BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG NƯỚC VÀ DUNG DỊCH KIỀM

 

 

Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 17,88 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm A, B và kim loại kiềm thổ M vào nước thu được dung dịch C và 0,24 mol H2. Dung dịch D gồm a mol H2SO4 và 4a mol HCl. Trung hoà 1/2C bằng dung dịch D thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 18,46g.                   B. 27,40.                                 C. 20,26.                     D. 27,98.

Dùng cho câu 2, 3, 4: Hoà tan hỗn hợp Ba, Na (với tỉ lệ mol 1:1) vào nước được dung dịch A và 0,672 lít khí H2(đktc).

Câu 2: Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hoà dung dịch A là

A. 300ml.                    B. 30ml.                                  C. 600ml.                    D. 60ml.

Câu 3: Khối lượng muối thu được sau phản ứng trung hoà là

A. 5,39g.                     B. 5,37g.                                 C. 5,35g.                     D. 5,33g.

Câu 4: Cho 560 ml CO2(đktc). hấp thụ hết vào dung dịch A. Khối lượng kết tủa thu được là

A. 4,925g.                   B. 3,940g.                               C. 2,955g.                   D. 0,985g.

Dùng cho câu 5, 6, 7: Cho 27,4 gam Ba vào 500 gam dung dịch X gồm (NH4)2SO4 1,32% và CuSO4 2% và đun nóng thu được V lít khí A (đktc), dung dịch B và m gam kết tủa C.

Câu 5: Giá trị của V là

            A. 5,60.                       B. 6,72.                                   C. 4,48.                       D. 8,96.

Câu 6: Giá trị của m là

            A. 32,3375.                 B. 52,7250.                             C. 33,3275.                 D. 52,7205.

Câu 7: Nồng độ phần trăm của chất tan trong B là

A. 3,214%.                  B. 3,199%.                              C. 3,035%.                  D. 3,305%.

Dùng cho câu 8, 9: Hoà tan 2,15gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm A và 1 kim loại kiềm thổ B vào H2O thu được dung dịch C và 0,448lít H2(đktc). Để trung hoà 1/2 dung dịch C cần V lít dung dịch HCl 0,1M và thu được m gam muối.

Câu 8: Giá trị của V và m lần lượt là

            A. 0,2 và 3,570.          B. 0,2 và 1,785.                       C. 0,4 và 3,570.           D. 0,4 và 1,785.

Câu 9: Thêm H2SO4 dư vào 1/2 dung dịch C thu được 1,165g kết tủa.  A và B lần lượt là

A. Li, Ba.                    B. Na, Ba.                               C. K, Ba.                     D. Na, Ca.

Dùng cho câu 10, 11, 12: Hỗn hợp Y gồm 3 kim loại Na, Al, Fe được nghiền nhỏ trộn đều và chia thành 3 phần bằng nhau. Hoà tan phần 1 trong 0,5lit dd HCl 1,2M được 5,04lít khí và dd A. Phần 2 cho tác dụng với dd NaOH dư thu được 3,92lit khí. Phần 3 cho tác dụng với nước dư thu được 2,24lit khí. Biết thể tích các khí đo ở đktc và thể tích dung dịch không đổi.

Câu 10: Khối lượng của Na, Al trong Y lần lượt là

A. 3,45g; 8,10g.          B. 1,15g; 2,70g.                      C. 8,10g; 3,45g.          D. 2,70g; 1,15g. 

Câu 11: Nồng độ mol/lít của HCl trong dung dịch A là

            A. 0,1M.                      B. 0,2M.                                  C. 0,3M.                      D. 0,4M.

Câu 12:  Khối lượng chất tan trong dung dịch A là

            A. 35,925g.                 B. 25,425g.                             C. 41,400g.                 D. 28,100g.

Câu 13: Cho 20,1 gam hỗn hợp A chứa Al, Mg, Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72lit H2(đktc). Mặt khác, nếu hoà tan hết 20,1gam A vào V lít dung dịch HCl 1M thu được 15,68lit H2(đktc) và dung dịch B. Cần phải dùng hết 300ml dung dịch KOH 1M mới trung hoà hết lượng axit còn dư trong B. Khối lượng (gam) của Al2O3 trong A và giá trị của V lần lượt là

            A. 5,4 và 1,7.  B. 9,6 và 2,0.               C. 10,2 và 1,7. D. 5,1 và 2,0   .

Câu 14: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 kim loại kiềm vào nước thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Nếu cũng cho lượng X như trên tác dụng với O2 dư thì thu được 3 oxit và thấy khối lượng chất rắn tăng m gam. Giá trị của m là

            A. 3,2.             B. 1,6.                         C. 4,8.             D. 6,4.

Câu 15: Cho 46,95 gam hỗn hợp A gồm K và Ba tác dụng với dung dịch AlCl3 dư thu được 19,50 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của K trong A là

            A. 24,92%.                  B. 12,46%.                              C. 75,08%.                  D. 87,54%.

Câu 16: Chia 23,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K và Al thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn dung dịch thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

            A. 51,6.                       B. 25,8.                                   C. 40,0.                       D. 37,4.

Câu 17: Cho 8,50 gam hỗn hợp Na và K tác dụng hết với nước thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch Fe2(SO4)3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 5,35.                       B. 16,05.                                 C. 10,70.                     D. 21,40.

Dùng cho câu 18, 19: Chia 23,0 gam hỗn hợp X gồm Na, K và Li thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ thu được 1,12 lít khí N2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối (không chứa NH4NO3). Phần 2 hoà tan hoàn toàn trong nước thu được V lít H2 (đktc).

Câu 18: Giá trị của m là

            A. 48,7.                       B. 54,0.                                   C. 17,7.                       D. 42,5.

Câu 19: Giá trị của V là

            A. 4,48.                       B. 11,20.                                 C. 5,60.                       D. 8,96.

Câu 20: Hoà tan 13,1 gam hỗn hợp X gồm Li, Na, K vào nước thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Trung hoà Y bằng dung dịch HCl thu được dung dịch chứa 30,85 gam muối. Giá trị của V là

            A. 5,60.                       B. 8,96.                                   C. 13,44.                     D. 6,72.

Câu 21: Cho hỗn hợp A gồm Al và Na tác dụng với H2O dư thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và còn lại một lượng chất rắn không tan. Khối lượng của Na trong A là

            A. 2,3 gam.                 B. 4,6 gam.                              C. 6,9 gam.                  D. 9,2 gam.

Câu 22: Hoà tan 13,8 gam hỗn hợp X gồm Li, Na, K vào nước thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Sục CO2 dư vào dung dịch Y thu được 50,4 gam muối. Giá trị của V là

             A. 5,60.                      B. 8,96.                                   C. 13,44.                     D. 6,72.

Dùng cho câu 23, 24: Hoà tan hoàn toàn 13,200 gam hỗn hợp Na và K vào nước thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2 (đktc). Cho 5,200 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl  thu được dung dịch Y chứa m gam muối và 3,36 lít khí H2 (đktc). Cho X tác dụng với Y đến khi phản ứng hoàn toàn thu được x gam kết tủa.

Câu 23: Giá trị của m là.

A. 10,525.                   B. 9,580.                                C. 15,850.                   D. 25,167.

Câu 24: Giá trị của x là

            A. 12,000.                   B. 10,300.                               C. 14,875.                   D. 22,235.

Câu 25: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 2 kim loại kiềm vào nước thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và 400 ml dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là

            A. 1.                            B. 2.                                        C. 12.                          D. 13.

Câu 26 (B-07): Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng nước dư thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì thu được 1,75V lít khí. Biết các khí đo ở cùng điều kiện. Thành phần phần trăm khối lượng của Na trong X là

            A. 39,87%.                  B. 29,87%.                              C. 49,87%.                  D. 77,31%.

Câu 27: Cho hỗn hợp Na, K và Ba tác dụng hết với nước, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu cho X tác dụng hết với dung dịch Al(NO3)3 thì số gam kết tủa lớn nhất thu được là

            A. 7,8 gam.                   B. 15,6 gam.              C. 46,8 gam.                D. 3,9 gam.

Câu 28: Cho m gam hỗn hợp A gồm K và Al tác dụng với nước dư, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Nếu cho m gam A tác dụng với dung dịch NaOH dư, thì thu được 7,84 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của K trong A là

A. 83,87%.                  B. 16,13%.                              C. 41,94%.                  D. 58,06%.

Câu 29: Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm K và Al tác dụng hết với dung dịch NaOH thì thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Nếu cho 18,6 gam A tác dụng hết với dung dịch HCl thì số gam muối thu được là

            A. 68,30.                     B. 63,80.                                 C. 43,45.                     D. 44,35.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: