BAI TAP PHẢN ỨNG ESTE HÓA

 Câu 1: Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol axit X có công thức phân tử C4H6O4 với 1 mol CH3OH (xúc tác H2SO4 đặc) thu được 2 este E và F (MF > ME). Biết rằng mE = 1,81mF và chỉ có 72% lượng rượu bị chuyển hoá thành este. Số gam E và F tương ứng là

A. 47,52 và 26,28.       B. 26,28 và 47,52.                   C. 45,72 và 28,26.       D. 28,26 và 45,72.

Cau 2: Trong phản ứng este hoá giữa rượu và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tạo ra este khi

A. giảm nồng độ rượu hay axit.                         B. cho rượu dư hay axit dư.

C. tăng nồng độ chất xúc tác.                            D. chưng cất để tách este ra.

Dùng cho câu 3 và 4: Hỗn hợp M gồm rượu no X và axit đơn chức Y mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy 0,4 mol  M cần 30,24 lít O2 (đktc) thu được 52,8 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Nếu đun nóng 0,4 mol M với H2SO4 đặc là xúc tác, thu được m gam hỗn hợp 2 este (h = 100%).

Câu 3: Công thức phân tử của X và Y tương ứng là

            A. C3H8O3 và C3H4O2.                                                B. C3H8O2 và C3H4O2.

            C. C2H6O2 và C2H4O2.                                                D. C3H8O2 và C3H6O2.

Câu 4: Giá trị của m là

            A. 22,2.                       B. 24,6.                                    C. 22,9.                       D. 24,9.

Dùng cho câu 5 và 6: Chia hỗn hợp gồm một axit đơn chức với một rượu đơn chức thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít khí H2(đktc). Phần 2 đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6 gam CO2. Phần 3 đun nóng với H2SO4 đặc thu được 10,2 gam este E (h=100%). Đốt cháy hết lượng este đó thu được 22 gam CO2 và  9 gam H2O.

Câu 5: Công thức phân tử của E là

            A. C3H6O2.                  B. C4H8O2.                              C. C5H8O2.                  D. C5H10O2.

Câu 6: Nếu biết số mol axit lớn hơn số mol rượu thì công thức của axit là

            A. HCOOH.                B. CH3COOH.                        C. C2H5COOH.           D. C3H7COOH.

Dùng cho câu 7, 8 và 9: Thực hiện phản ứng este hóa giữa một axit no X và một rượu no Y được este 0,1 mol E mạch hở. Cho 0,1 mol E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH tạo ra16,4g muối. Để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol rượu Y cần 0,25 mol O2.

Câu 7: Công thức phân tử của Y là

            A. C2H6O.                   B. C2H6O2.                              C. C3H8O.                   D. C3H8O3.

Câu 8: Công thức phân tử của E là

            A. C6H10O4.                 B. C5H8O4.                              C. C6H10O2.                 D. C5H8O2.

Câu 9: Cho 90,0g X tác dụng với 62,0g Y được 87,6g E thì hiệu suất phản ứng este hóa là

            A. 80%.                       B. 70%.                                   C. 60%.                       D. 50%.

Câu 10: Cho 24,0 gam axit axetic tác dụng với 18,4 gam glixerin (H2SO4 đặc và đun nóng) thu được 21,8 gam glixerin triaxetat. Hiệu suất của phản ứng là

            A. 50%.                       B. 75%.                                   C. 25%.                       D. 80%.

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức, đồng đẳng kế tiếp thu được 14,08 gam CO2 và 9,36 gam H2O. Nếu cho X tác dụng hết với axit axetic thì số gam este thu được là

            A. 18,24.                     B. 22,40.                                  C. 16,48.                     D. 14,28.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 19,68 gam hỗn hợp Y gồm 2 axit là đồng đẳng kế tiếp thu được 31,68 gam CO2 và 12,96 gam H2O. Nếu cho Y tác dụng với rượu etylic, với hiệu suất phản ứng của mỗi axit là 80% thì số gam este thu được là

            A. 25,824.                   B. 22,464.                                C. 28,080.                   D. 32,280.

Câu 13: Chia 26,96 gam hỗn hợp X gồm 3 axit đơn chức thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với NaHCO3 dư thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Phần 2 cho tác dụng hết với etylen glicol chỉ thu được gam 3 este tạp chức và nước. Giá trị của m là

            A. 44,56.                     B. 35,76.                                  C. 71,52.                     D. 22,28.

Câu 14: Cho 5,76g axit hữu cơ đơn chức X tác dụng hết với CaCO3 dư, thu được 7,28g muối.

Nếu cho X tác dụng với 4,6 rượu etylic với hiệu suất 80% thì số gam este thu được là

            A. 6,40.                       B. 8,00.                                    C. 7,28.                       D. 5,76.

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức X và Y thuộc cùng một dãy đồng đẳng, người ta thu được 70,4 gam CO2 và 37,8 gam H2O. Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với 24,0 gam axit axetic (h = 50%) thì số gam este thu được là

            A. 20,96.                     B. 26,20.                                  C. 41,92.                     D. 52,40.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn một rượu đa chức, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ mol tương ứng là 3:2. Nếu cho rượu đó tác dụng với hỗn hợp gồm axit axetic và axit fomic thì số lượng este có thể tạo thành là

A. 2.                            B. 3.                                         C. 4.                            D. 5.

Dùng cho câu 17 và 18: Đun nóng 25,8g hỗn hợp X gồm 2 rượu no, đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp trong H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21,3g hỗn hợp Y gồm 3 ete (h = 100%). Nếu cho 25,8g X tác dụng hết với axit fomic thì thu được m gam este.

Câu 17: Tên gọi của 2 rượu trong X là

A. metanol và etanol.                                        B. etanol và propan-2-ol.

            C. etanol và propan-1-ol.                                             D. propan-1-ol và butan-1-ol.

Câu 18: Giá trị của m là

            A. 19,9.                       B. 39,8.                                    C. 38,8.                       D. 19,4.

Câu 19: Cho 37,6 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và một rượu đồng đẳng Y tác dụng với Na dư thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Nếu cho Y bằng lượng Y có trong X tác dụng hết với axit axetic thì thu được số gam este là

            A. 44,4.                       B. 22,2.                                    C. 35,2.                       D. 17,6.

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp thu được 8,8 gam CO2 và  6,3 gam H2O. Cũng lượng hỗn hợp trên, nếu cho tác dụng hết với axit oxalic thì thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác. Giá trị của m là

            A. 19,10.                     B. 9,55.                                    C. 12,10.                     D. 6,05.

Dùng cho câu 21 và 22: Chia 0,9 mol hỗn hợp 2 axit no thành 3 phần bằng nhau. Phần 1 đốt cháy hoàn toàn thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Phần 2 tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M. Phần 3 tác dụng vừa đủ với rượu etylic (xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp 2 este không chứa nhóm chức khác.

Câu 21:  Công thức cấu tạo của 2 axit ban đầu là

            A. CH3-COOH và CH2=CH-COOH.              B. H-COOH và HOOC-COOH.

C. CH3-COOH và HOOC-COOH.                 D. H-COOH và CH3-CH2-COOH.

Câu 22: Giá trị của m là

            A. 36,6.                       B. 22,2.                                    C. 22,4.                       D. 36,8.

Câu 23: Chia hỗn hợp X gồm 2 axit hữu cơ đơn chức, no mạch hở, là đồng đẳng kế tiếp thành 3 phàn bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Phần 2 đốt cháy hoàn toàn X thu được 6,272 lít CO2 (đktc). Phần 3 tác dụng vừa đủ với etylen glycol thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác. Giá trị của m là

            A. 9,82.                       B. 8,47.                                    C. 8,42.                       D. 9,32.

Câu 24: X, Y là 2 axit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp A gồm 5,52 gam X và 10,80 gam Y tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu cho A tác dụng hết với rượu etylic thì thu được m gam este. Giá trị của m là

            A. 24,72.                     B. 22,74.                                  C. 27,42.                     D. 22,47.

Câu 25: Số lượng este thu được khi cho etylen glycol tác dụng với hỗn hợp gồm CH3COOH, HCOOH và CH2=CH-COOH là

            A. 6.                            B. 9.                                         C. 12.                          D. 18.

Câu 26 (A-07): Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc), thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là

            A. 10,12.                     B. 16,20.                                  C. 8,10.                       D. 6,48.

Câu 27 (B-07): Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste tối đa được tạo ra là

            A. 6.                            B. 3.                                         C. 4.                            D. 5.

Câu 28: Số lượng este thu được khi cho etylenglycol tác dụng với hỗn hợp gồm 4 axit cacboxylic đơn chức là

            A. 8.                            B. 10.                                       C. 14.                          D. 12.

Advertisements

24 phản hồi

 1. thay oi giai ho e bai 24 voi bai 26 ak

 2. thay` oi giai gium con cau 25!!!

 3. thay oi ! giai dum em cau 12 voi a

  • Gọi CTPT chung của 2 axit là CxHyOz
   ________ CxHyOz + (x+y/4-z/2)O2 -> xCO2 + y/2H2O
   …………………..1…………. (x+y/4-z/2)…………..x……………y/2
   …………………0,72/x…………..0,78……………..0,72…………0,72
   Áp dụng ĐLBTKL: kl axit + kl oxi = kl CO2 + kl H2O
   => kl oxi =>số mol oxi
   từ trên => y=2x
   => 0,78x= 0,72(x+y/4-z/2)
   => 0,3 x= 0,36z
   nếu z= 2 => x=2,4 ( số mol axit là 0,295) => số mol este là 0,237=> kl este = 0,237.94,6=22,42=> đáp án B
   z=4 => x=4,8 ( số mol axit là 0,15) => không cần tính nữa
   Thường những dạng bài tập này, đề thi sẽ cho ta là đơn chức, đây chỉ là kinh nghiệm làm bài, bạn có thể tham khảo.

  • em cam on thay nhieu

 4. thầy có bài tập nào về chuỗi phản ứng của este không, e tìm mãi chẳng thấy

 5. bai giai day du cua cau23la ji

  • Phần 1 tác dụng với dung dịch NaHCO3dư thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc).
   =>so mol cua 2 axit la 0,1 mol (2 axit dong dang lien tiep xem nhu la 1 axit CnH2nO2)
   Phần 2 đốt cháy hoàn toàn X thu được 6,272 lít CO2 (đktc).
   =>so ngtu C trung binh la 2,8=> khoi luong axit la 7,12g
   Phần 3 tác dụng vừa đủ với etylen glycol
   => so mol cua etylen glicol la 0,05mol => khoi luong la 3,1gam
   so mol axit la 0,1 mol => nuoc tao ra tu phan ung este la 0,1 mol => khoi luong nuoc la 1.8 gam
   => m=7,12+3,1-1.8=8.42 gam

 6. cho e hoi , o phan ung este voi kiem, sau phan ung cho cô cạn, hoac bay hoi thì este dư, ancol tao ra co bi bay hoi ko ạ

 7. Đừng chỉ nghe, hãy nói
  Đừng chỉ đọc, hãy viết
  Đừng chỉ tiếp thu, hãy bày tỏ quan điểm của bạn
  Đừng đứng ngoài cuộc, hãy trở thành thành viên
  Nhưng mình chẳng thấy đăng nhập ở đâu hết
  Hướng dẫn cho mình nhé:D

 8. thay oi them may bai aminoaxit nua

 9. Sao không thấy đáp án

 10. thay co oi !!!! con bi rac roi phan goi ten cua este va phan cacbohidrat !! gjup con voi!!!!!!!!

  • gọi tên este thì phải chú ý công thức của este RCOOR’ hay R’OCOR
   trong đó R’ là gốc hidrocacbon của ancol tương ứng tạo este.
   R là gốc hidrocacbon của axit cacboxylic tao thành este
   cách gọi tên: tên R’ + tên muối tương ứng của axit cacboxylic
   vd: CH3COOC2H5 etyl axetat
   CH3OCOC2H5 metyl propanoat
   Về phần cacbohidrat thi e nên xem lại tính cHất của các nhóm chức OH-, CHO- … e sẽ rõ.

   • con may cai ten cua amino axit con kho nho hon !!!!!!hichichichcic

   • phần này bạn phải chịu khó học thuộc lòng mầy tên thường của amino axit rồi.
    còn đối với tên thay thế, bạn xem nhóm NH2 như là một nhóm thế, gọi là amino.(do giữa -NH2 và -COOH thì -COOH hoạt động mạnh hơn nên -COOH là nhóm chức.)
    Vd: NH2-CH2-CH2-COOH (đây vẫn là một axit nên phải có chữ axit)
    axit-3-aminopropanoic
    khi đánh số mạch chính phải ưu tiên nhóm -COOH trước, do đó -NH2 ở vị trí cacbon thứ 3 do axit này có 3 caacbon.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: