ĐIỀU CHẾ

 

Câu 1: Để điều chế Cu có độ tinh khiết cao từ quặng malakit Cu(OH)2.CuCO3 (X); người ta có thể tiến hành theo cách sau:

            A. cho X tác dụng với dung dịch HCl rồi điện phân dung dịch thu được.

            B. cho X tác dụng với dung dịch HCl rồi cho dung dịch thu được tác dụng với kẽm.

            C. nung X đến khối lượng không đổi rồi khử băng CO ở nhiệt độ cao.

            D. nung X đến khối lượng không đổi rồi khử băng H2 ở nhiệt độ cao.

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, metan được điều chế bằng cách

            A. cracking n-butan.

            B. nung natri axetat với hỗn hợp vôi tôi – xút.

            C. cho metanol tác dụng với HI.

            D. điện phân dung dịch natri axetat.

Câu 3: Trong công nghiệp, người ta điều chế khí clo bằng cách

            A. cho HCl đặc tác dụng với KMnO4 và đun nóng.

            B. dùng flo đẩy clo ra khỏi dung dịch NaCl.

            C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

            D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2 và đun nóng.

Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí HCl từ

            A. H2 và Cl2.                                                               B. NaCl rắn và H2SO4 đặc.

            C. CH4 và Cl2.                                                 D. NaCl rắn và HNO3 đặc.

Câu 5: Trong công nghiệp, người ta có thể điều chế H2SO4 từ quặng pirit hoặc lưu huỳnh đơn chất. Số lượng quá trình hoá học xảy ra trong quá trình điều chế là

            A. 1.                            B. 2.                                        C. 3.                            D. 4.

Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, khí nitơ được điều chế từ

            A. NaNO2 và NH4Cl.                                     B. không khí.

            C. HNO3 loãng và Cu.                                                D. NaNO3 và NH4Cl.

Câu 7: Trong công nghiệp, người ta điều chế NH3 từ

            A. NH4Cl và Ca(OH)2.                                               B. Al, NaOH và NaNO3.

            C. HNO3 rất loãng và Cu.                                           D. N2 và H2.

Câu 8: Trong công nghiệp, người ta điều chế HNO3 từ NH3. Số lượng giai đoạn xảy ra trong quá trình điều chế là

            A. 1.                            B. 2.                                        C. 3.                            D. 4.

Câu 9: Trong phòng thí nghiệm, axit nitric được điều chế bằng phản ứng

            A. AgNO3 + HCl.                                                       B. AgNO3 + H2O (điện phân)

            C. NaNO3(rắn) + HCl đặc (đun nóng).                       D. NaNO3 (rắn) + H2SO4 đặc (đun nóng)

Câu 10: Trong công nghiệp, người ta điều chế photpho bằng cách nung trong lò điện (1200oC) các nguyên liệu là than cốc (C), cát (SiO2) và

            A. AlPO4.                    B. Ca3(PO4)2.              C. Mg3(PO4)2. D. Ba3(PO4)2.

Câu 11: Trong phòng thí nghiệm, H3PO4 được điều chế bằng phản ứng

            A. 3P + 5HNO3 + 22HH2O →33PO4H3PO4  +  5NO.

            B. Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4  + 3CaSO4.

            C. P2O5 + 3H2O → 2H3PO4.

            D. 2AlPO4 + 3H2SO4 →2H3PO4 + Al2(SO4)3.

Câu 12: Trong công nghiệp, than muội được điều chế bằng cách

            A. nung than chì ở 3000oC, 70 – 100 nghìn atmotphe trong thời gian dài.

            B. nung than cốc ở 2500 – 3000oC trong lò điện, không có không khí.

            C. nung than mỡ ở 1000 – 1250oC trong lò điện, không có không khí.

            D. nhiệt phân metan với chất xúc átc thích hợp.

Câu 13: Trong công nghiệp, khí CO được điều chế bằng cách

            A. cho không khí hoặc hơi nước qua than nóng đỏ.

            B. nhiệt phân axit fomic với xúc tác H2SO4 đặc.

            C. cho CO2 khí qua than nóng đỏ, không có không khí.

            D. cho CO2 tác dụng với magiê kim loại ở nhiệt độ cao.

Câu 14: Trong phòng thí nghiệm, khí CO2 được điều chế bằng cách

            A. đốt cháy hợp chất hữu cơ.

            B. nhiệt phân CaCO3 ở 900 – 1200oC.

            C. Cho CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl.

            D. cho CO tác dụng với oxit kim loại.

Câu 15: Trong phòng thí nghiệm, silic được điều chế bằng phương pháp

            A. dùng than cốc khử silic đioxit ở nhiệt độ cao.

            B. đốt cháy một hỗn hợp bột magiê và cát nghiền mịn,.

            C. nung than cốc, cát (SiO2) và Ca3(PO4)2 trong lò điện (1200oC).

            D. cho silic đioxit tác dụng vời axit flohiđric.

Câu 16: Trong phòng thí nghiệm, etilen được điều chế bằng cách

            A. tách H2 từ C2H6.

            B. craking n-butan.

            C. cho C2H5Cl tác dụng với KOH trong ancol.

            D. đun nóng C2H5OH với H2SO4 đặc ơqr 170oC.

Câu 17: Trong công nghiệp, buta-1,3-đien đực điều chế bằng cách

            A. đun nóng C2­H5OH ở 450oC với xúc tác thích hợp.

            B. tách H2 từ n-butan với chất xúc tác thích hợp.

            C. cho 1,4-điclobutan tác dụng với KOH trong ancol.

            D. cho vinylaxetilen tác dụng với H2 (Pd/PbCO3, to).

Câu 18: Trong phòng thí nghiệm, axetilen được điều chế bằng cách

            A. nhiệt phân metan ở 1500oC rồi làm lạnh nhanh sản phẩm.

            B. cho canxi cacbua tác dụng với nước.

            C. tách H2 từ etilen với xúc tác thích hợp.

            D. cho 1,2-đicloetan tác dụng với KOH trong ancol.

Câu 19: Trong công nghiệp, phenol (C6H5OH) được điều chế bằng cách.

            A. cho clobenzen tác dụng với NaOH, sau đó axit hoá sản phẩm.

            B. cho cumen tác dụng với O2 không khí (xúc tác), sau đó axit hoá sản phẩm.

            C. thuỷ phân este của phenol trong môi trường axit.

            D. sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat.

Câu 20: Để điều chế phenyl fomiat, người ta dùng phản ứng

            A. CH3COOH + C6H5OH → CH3COOC6H5 + H2O (xúc tác H2SO4 đặc).

            B. CH3COOMgCl + C6H5Cl → CH3COOC6H5 + MgCl2.

            C. CH3COONa + C6H5Cl → CH3COOC6H5 + NaCl.

            D. (CH3CO)2O + C6H5OH → CH3COOC6H5 + CH3COOH.

Câu 21: Trong công nghiệp, người ta điều chế khí flo bằng cách

            A. cho HF tác dụng với KMnO4 và đun nóng.

            B. điện phân hỗn hợp KF + 2HF ở nhiệt độ 70oC.

            C. điện phân dung dịch NaF có màng ngăn.

            D. cho HF tác dụng với MnO2 và đun nóng.

Câu 22: Nguồn chính để điều chế brom là nước biển. Sau khi đã lấy muối ăn khỏi nước biển, phần còn lại chứa nhiều muối bromua của natri và kali. Để thu được brom, người ta

            A. cho khí clo sục qua dung dịch bromua.

            B. điện phân dung dịch bromua có màng ngăn.

            C. cô cạn dung dịch bromua rồi điện phân nóng chảy.

            D. cho khí ozon sục qua dung dịch bromua.

Câu 23: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí hiđro sunfua bằng phản ứng

            A. S + H2 → H2S (đun nóng).                                    B. CuS + 2HCl →CuCl2 + H2S­.

            C. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S­.                   D. PbS + 2HCl → PbCl2 + H2S­.

Câu 24: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí oxi bằng cách

            A. chưng phân đoạn không khí lỏng ở –183oC.

            B. điện phân nước có hoà tan chất điện li như H2SO4 hặoc NaOH…

            C. nhiệt phân các chất giàu oxi như KMnO4, KClO3, H2O2

            D. cho ozon tác dụng với dung dịch KI.

Câu 25: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế khí lưu huỳnh đioxit bằng phản ứng

            A. S + O2 → SO2 (đun nóng).                                    

B. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2.

            C. Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2­ + 2H2O.       

D. Na2SO3 + H2SO4 →Na2SO4 + SO2­ + H2O.

Câu 26: Trong công nghiệp, người ta có thể điều chế phenol (C6H5OH) từ benzen. Số lượng quá trình hoá học xảy ra trong quá trình điều chế là

            A. 1.                            B. 2.                                        C. 3.                            D. 4.

                         

Câu 28: Trong công nghiệp, người ta có thể điều chế glixerin (glixerol) từ propilen. Số lượng quá trình hoá học xảy ra trong quá trình điều chế là

            A. 1.                            B. 2.                                        C. 3.                            D. 4.

Câu 29: Trong công nghiệp, người ta điều chế natri hođroxit bằng phản ứng

            A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2­.

            B. Na2SO4 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO4.

            C. Na2CO3 + Ca(OH)2 →→ 2NaOH + CaCO3.

            D. 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2­ + Cl2­ (điện phân có màng ngăn).

Câu 30: Ngày nay muối natri cacbonat được điều chế bằng phương pháp amoniac với các nguyên liệu là dung dịch NaCl bão hoà, dung dịch amoniac 20% và khí cacbonic. Số lượng phản ứng hoá học xảy ra trong quá trình điều chế là

            A. 1.                            B. 2.                                        C. 3.                            D. 4.

Câu 31: Số lượng phản ứng tối thiểu cần thực hiện để điều chế canxi từ đá vôi là

A. 1.                            B. 2.                                        C. 3.                            D. 4.

Câu 32: Số lượng công đoạn chính để có thể sản xuất nhôm (trong công nghiệp) từ quặng boxit là

A. 1.                            B. 2.                                        C. 3.                            D. 4.

âu 33: Trong tự nhiên, sắt có thể tồn tại ở một số loại quặng quan trọng như (1) hematit (hematit đỏ – Fe2O3 khan hoặc hematit nâu – Fe2O3.nH2O); (2) manhetit (Fe3O4); (3) xiđerit (FeCO3); (4) pirit (FeS2); (5) cuprit (CuFeS2). Quặng sắt có giá trị để sản xuất gang là

            A. (1) và (2).   B. (2) và (3).                            C. (3) và (4).                D. (4) và (5).

Câu 34: Từ các chất FeS, Zn, MnO2, Cu và các dung dịch HCl, (NH4)2CO3, NaOH. Số lượng chất khí có thể được điều chế bằng phản ứng trực tiếp giữa 2 chất ở trên là

            A. 3.                            B. 4.                                        C. 5.                            D. 6.

Câu 35: Trong công nghiệp, người ta điều chế anđehit axetic với giá thành rẻ bằng phản ứng

            A. C2H2 + H2O → CH3CHO (xúc tác HgSO4, 75 – 95oC).

            B. 2C2H4 + O2 (không khí) → 2CH3CHO (xúc tác PdCl2/CuCl2, 100oC, 30atm).

            C. CH3COOC2H3 + NaOH → CH3CHO + CH3COONa.

            D. C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O  (500 – 700oC).

                       

Câu 37: Từ 1-brompropan có thể điều chế axit butanoic theo thứ tự phản ứng sau:

            A. cho phản ứng với KCN, sau đó lấy sản phẩm thuỷ phân trong môi trường axit.

            B. cho phản ứng với CO2, sau đó lấy sản phẩm thuỷ phân trong môi trường axit.

            C. cho phản ứng với NaOH (ancol), sau đó oxi hoá  sản phẩm bằng dung dịch KMnO4.

            D. cho phản ứng với HCHO, sau đó lấy sản phẩm thuỷ phân trong môi trường axit.

Câu 38: Từ toluen và các chất phản ứng trong mỗi thí nghiệm là HNO3/H2SO4 (1); Br2/Fe, to (2), KMnO4/H2SO4 (3), người ta có thể điều chế được axit 2-brom-4-nitrobenzoic. Thư tự tiến hành các phản ứng là

            A. (1), (2), (3). B. (2), (1), (3).             C. (3), (2), (1). D. (3), (1), (2).

Câu 39: Số lượng phản ứng tối thiểu cần tiến hành để có thể điều chế được etyl axetat từ axetilen là

A. 3.                            B. 4.                                        C. 5.                            D. 6.

Câu 40: Số lượng phản ứng tối thiểu cần tiến hành để có thể điều chế được canxi từ canxi cacbonat là

            A. 1.                            B. 4.                                        C. 2.                            D. 3.

Câu 41: Số lượng phản ứng tối thiểu cần tiến hành để có thể điều chế được etyl propionat từ etilen là

            A. 3.                            B. 4.                                        C. 5.                            D. 6.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: