BAI TAP ANDEHIT

ANDEHIT

 Câu 1: Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 0,54 gam H2O. Phần 2 cho tác dụng với H2 dư (h = 100%) thu được hỗn hợp 2 rượu. Đốt cháy hoàn toàn 2 rượu thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

            A. 0,112.                     B. 2,24.                                    C. 0,672.                     D. 1,344.

Câu 2: Cho 10,2 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit no (có số mol bằng nhau) tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư) thu được 64,8 gam Ag và muối của 2 axit hữu cơ. Mặt khác, khi cho 12,75 gam X bay hơi ở 136,5OC và 2 atm thì thể tích hơi thu được là 4,2 lít. Công thức của 2 anđehit là

            A. CH3-CHO và OHC-CHO.                          B. HCHO và OHC-CH2-CHO.

            C. CH3-CHO và HCHO.                                             D. OHC-CHO và C2H5-CHO.

Câu 3: Có hai bình mất nhãn chứa C2H2 và . Thuốc thử duy nhất có thể nhận được 2 bình trên là

A. dung dịch AgNO3 trong NH3.                      B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch HCl.                                             D. Cu(OH)2.

Câu 4: Số lượng đồng phân anđêhit ứng với công thức phân tử C5H10O là

            A. 3.                            B. 4.                                         C. 5.                            D. 6.

Câu 5: Anđehit no X có công thức đơn giản nhất là C2H3O. CTPT của X là

A. C2H3O.              B. C4H6O2.                        C. C6H9O3.                  D. C8H12O4

Câu 6: Oxi hoá 2,2 gam một anđehit đơn chức X thu được 3 gam axit tương ứng (h = 100%). CTCT của X là

A. CH3-CHO.                                                              B. CH3– CH2-CHO.

C. (CH3)2CH-CHO.                                        D. CH3-CH2-CH2-CHO.

Câu 7: Cho 1,02 gam hỗn hợp gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở (khác HCHO) kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 4,32 gam Ag (h = 100%). Tên gọi của 2 anđehit là

A. etanal và metanal.                                         B. etanal và propanal.

C. propanal và butanal.                                     D. butanal và pentanal.

Câu 8: Cho 2,3 gam hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, tạo ra 10,8 gam Ag. Tên gọi của X là

A. anđehit fomic.          B. anđehit axetic.                      C. axit fomic.    D. anđehit acrylic.      

Câu 9: Đốt cháy một hỗn hợp anđehit là đồng đẳng, thu được a mol CO2 và 18a gam H2O. Hai anđehit đó thuộc loại anđehit

            A. no, đơn chức.                                                          B. vòng no, đơn chức.                         

 C. no, hai chức.                                                           D. không no có một nối đôi, hai chức.

Câu 10: Khi cho 0,1 mol X (có tỷ khối hơi só với H2 lớn hơn 20) tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 43,2g Ag. X thuộc loại anđehit

            A. đơn chức.                B. 2 chức.                                C. 3 chức.        D. 4 chức.

Câu 11: Hợp chất hữu cơ X đun nhẹ với dung dịch AgNO3 trong NH3 (1:2), thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều thu được khí. Công thức cấu tạo của X là

            A. HCOOH.                B. HCHO.                               C. CH3COONa.          D. CH3CHO.

Câu 12: Cho 0,94 g hỗn hợp hai anđehit đơn chức, no, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẩng tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 3,24 gam Ag. CTPT của hai anđehit là

A. etanal và metanal.                                         B. etanal và propanal.

C. propanal và butanal.                                     D. butanal và pentanal.

Câu 13: Trong công nghiệp, người ta điều chế HCHO bằng phương pháp

A. oxi hoá CH3OH (Cu, tO).                             B. nhiệt phân (HCOO)2Ca.

C. kiềm hoá CH2Cl2.                                        D. khử HCOOH bằng LiAlH4.

Câu 14: Công thức tổng quát của anđehit no, hai chức mạch hở là

            A. CnH2n+2O2.  B. CnH2nO2.                             C. CnH2n-2O2.               D. CnH2n-4O2.

Câu 15: Cho 7,2 gam một anđehit no, đơn chức X phản ứng hoàn toàn AgNO3 trong NH3  thu được 21,6 gam Ag. Nếu cho A tác dụng với H2 (Ni, to), thu được rượu đơn chức Y có mạch nhánh. CTCT của A là

A. (CH3)2CH-CHO.                                        B. (CH3)2CH-CH2-CHO.

            C. CH3-CH2-CH2-CHO.                                 D. CH3-CH(CH3)-CH2-CHO.

Câu 16: X  có CTCT là Cl-CH2-CH(CH3)-CH2-CHO. Danh pháp IUPAC của X là

            A. 1-clo–2-metyl butanal.                                 B. 2-metylenclorua butanal.

            C. 4-clo–3-metyl butanal.                                 D. 3-metyl-4-clobutanal.

Câu 17: Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với H2 (Ni, tO), thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6,6 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Công thức phân tử của 2 anđehit trong X là

            A. CH4O và C2H6O.                                        B. CH2O và C2H4O.

            C. C3H6O và C4H8O.                                       D. C3H8O và C4H10O.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp thu được 17,92 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Nếu cho 9,6 gam X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư) thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là

            A. 75,6.                       B. 151,2.                                  C. 37,8.                       D. 21,6.

Câu 19: Hỗn hợp X gồm 2 anđehit no đơn chức, mạch thẳng, là đồng đẳng kế tiếp. Khi cho 3,32 gam B tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. Tên gọicủa 2 anđehit trong X là

A. etanal và metanal.                                         B. etanal và propanal.

C. propanal và butanal.                                     D. butanal và pentanal.

Câu 20: Chuyển hoá hoàn toàn 4,2 gam anđehit X mạch hở bằng phản ứng tráng gương  với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư rồi cho lượng Ag thu được tác dụng hết với dung dịch HNO3 tạo ra 3,792 lít NO2 ở 27o C và 740mmHg. Tên gọi của X là anđehit

A. fomic.                      B. axetic.                                  C. acrylic.                     D. oxalic.

Câu 21: X là hỗn hợp HCHO và CH3CHO. Khi oxi hoá p gam X bằng O2 thu được (p+1,6) gam Y gồm 2 axit tương ứng (h=100%). Cho p gam X tác dụng với dung dịch AgNO3trong NH3 dư thu được 25,92 gam Ag. Phần trăm khối lượng HCHO trong hỗn hợp B là

            A. 14,56%.                  B. 85,44%.                              C. 73,17%.                  D. 26,83%.

Câu 22: X là hỗn hợp HCHO và CH3CHO. Khi oxi hoá X bằng O2 thu được hỗn hợp Y gồm 2 axit tương ứng (h=100%). Tỉ khối hơi của Y so với X là m. Khoảng giá trị của m là

            A. 1,36 < m < 1,53.                                         B. 1,36 < m < 1,67.    

            C. 1,53 < m < 1,67.                                         D. 1,67 < m < 2,33.

Câu 23: Oxi hoá 53,2 gam hỗn hợp 1 rượu đơn chức và 1 anđehit đơn chức thu được 1 axit hữu cơ duy nhất (h=100%). Cho lượng axit này tác dụng hết với m gam dung dịch NaOH 2% và Na2CO313,25% thu được dung dịch chỉ chứa muối của axit hữu cơ nồng độ 21,87%. Tên gọi của anđehit ban đầu là

            A. etanal.                      B. metanal.                               C. butanal.                    D. propanal.                

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 anđehit no đơn chức thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Cũng lượng hỗn hợp đó, nếu oxi hoá thành axit (h = 100%), rối lấy axit tạo thành đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được m gam nước. Giá trị của m là

            A. 1,8.             B. 2,7.                          C. 3,6.             D. 5,4.

Câu 25: Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức tác dụng với H2 (Ni,to) thấy tốn V lít H2 (đktc) và thu được 2 rượu no. Nếu cho hỗn hợp rượu này tác dụng hết với Na thu được 0,375V lít H2(đktc). Hỗn hợp X gồm

            A. 2 anđehit no.                                                            B. 2 anđehit không no.

            C. 1 anđehit no và 1 anđehit không no.              D. 1 anđehit không no và 1 anđehit thơm.

Câu 26 (A-07): Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

            A. HCHO.                   B. CH3CH(OH)CHO.  OHC-CHO.                 D. CH3CHO.

Câu 27 (A-07): Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với HNO3 thoát ra 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

            A. CH3CHO.   B. HCHO.                               C. CH2=CHCHO.       D. CH3CH2CHO.

Câu 28 (A-07): Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3

            A. anđehit axetic, but-1-in, etilen.                      B. anđehit fomic, axetilen, etilen.

            C. anđehit axetic, but-2-in, axetilen.                  D. axit fomic, vinylaxetilen, propin.

Câu 29 (B-07): Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X mạch hở tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit

            A. no, hai chức.                                                            B. no, đơn chức.

            C. không no có hai nối đôi, đơn chức.               D. không no có một nối đôi, đơn chức.

Câu 30 (B-07): Khi oxi hoá 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là

            A. C2H3CHO.  B. CH3CHO.                           C. HCHO.                   D. C2H5CHO.

Advertisements

2 phản hồi

  1. đề câu 3 bị thiếu kìa

  2. cho xin đáp án

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: