Bài tập nguyên tử

1)Nguyên tử X có tổng số proton, nơtron, electron là 116 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Xác định X, viết cấu hình electron của X.

2)Nguyên tử Y có tổng số proton, nơtron, electron là 34. Xác định Y, viết cấu hình electron của Y và cho biết Y là kim loại, phi kim hay khí trơ.

3)Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142 trong đó số hạt mang

điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42, số hạt mang điện của B nhiều hơn A là 12. Xác định 2 kim loại A và B. Viết cấu hình electron của A,B.

4)a)Phân tử XY3 có tổng số proton, nơtron, electron bằng 196 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện 60, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 76. Xác định X,Y và XY3.

  b)Lấy 4,83 gam XY3.nH2O hòa tan vào nước nóng được dung dịch A.Dung dịch A phản ứng vừa đủ với 10,2 gam AgNO3. Xác định n.

5)Cho 2 đồng vị hiđro và 2 đồng vị của clo với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử chiếm trong tự nhiên như sau : (99,984%)H(1), (0,016%)H(2), (75,77%)Cl(35), (24,23%)Cl(37).

a)Tính nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố.

b)Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl khác nhau tạo nên từ 2 đồng vị của 2 nguyên tố đó?

c)Tính phân tử khối của mỗi loại phân tử nói trên.

6) Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron và số electron của các nguyên tử có kí hiệu sau đây :    a) , , , , .               b) , , , , , .

7)Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí CO2 có 27,3%C và 72,7%O theo khối lượng. Biết nguyên tử khối của C là 12,011. Xác định nguyên tử khối của oxi.

8)a)Mức năng lượng của các obitan 2px, 2py, 2pz có khác nhau không? vì sao?

          b)Vẽ hình dạng các obitan 1s,2s và các obitan 2px, 2py, 2pz.

9)a)Khi số hiệu nguyên tử Z tăng , trật tự các mức năng lượng AO tăng dần theo chiều từ trái qua phải có đúng trật tự như sau không?

1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p6s 5d 6p 7s 5f 6d….

Nếu sai, hãy sữa lại cho đúng

   b)Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z=15, Z=17, Z=20, Z=21, Z=31.

10)Hợp chất Z tạo bởi 2 nguyên tố M,R có công thức MaRb trong đó R chiếm 6,667% khối lượng, trong hạt nhân nguyên tử M có số nơtron=số proton + 4 còn trong hạt nhân R có số nơtron=số proton, tổng số hạt proton trong Z là 84 và a+b=4. Tìm công thức phân tử của Z.

Viết phương trình phản ứng giữa Z với HNO3 đặc nóng.

11)Hợp chất B tạo bởi 1 kim loại hóa trị II và 1 phi kim hóa trị I.

Trong phân tử B có :

            –Tổng số hạt là 290.

            –Tổng số hạt không mang điện là 110.

            –Hiệu số hạt không mang điện của phi kim và kim loại là 70.

            –Tỉ lệ số hạt mang điện của kim loại so với phi kim là 2/7.

Tìm A,Z của kim loại và phi kim.

12) Trong phân tử M2X có tổng số hạt (p,n,e) là 92 hạt trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28  hạt,Số khối của M  lớn hơn số khối của X là 7.Tổng số hạt (p,n,e) trong nguyên tử M nhiều hơn X là 10 . Xác định M và X. Viết công thức phân tử của hợp chất.

13)Hợp chất Y có công thức là MX2 trong đó M chiếm 46,67% vế khối lượng. Trong hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X ó số nơtron bằng số proton.Tổng số proton trong MX2 là 58. Tìm AM và AX.

14)Cho 3 nguyên tử M,X,R trong đó R là đồng vị .

   Trong nguyên tử M có : số nơtron–số proton = 3.

   Trong nguyên tử M và X có :         

số proton của M – số proton của X = 6.

số nơtron của M + số nơtron của X = 36.

Tổng số khối của các nguyên tử trong phân tử MR là 76.

Xác định số proton, nơtron, electron trong M,X và viết kí hiệu nguyên tử của chúng.

15)Nguyên tử X có tổng số proton, nơtron và electron là 34. Nguyên tử Y có tổng số proton, nơtron và electron là 52 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16.

a)Xác định số proton, số nơtron và số electron của X và Y.

b)Y còn 1 đồng vị khác là Y’ có số nơtron nhiều hơn Y 2 hạt và hỗn hợp A gồm Y và Y’có nguyên tử

khối trung bình bằng số khối của Y + 0,5. Xác định phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị trong hỗn

hợp A.

16) Tổng số hạt p,n,e trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 177. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 47. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 8.

Xác định 2 kim loại A và B.

17)a) Một kim loại M có số khối là 54, tổng số hạt proton, nơtron, electron trong M2+ là 78. Xác định M.

     b)Một kim loại M có số khối 54, tổng số hạt proton, nơtron, electron trong M2+ là 78.Xác định M.                 

     c)Ion PxOy3– và SnOm2– đều có tổng số electron là 50. Xác định x,y,n,m và suy ra các ion trên. Cho biết x<y và n<m.

18)X,Y đều là phi kim . Trong nguyên tử X ,Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14,16.

Hợp chất XYn có đặc điểm:

–X chiếm 15,0486% khối lượng.

–Tổng số proton là 100.

–Tổng số nơtron là 106.

Xác định số khối và tên X,Y.

19)a)Một hợp chất ion cấu tạo từ ion M2+ và X , tổng số hạt (proton , nơtron , electron) trong phân tử

MX2 là 186 hạt trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt.Số khối của

ion M2+ nhiều hơn X–‑ là 21. Tổng số hạt M2+ nhiều hơn trong X là 27 hạt. Xác định M,X, MX2.

     b)Nguyên tử R có tổng số hạt là 54 và số khối nhỏ hơn 36. Xác định R.

20) a)Tổng số hạt mang điện trong ion AB3 là 63 . Số hạt mang điện trong hạt nhân B nhiều hơn  số

hạt mang điện trong hạt nhân A là 1. Xác định A,B, AB3 .

       b)Hợp chất A tạo bởi 2  ion X2+ và YZ32–. Tổng số electron của YZ32– là 32 hạt, Y và Z đều có số

proton bằng số nơtron. Hiệu số nơtron của 2 nguyên tố X và Y bằng 3 lần số proton của Z. Khối

lượng phân tử A bằng 116. Xác định X,Y,Z và công thức của A.

21)A,B,X là 3 nguyên tố phi kim .Tổng số hạt proton, nơtron,electron trong phân từ AX2 là 52. Số hạt mang điện của AY2 nhiều hơn số hạt mang điện của AX2 là 28 hạt. Phân tử X2Y có tổng số hạt proton,electron và nơtron là 28  trong đó số hạt mang điện bằng 2,5 lần số hạt không mang điện.

Xác định điện tích hạt nhân và số khối của A,X,Y.

22)Có hợp chất MX3 trong đó :

Tổng số proton, nơtron, elctron là 196.

Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60.

Số khối của M nhỏ hơn số khối của X là 8.

Tổng số proton, nơtron, elctron trong X nhiều hơn trong ion M3+ là 16.

Xác định M và X.

23)Một hợp chất tạo thành từ các ion M+ và X22–. Trong phân tử M2X2 có tổng số proton, nơtron, elctron bằng 164  trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số proton, nơtron, electron trong ion M+ nhiều hơn trong X22– là 7.

Xác định nguyên tố M,X và công thức phân tử M2X2. Viết cấu hình electron (dạng chữ và dạng obitan) của M+; viết công thức electron của ion X22–.

24)A và B là 2 hợp chất ion tạo nên bởi các  ion đều có cấu hình electron của Agon và có tổng số hạt proton,electron và nơtron là 164. Xác định A và B biết rằng khi cho dung dịch A trong nước tác dụng với dung dịch HCl có khí mùi trứng thối bay lên.

25)Hợp chất A2B6 có tổng số hạt là 392 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 120 hạt. Số khối của A ít hơn số khối của B là 8. Tổng số hạt trong A3+ nhiều hơn trong B là 13. Xác định A,B, AB3, A2B6.

26)Phân tử XY2 và X2Y có tổng số proton, nơtron,electron lần lượt là 69 và 66. Số nơtron của Y nhiều hơn của X là 1. Phân tử X2Y4 có tổng số hạt mang điện là 92. Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử, phân tử, ion : X, Y, X2, Y2, Y3, XY, XY2,XY32–.

 

Advertisements

19 phản hồi

 1. ai giup em bai 2 voi moi hoc hoa lop 10 chua ranh

  • Nguyên tử Y có tổng số proton, nơtron, electron là 34. Xác định Y, viết cấu hình electron của Y và cho biết Y là kim loại, phi kim hay khí trơ
   Ta có số p, số n, số e chưa biết. Vậy bài toán có 3 ẩn.
   muốn giải được bài này cần lập hệ gồm 3 phương trình (do có 3 ẩn chưa biết).
   ta luôn có phương trình: số p = số e
   vậy cần có 2 dữ kiện để lập thêm 2 phương trình
   đề bài cho 1 dữ liệu (tổng số proton, nơtron, electron là 34), vậy : số p + số n + số e =34
   như vậy thiếu 1 phương trình.
   ta sử dụng phương trình kinh nghiệm 1<= số n : số p <=1,3
   vậy là giải ra số p=11 , số n=12 ; số e=11

 2. câu 26 giải ra sao zị ???

 3. po tay
  ngu hoa’ mul`

 4. câu 7-a giải thích sao vậy mấy bạn???

 5. BAN CO THE THAM KHAO DAP AN BAI TAP TRONG CAC SACH 400 BAI TAP HOA HOC THPT10( NGO NGOC AN)
  VA 1234 CAU HOI VA BAI TAP TRAC NGHIEM DIEN HINH HOA HOC ( NGUYEN KHOA THI PHUONG)
  DAP AN TRAC NGHIEM TAI WEB: TAILIEU.VN

 6. có bài trong này e k hiểu lắm và không bít cách trình bày. post lời giải giùm e đi :((

 7. bai tap kho download qua , ban khac phuc duoc ko?>

 8. mong thay` co’ loi` giai? de? chung’ em hoc. tap. chu’ the’ nay` ko on? dau thay` oi

 9. BAN CO THE DUA RA CAC BAI TAP KEM THEO LOI GIAI THAT RO RANG & GAN GUI VOI DE KIEM TRA 15 & 1 TIET DUOC KHONG ? DE CHO HOC SINH LOP 10 CHUNG MINH THAM KHAO . HY VONG SE NHANH NHAN DUOC CAU TRA LOI CUA BAN .CHUNG TOI DANG CHO . THANHS BAN DA CHO CHUNG TOI NHUNG BAI TAP NAY NHA !AK NHO SOAN RA THANH TUNG CHUONG MOT CHU DUNG TRON CAC CHUONG LAI VOI NHAU NHA ! TOI DANG CAN DE KIEM TRA CHAT LUONG DAU NAM BAN CO BAN DO .SOM HOI AM NHA

  • Ở đây có các dạng bài tập theo chủ đề ủa từng lớp, minh không đưa đáp án lên để mọi người cùng suy nghĩ và chia sẽ với nhau. Còn về phần đề thi và kiểm tra, mình sẽ sưu tầm và gửi lên cho các bạn thật sớm. Cám ơn bạn đã góp ý.

   • minh da doc cac bai va lam thu. Nhung bai ko bik lam thi cm de moi nguoi giai giup. Hi vong bik dc bai giai va cung chia se vs moi nguoi

 10. ban co the giai nhung bai nay ra giup tui minh duoc khong? mot caCH ti mi & ro rang nha . thanks nhieu .nhanh len nha .can gap lam

 11. Không có giải làm mẫu à?

 12. k co loj jai ek?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: