BAI TAP ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Câu 1 (A-07): Mệnh đề không đúng là

            A. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+.

            B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch.

            C. Fe2+ oxi hoá được Cu.

            D. Tính oxi hoá của các ion tăng theo thứ tự; Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

Câu 2 (A-07): Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là (biết trong dãy điện hoá cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag)

            A. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+.                                              B. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.

            C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.                                              D. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+.

Câu 3 (B-07): Cho các phản ứng xảy ra sau đây:

                                    (1)        AgNO3  +  Fe(NO3)2  ®  Fe(NO3)3  +  Ag¯

                                    (2)        Mn  +  2HCl  ®  MnCl2  H2­

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa là

A. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+.                                               B. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.

            C. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.                                               D. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.

Cõu 4: Cho 4,4 gam hỗn hợp 2 kim loại thuộc phõn nhúm chớnh nhúm II ở 2 chu kỳ liờn tiếp trong bảng tuần hoàn tỏc dụng hết với axit HCl dư thỡ thu được 3,36 lớt H2 (đktc). Hai kim loại đó là

            A. Be và Mg.   B. Mg và Ca    .                       C. Ca và Sr.                 D. Sr và Ba.

Câu 5 (A-07): Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là

            A. 40.                          B. 60.                                       C. 20.                          D. 80.

Dùng cho câu 6, 7: Cho 24,10 gam hỗn hợp gồm Mg, Ba và Ca tác dụng với dung dịch HNO3 loãng vừa đủ thu được 1,792 lít khí N2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa m gam muối (không chứa NH4NO3). Nếu cho 24,10 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được V lít khí H2 (đktc).

Câu 6: Giá trị của m là

            A. 73,70.                     B. 83,62.                                  C. 34,02.                     D. 62,50.

Câu 7: Giá trị của V là

            A. 17,92.                     B. 13,44.                                  C. 6,72.                       D. 8,96.

Cõu 8: Nguyờn tử kim loại kiềm cú cấu hỡnh electron lớp ngoài cựng là

            A. ns2.              B. ns1.                          C. np1.             D. ns2np1.

Cõu 9: Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13) cấu tạo nguyên tử đều giống nhau về

            A. số eclectron húa trị.                                      B. bỏn kớnh nguyờn tử.

            C. số lớp eclectron.                                          D. số electron ngoài cựng.

Cõu 10: Nhụm là kim loại

A. màu trắng bạc, mềm, khối lượng riờng lớn, dẫn nhiệt tốt.

B. màu trắng bạc, mềm, khối lượng riêng nhỏ, dẫn điện tốt.

C. màu xỏm, mềm, khối lượng riờng nhỏ, dẫn nhiệt tốt.

D. màu trắng bạc, cứng, khối lượng riêng nhỏ, dẫn điện tốt.

Cõu 11: Phương pháp dùng điều chế các kim loại Na, Ca, Al là

A. điện phân núng chảy.                                                B. thuỷ luyện.          

C. thuỷ phõn.                                                                D. nhiệt luyện.

Cõu 12: Cho 7,8 gam hỗn hợp Al, Mg tỏc dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 lớt H2 (đktc). Thành phần % khối lượng Al và Mg lần lượt là

            A. 69,23% ; 30,77%.                                       B. 34,60% ; 65,40%.              

            C. 38,46% ; 61,54%.                                       D. 51,92% ; 40,08%.

Cõu 13: Hoà tan 1,4 gam kim loại kiềm trong 100gam nước thu được 101,2 gam dung dịch bazơ. Kim loại đó là

            A. Li.                           B. Na.                          C. K.                           D. Rb.

Cõu 14: Cho cỏc kim loại: Na, Ba, Mg, Al. Kim loại tỏc dụng được với nước trong điều kiện thường là

            A. Cả 4 kim loại.          B. Na, Ba, Mg.                        C. Na, Ba, Al. D. Na, Ba.

Cõu 15: Cho 0,3 mol FexOy tham gia phản ứng nhiệt nhụm thấy tạo ra 0,4 mol Al2O3. Cụng thức oxit sắt là

            A. FeO.                       B. Fe2O3.                                 C. Fe3O4.                     D. Fe4O3.

Cõu 16: Trong công nghiệp, nhôm được điều chế từ nguyên liệu ban đầu là quặng

            A. đolomit.                   B. hematit.                                C. boxit.                       D. xiđrit.

Cõu 17: Số lượng phản ứng tối thiểu để có thể điều chế được Cu từ một loại quặng chứa CuCO3.Cu(OH)2 và tạp chất trơ là

            A. 2.                            B. 3.                                         C. 4.                            D. 5.

Cõu 18: Số lượng phản ứng tối đa có thể xảy ra khi cho hỗn hợp A gồm Al và Zn tác dụng với dung dịch B gồm Cu(NO3)2 và AgNO3

            A. 2.                            B. 3.                                         C. 4.                            D. 5.

Cõu 19 (B-07): Cho hỗn hợp Fe, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

            A. Fe(NO3)3.   B. HNO3.                                 C. Fe(NO3)2.               D. Cu(NO3)2.

Câu 20: Hoà tan hoàn toàn 22,5 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe, Cu trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít H2 (đktc); 6,4 gam chất rắn và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

            A. 70,5.                       B. 64,1.                                    C. 46,5.                       D. 40,1.

Cõu 21: Cho 16,8 gam Fe nung núng tỏc dụng với 6,72 lớt khớ Cl2 (đktc) đến khi phản ứng hoàn toàn thỡ thu được chất rắn A gồm

            A. Fe và FeCl3.            B. FeCl3.                                  C. FeCl2.                      D. FeCl2 và FeCl3.

Cõu 22: Trong công nghiệp, để điều chế sắt người ta sử dụng phương pháp

            A. thuỷ luyện.                                                   B. nhiệt luyện.              

C. điện phân dung dịch.                                                D. điện phân nóng chảy.

Cõu 23: Cho 12,0 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và phần chất rắn không tan có khối lượng là

            A. 2,8 gam.                  B. 5,6 gam.                              C. 3,2 gam.                  D. 6,4 gam.

Cõu 24: Cho 4 dung dịch muối: FeSO4, CuSO4, AgNO3, Pb(NO3)2. Kim loại nào dưới đây tác dụng được với cả 4 dung dịch muối nói trên?

            A. Cu.              B. Pb.                                      C. Zn.                          D. Fe.

Cõu 25: Nung 16,2 gam kim loại M (có hoá trị không đổi) với O2, thu được 21 gam chất rắn X. Hoà tan hoàn toàn X bằng dung dịch HCl dư thỡ thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). M là

            A. Mg.             B. Ca.                                      C. Zn.                          D. Al.

Cõu 26: Cho 19,5 gam một kim loại X tỏc dụng với dung dịch HNO3 loóng, dư chỉ thu được dung dịch chứa 1 muối và 4,48 lít khí NO duy nhất (đktc). Kim loại X là

            A. Al.                           B. Zn.                                       C. Ca.                          D. Mg.

Cõu 27: Cho mỗi kim loại Cu, Fe, Ag lần lượt vào từng dung dịch CuSO4, FeSO4, Fe(NO3)3. Tổng số phản ứng hoỏ học xảy ra là

            A. 1.                            B. 2.                                         C. 3.                            D. 4.

Cõu 28: Dẫn một luồng khớ H2 dư qua ống chứa 3,34 gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và Fe3O4 (với tỷ lệ mol 1:1) và nung nóng, thu được chất rắn có khối lượng là

            A. 2,70 gam.    B. 2,22 gam.                            C. 3,14 gam.                D. 2,84 gam.

Advertisements

2 phản hồi

  1. giup em giai bai tap nay . Cho 5,4 gam 1 kim loai hoa tri 3 tac dung voi Cl co du thu duoc 26,7 gam muoi . Xac dinh ten kim loai

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: