ANDEHIT – XETON

 

                                                                     ĐỀ SỐ 2

                                                             ( Thời gian 45 phút)

Câu 26 :  Hỗn hợp X gồm 2 andehit A và B . Oxi hoá 7,2 gam hỗn hợp X bằng dung dịch AgNO3 dư trong NH3 sau đó axit hoá thu được 2 axit tương ứng . Trung hoà hết lượng axit bằng dung dịch NaOH , sau đó nung nóng hỗn hợp với vôi tôi xút thu được 3,36 lít hỗn hợp khí , cho hỗn hợp khí vào 300 ml dung dịch KMnO4 1M trong H2SO4 thấy thể tích hỗn hợp giảm đi 1/3 đồng thời màu tím của dung dịch bị nhạt màu. Biết số nguyên tử cacbon trong A lớn hơn trong B một nguyên tử (các khí đều đo ở đktc) . Cho biết công thức cấu tạo của A và B

      A : HCHO và CH3CHO                                   B : CH3CHO và C2H5CHO

      C : CH2=CH-CHO và CH3-CHO                     D : kết quả khác      

Câu 27 :  Cho 3,6 gam ankanal X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 , lượng Ag sinh ra cho tác dụng hoà toàn với dung dịch HNO3 đặc thu đựoc 2,8 lít khí NO2 ( sản phẩm khử duy  nhất ở 136,50C , áp suất 1,2 atm) . Công thức phân tử của ankanal là

      A : HCHO              B : CH3CHO                 C : C2H5CHO                D : Kết quả khác

Câu 28 :  Cho 4,2 gam một andehit A mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được hỗn hợp muối B . Nếu cho lượng Ag sinh ra tác dụng với dung dịch HNO3 đặc tạo ra 3,792 lít khí NO2 ( sản phẩm khử duy nhất ở 270C , áp suất 740mmHg) tỉ khối hơi của A so với nitơ nhỏ hơn 4 . Mặt khác khi cho 4,2 gam A tác dụng với 0,5 mol H2(Ni t0) thu được chất C với hiệu suất 100% . Cho C tan vào nước được dung dịch D . cho 1/10 dung dịch D tác dụng với Na cho 12,04 lít H2(đktc) . Công thức phân tử của A là

     A : C2H5CHO           B : CH3CHO                  C : C2H3CHO                D : Kết quả khác

Câu 29 :  Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O2 và chỉ chứa một loại nhóm chức . Từ X và các chất vô cơ khác , bằng 3 phản ứng liên tiếp có thể điều chế được cao su Buna . Công thức cấu tạo có thể có của X là :

      A : O=CH-CH2-CH2-CH=O                             B : HO-CH2-C=C-CH2-OH

      C : CH3-CO-CO-CH3                                        D : Cả A , B , C đều đúng

Câu 30 :  Lấy 0,94 gam hỗn hợp hai andehit no , đơn chức , kế tiếp trong cùng một dãy đồng đẳng tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag . Công thức phân tử hai andehit là :

      A : HCHO và CH3CHO                                    B : CH3CHO và C2H5CHO  

      C : C2H5CHO và C3H7CHO                             D : C3H7CHO và C4H9CHO

Câu 31 :  Hợp chất hữu cơ X  khi đun nóng nhẹ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu được sản phẩm Y . Y tác dụng được với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH . đều cho 2 khí vô cơ . Hợp chất X là

      A : HCHO                                                          B : HCOOH                 

      C : HCOONH4                                                  D : Cả A , B , C đều đúng

Câu 32 :  Ba chất hữu cơ X , Y , Z có công thức phân tử dạng (CH2O)n với  n < 3 . Cho biết

–         X chỉ tham gia phản ứng tráng gương

–         Y Vừa tham gia phản ứng tráng gương , vừa phản ứng với Na 

–         Z tác dụng với NaHCO3 vừa đủ , làm bay hơi nước của dung dịch sau phản ứng , sản phẩm khan còn lại có thể tiếp tục tác dụng với Na . Oxi hoá Z ở điều kiện thích hợp tạo thành hợp chất chỉ chứa một loại nhóm chức . Đốt cháy hoàn toàn X , Y , Z  với số mol bằng nhau thì số mol nước thu được từ X nhỏ hơn từ Y và số mol nước thu được từ Y nhỏ hơn từ Z . Hãy xác định công thức cấu tạo của X , Y , Z

      A : CH3-CHO ; HO-CH2CH2-CHO ; CH3COOH

      B : C2H5-CHO ; HO-CH2-CH2-OH ; HO-CH2-COOH

    C : HCHO . HO-CH2-CHO , HO-CH2-CH2COOH

    D : Kết quả khác

Câu 33 :  Các hợp chất hữu cơ mạch hở chứa các nguyên tố cacbon , hidro và oxi là  M , N , P , Q đều có khối lượng phân tử bằng 60 dvC . Các chất N , P , Q tác dụng được với Na giải phóng H2 . Khi oxi hoá N ( có xúc tác) tạo thành sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương . Chất P tác dung được với dung dịch NaOH . Chất Q có khả năng tham gia phản ứng tráng gương Chất  M không tác dụng với Na , không tác dụng với dung dịch NaOH và không tham gia phản ứng tráng gương . Các chất M , N , P ,Q có thể là :

  M            N            P           Q
  A CH3OC2H5       C3H7OH   CH3COOH HOCH2CHO
  B   C3H7OH      CH3OC2H5  HOCH2CHO   CH3COOH
  C HOCH2CHO      CH3COOH    CH3OC2H5      C3H7OH
  D             Kết               quả          Khác

 

Câu 35 :  Hai hợp chất hữu cơ X và Y đồng chức chứa các nguyên tố C , H , O khi tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì 1 mol X hoặc Y tạo ra 4 mol Ag . Khi đốt chấy X và Y thì tỉ lệ số mol O2 tham gia phản ứng đốt cháy , CO2 và H2O tạo thành như sau

–         Đối với X : n(O2) : n (CO2) : n (H2O)  = 1 : 1 : 1

–         Đối với Y : n (O2) : n (CO2) : n (H2O) = 1,5 : 2 : 1

Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là
      A : CH3CHO và HCHO                                       B : HCHO và C2H5CHO

      C : HCOOH và HCHO                                        D : HCHO và O=CH-CH=O

Câu 38 :  Cho hợp chất hữu cơ X (phân tử chỉ chứa C , H , O và một loại nhóm chức) . Biết khi cho 5,8 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 tạo ra 43,2 gam Ag . Mặt khác 0,1mol X sau khi được hidro hóa hoàn toàn  phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na . Công thức cấu tạo của X là

    A : HCOOH             B : CH3CHO              C : O=CH-CH=O             D : CH2=CH-CHO

Câu 39 :  Cho 13,6 gam một hợp chất hữu cơ X chứa C , H , O tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch AgNO3 2M trong NH3 thu được 43,2 gam Ag . Biết tỉ khối hơi của X so với oxi bằng 2,125 . Xác định công thức cấu tạo của X

    A : CH3CH2CHO                                                          B : CH2=CH-CH2-CHO

    C : CH=C-CH2CHO                                                     D : CH=C-CHO

Câu 40 : Một hợp chất hữu cơ Y chứa các nguyên tố C , H , O chỉ chứa một loại nhóm chức . khi cho 0,01 mol  Y tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 4,32 gam Ag . Y có cấu tạo mạch thẳng và chứa 37,21% oxi về khối lượng . Công thức cấu tạo đúng của Y là

     A : HCHO               B : CH3CHO                   C : O=CH-CH=O           D : O=CH-(CH2)2CH=O

Câu 41 :  Cho 0,1 mol andehit X tác dụng hoàn toàn với H2 thì cần 6,72 lít H2(đktc) và thu được sản phẩm Y . Cho toàn bộ lượng Y  tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2(đktc) . Mặt khác lấy 8,4 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 43,2 gam Ag . Xác định công thức cấu tạo của X và Y

    A : CH3CHO và C2H5OH                                  B : C2H2(CHO)2 và HOCH2CH(CH3)CH2OH

    C : C2H2(CHO)2 và HO-CH2(CH2)2CH2OH     D : Cả B và C

Câu 42 :  Chất hữu cơ X chứa C , H , O trong đó hidro chiếm 2,439% về khối lượng . Khi đốt cháy X thu được số mol của H2O bằng số mol của X đã bị đốt cháy . Biết 0,1 mol X tác  dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 43,2 gam Ag . Xác định công thức cấu tạo của X

      A : HCOOH              B : CH3CHO                C : CH=C-CHO             D : O=CH-C=C-CH=O

Câu 43 : Cho 2,4 gam một hợp chất hữu cơ X (chứa C , H , O) tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 7,2 gam Ag . Xác định công thức cấu tạo thu gọn của X

      A : CH3CHO             B : C2H5CHO                C : HCHO                     D : C3H7CHO

Câu 44 :  Cho 3 hợp chất hữu cơ  X , Y , Z . Biết X chứa 3 nguyên tố C, H ,Cl trong đó clo chiếm 71,72% theo khối lượng . Y chứa 3 nguyên tố C , H , O  trong đó oxi chiếm 55,71% theo khối lượng . Khi thuỷ phân X trong môi trường kiềm hoặc hidro hoá Y đều thu được hợp chất Z . Xác định công thức cấu tạo của X , Y , Z

        A : CH3Cl , HCHO , CH3OH                                       B : C2H5Cl , CH3CHO , C2H5OH

        C : C2H4Cl2 , (CHO)2 , C2H4(OH)2                              D : Kết quả khác

Câu 45 : X là hợp chất hữu cơ mạch hở đơn chức chứa C , H , O . Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 4 mol oxi và thu được CO2 và hơi H2O có thể tích bằng nhau (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) . Xác định công thức cấu tạo có thể có của X

      A : CH3-CH2-CHO hoặc (CH3)2CO                                B : CH2=CH-CH2-OH

      C :  CH2=CH-O-CH3                                                       D : cả A , B , C

Câu 46 :  Đốt cháy hoàn toàn 0,059 gam hợp chất hữu cơ X  chỉ thu được 0,140 gam CO2 và 0,072 gam H2O . Tỉ khối hơi của X đối với oxi bằng 2,31

1-Lập công thức phân tử của X

      A : C3H6O                    B : C2H6O2                         C : C4H10O                   D : C5H12O

2- Lấy 7,4 gam hợp chất X đem oxi hoá hoàn toàn thành hai chất Y và Z . Chất Y có phản ứng tráng gương . Chất Z bị trung hoà bởi 100 ml dung dịch NaOH 0,1M . Công thức cấu tạo thu gọn của Y và Z

      A : CH3CHO và CH3COOH                                               B : HCHO và HCOOH

      C : C3H7CHO và C3H7COOH                                            D :  Kết quả khác

Câu 47 : Cho 47,84 gam rượu etylic tác dụng với hỗn hợp K2Cr2O7/H2SO4 . Sản phẩm của phản ứng được tách ngay ra khỏi môi trường phản ứng bằng phương pháp chưng cất và dẫn vào dung dịch AgNO3/NH3 dư . Sau khi kết thúc phản ứng , thu được 124,2 gam Ag . Tính hiệu suất của phản ứng oxi hoá rượu etylic

    A : 55%                    B : 70%                         C : 75%                         D : Kết quả khác

Câu 48 :  X là hợp chất hữu cơ chứa C , H , O . Biết X có phản ứng tráng gương và phản ứng với dung dịch NaOH . Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 3a mol CO2 và H2O . X là

    A : HCOOH              B : HCOOCH3              C : CHO-COOH           D : CHO-CH2-COOH

Câu 49 :  Có thể dùng nước Brom để phân biệt

    A : Andehit no và xeton no                               B : Andehit no và rượu không no

    C : Phenol và anilin                                          D : A hoặc C

Câu 50 :  Người ta thực hiện phản ứng trùng hợp axetandehit ( andehit axetic) trong môi trường axit ở nhiệt độ thấp (t0 < 00C) thu được chất đốt rắn gọi là “ cồn khô” có tên là metandehit . Công thức của metandehit là :

    A : CH3-CH(OH)-CH2-CHO                              B : [-CH(CH3)-O-]3

    C : [-CH(CH3)-O-]4                                            D : [-CH2-O-]n      n = 10 đến 100                                                                                                                    

Advertisements

Một phản hồi

  1. cac anh chi cho em hoi ty nha. lam sao de so sanh kha nang phan ung voj tollens cua andehit

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: