nội oxihoa khử 

 1. KClO3 → KCl + O2.
 2. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O
 3. NaNO3 → NaNO2 + O2.
 4. NH4NO3 → N2O + H2O.

E.  Dang phức tạp.

 1. FeS2 + O2 →Fe2O3 + SO2 .
 2. FeS2 + HNO →Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O.
 3. As2S3 + HNO → H3AsO4 + H2SO4 + NO.

F.  Dạng có ẩn số:

 1. CxHy + H2SO4 →  SO+ CO2 + H2O.
 2. FexOy +H2SO4 → Fe(NO3)3 + S + H2O.
 3. M + HNO → M(NO3)n + NO + H2O.
 4. MxOy + HNO → M(NO3)n  +NO + H2O.
 5. FexOy + O2 → FenOm.

2: Cân bằng các phảnưứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron, xác định chất khử-chất oxi hóa:

     1. NH3 + O2 → NO + H2O.

     2. Na + H2O → NaOH + H2 .

     3. Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O.

     4. Fe3O4 + H2 → Fe + H2O.

     5. NO2 + O2 + H2O→ HNO3.

     6.  Ag + HNO →  AgNO3 + NO2 + H2O.

     7.  Cu + HNO →  Cu(NO3)2 + NO2 + H2O.

     8.  Zn + HNO → Zn(NO3)2 + NO + NO2 +H2O.

     9.  Mg + HNO → Mg(NO3)2 + N2 +H2O.

     10.  Al +  HNO → Al(NO3)3 +N2O + N2 +H2O.

     11.  MnO2 + HCl →  MnCl2 + Cl2 + H2O.

     12.  KClO3 → KCl + KClO4.

     13. NaBr +  H2SO4 + KMnO → Na2SO4+ K2SO4 + MnSO4 + Br2 +H2O.

     14.  K2Cr2O7 + FeSO4 +  H2SO  →  Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4  +H2O.

     15.  Cl2 +KOH  → KCl + KClO + H2O.

     16.  C + HNO3   → CO2 + NO + H2O.

     17.   Cu(NO3)2  → CuO + NO2 + O2.

     18.   FeSO4 +  H2SO4   + HNO3 →  Fe2(SO4)3 + NO + H2O.

     19.   NaNO2 → NaNO3 + Na2O + NO.

     20.  CuS+  HNO →  Cu(NO3)2 + NO + S +H2O.

     21.  FeCu2S2 + O2  → Fe2O3 + CuO + SO2.

     22.  MnO2 + K2MnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 +KMnO4 +H2O.

     23.  SO2 + FeCl3  +H2O →FeCl2 + HCl + H2SO4 .

     24.  O3 + KI + H2O → KOH + O2 + I2.

       25.  KMnO4  + HNO2 + H2SO → K2SO4 + MnSO4 + HNO3  +H2O.

     26.  KNO3 + S + C → K2S + N2 + CO2.

     27.  HO-CH2-CHO + KMnO+ H2O→  CO2 + KOH + MnO2 + H2O.

     28.  Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2 á

     29.  CrI3 + KOH + Cl2 →  K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O.

      30.  HNO3 →NO2 + O2 + H2O.

      31.  KMnO4 + Na2SO3 + NaOH → K2MnO4 +Na2SO4 +H2O.

      32.   FeCO3 + HNO3 →Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + H2O.

      33.   KMnO4 + H2C2O4 +H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O.

      34.  CH­3OH +KMnO4 + H2SO4 → HCOOH + K2SO4 + MnSO4 +H2O.

      35.  CH3-CH= CH2 + KMnO+ H2O → CH3-CHOH-CH2OH + KOH +MnO2 .

      36.   FexOy + H2SO4 →Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.

      37.   NaClO2 + Cl2 →  NaCl + ClO2.

      38.   K2Cr2O7 + NaNO2 +H2SO4 →  Cr2(SO4)3 + K2SO4 + NaNO3 + H2O.

      39.   Cu2S.FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O.

      40.   KHSO4 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O.

Baứi 3: Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron

 1. 1.       K2S +  K2Cr2O7  +  H2SO4  → S  +  Cr2 (SO4) 3  +  K2SO4  +  H2O
 2. 2.       Fe3O4  +  HNO3  →  Fe(NO3) 3  +  NO  +  H2O
 3. 3.       K2SO3  +  KMnO4  +  KHSO4  → K2SO4  +  MnSO4  +  H2O
 4. 4.       SO2  +  KMnO4  +  H2O  → K2SO4  +  MnSO4  +  H2SO4
 5. 5.       K2S  +  KMnO4  +  H2SO4 → S  +  MnSO4  +  K2SO4  +  H2O
 6. 6.       Mg  +  HNO3  →  Mg(NO3) 2  +  NH4NO3  +  H2O
 7. 7.       CuS2  +  HNO3  → Cu(NO3) 2  +  H2SO4  +  N2O  +  H2O
 8. 8.       K2Cr2O7  +  KI  +  H2SO4  →  Cr2(SO4) 3  +  I2  +  K2SO4  +  H2O
 9. 9.       FeSO4  +  Cl2  +  H2SO4  → Fe2(SO4) 3  +  HCl
 10. 10.    KI  +  KClO3  +  H2SO4  → K2SO4  +  I2  +  KCl  +  H2O
 11. 11.    Cu2S  +  HNO3 (l)  → Cu(NO3)2  +  CuSO4  +  NO  +  H2O

4: Hoàn thành các phản ứng oxihoa khử

 1. 1.       FeS2  +  HNO3  →  NO  +  SO42- +  …
 2. 2.       FeBr2  +  KMnO4  +  H2SO4  → …
 3. 3.       FexOy  +  H2SO4 đ   → SO2  +  … 
 4. 4.       Fe(NO3)2  +  HNO3 l →  NO  +  …    
 5. 5.       FeCl3  +  dd Na2CO3  →  khí A#↑  +  …
 6. 6.       FeO  +  HNO3  →  Fe(NO3) 3  +  NO  +  …
 7. 7.       FeSO4+KMnO4+H2SO4→ Fe2(SO4) 3+ MnSO4  +  K2SO4  +  …  
 8. 8.       As2S3+HNO3(l) + H2O →H3AsO4 + H2SO4  +  NO  +  …
 9. 9.       KMnO4 + H2C2O4 +H2SO4 → K2SO4  +  MnSO4  +  CO2  +  H2O
 10. 10.    CuFeS2  +  O2  +  SiO2  → Cu  +  FeSiO3  +  …
 11. 11.    FeCl3  +  KI  →FeCl2  +  KCl  +  I2
 12. 12.    AgNO3  +  FeCl3  →
 13. 13.    MnO4  +  C6H12O6  +  H+  →  Mn2+  +  CO2  +  …
 14. 14.    FexOy  +  H+  +  SO42-  →  SO2  +  …
 15. 15.    FeSO4  +  HNO3  →  NO  +  … 

 

Advertisements

5 phản hồi

 1. gjup em voi cac a chi oi
  Fe(NO3)3+NH3
  tao ra cai j zk

 2. hocj mai ma chang hieu can bang the nao ca, co bac nao giup toi khong ha

 3. bài dễ thế

 4. bai tap rat day du va co du cac dang, nhung con roi va de kkho lan lon nen kho lam

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: