BÀI TẬP TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

 Câu 1: Tốc độ của một phản ứng có dạng:v=k.CxA.CyB (A, B là 2 chất khác nhau). Nếu tăng nồng độ A lên 2 lần (nồng độ B không đổi) thì tốc độ phản ứng tăng 8 lần. Giá trị của x là

            A. 3.                                        B. 4.                             C. 6.                            D. 8.

Câu 2:  Cho phản ứng sau: Các chất phản ứng => các chất sản phẩm. Yếu tố KHÔNG ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng nói trên là

            A. nồng độ các chất phản ứng.                          B. nồng độ các chất sản phẩm.

            C. nhiệt độ.                                                                  D. chất xúc tác.

Câu 3: Khi tăng thêm 10OC, tốc độ một phản ứng hoá học tăng lên 2 lần. Vậy khi tăng nhiệt độ của phản ứng đó từ 25OC lên 75OC thì tốc độ phản ứng tăng

            A. 5 lần.                                   B. 10 lần.                     C. 16 lần.                     D. 32 lần.

Câu 4: Khi tăng thêm 10OC, tốc độ một phản ứng hoá học tăng lên 3 lần. Để tốc độ phản ứng đó (đang tiến hành ở 30OC) tăng 81 lần thì cần phải tăng nhiệt độ lên đến

            A. 50OC.                                  B. 60OC.                      C. 70OC.                      D. 80OC.

Câu 5: Khi tăng thêm 10OC, tốc độ một phản ứng hoá học tăng lên 4 lần. Vậy khi giảm nhiệt độ từ 70OC xuống 40OC thì tốc độ phản ứng giảm đi

            A. 16 lần.                                 B. 32 lần.                     C. 64 lần.                     D. 128 lần.

Câu 6: Người ta cho N2 và H2 vào trong bình kín dung tích không đổi và thực hiện phản ứng:

N2  +  3H2 <=> 2NH3. Sau một thời gian, nồng độ các chất trong bình như sau:

[N2] = 2M; [H2] = 3M; [NH3] = 2M. Nồng độ mol/l của N2 và H2 ban đầu lần lượt là

A. 3 và 6.                                 B. 2 và 3.                     C. 4 và 8.                     D. 2 và 4.

Câu 7: Xét phản ứng sau ở nhiệt độ không đổi: 2NO  +  O2   <=> 2NO2. Khi thể tích bình phản ứng giảm đi một nửa thì tốc độ phản ứng

            A. tăng 4 lần.                B. giảm 4 lần.   C. tăng 8 lần.    D. giảm 8 lần.

Câu 8: Cho 6 gam, kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 2M ở nhiệt độ thường. Biến đổi nào sau đây không làm thay đổi tốc độ phản ứng?

            A. thay 6 gam kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột.

            B. tăng nhiệt độ lên đến 50OC.

            C. thay dung dịch H2SO4 2M bằng dung dịch H2SO4 1M.

            D. tăng thể tích dung dịch H2SO4 2M lên 2 lần.

Câu 9: Cho phản ứng: 2KClO3 (r) <=> 2KCl(r)  + 3O2 (k). Yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng trên là

            A. kích thước hạt KClO3.             B. áp suất.    C. chất xúc tác.            D. nhiệt độ.

Câu 10: Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì nó

            A. không xảy ra nữa.                                        B. vẫn tiếp tục xảy ra.

            C. chỉ xảy ra theo chiều thuận.                           D. chỉ xảy ra theo chiều nghịch.

Câu 11: Giá trị hằng số cân bằng KC của phản ứng thay đổi khi

            A. thay đổi nồng độ các chất.                                        B. thay đổi nhiệt độ.

            C. thay đổi áp suất.                                                       D. thêm chất xúc tác.

Câu 12: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là

            A. nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác.                             B. nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt.

            C. nồng độ, nhiệt độ và áp suất.                                    D. áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác.

Câu 13: Cho phản ứng:            Fe2O3 (r)   +  3CO (k)       =>          2Fe (r)  +  3CO2 (k).

Khi tăng áp suất của phản ứng này thì

A. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.         B. cân bằng không bị chuyển dịch.       

C. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.       D. phản ứng dừng lại.

Câu 14: Cho phản ứng: N2 (k)  +  3H2 (k)     <=>    2NH3 (k)  ΔH < 0. 

Khi giảm nhiệt độ của phản ứng từ 450OC xuống đến 25 OC thì

A. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.         B. cân bằng không bị chuyển dịch.       

C. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.       D. phản ứng dừng lại.

Câu 15: Phản ứng: 2SO2 + O2              <=>  2SO3   ΔH < 0. Khi giảm nhiệt độ và khi giảm áp suất thì cân bằng của phản ứng trên chuyển dịch tương ứng là

            A. thuận và thuận.                                                         B. thuận và nghịch.                   

C. nghịch và nghịch.                                          D.nghịch và thuận.

Câu 16: Trộn 1 mol H2 với 1 mol I2 trong bình kín dung tích 1 lít. Biết rằng ở 410O, hằng số tốc độ của phản ứng thuận là 0,0659 và hằng số tốc độ của phản ứng nghịch là 0,0017. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng ở 410OC thì nồng độ của HI là

            A. 2,95.                                   B. 1,52.                        C. 1,47.                       D. 0,76.

Câu 17: Cho phản ứng sau ở một nhiệt độ nhất định: N2  +  3H3    <=>    2NH3. Nồng độ (mol/l) lúc ban đầu của N2 và H2 lần lượt là 0,21 và 2,6. Biết KC của phản ứng là 2. Nồng độ cân bằng (mol/l) của N2, H2, NH3 tương ứng là

            A. 0,08; 1 và 0,4.                     B. 0,01; 2 và 0,4.         C. 0,02; 1 và 0,2.         D. 0,001; 2 và 0,04.

Câu 18: Cho phản ứng: CO (k)  +  H2O (k)    <=>     CO2 (k)  +  H2 (k)

Biết KC của phản ứng là 1 và nồng độ ban đầu của CO và H2O tương ứng là 0,1 mol/l và 0,4 mol/l. Nồng độ cân bằng (mol/l) của CO và H2O tương ứng là

            A. 0,08 và 0,08.                       B. 0,02 và 0,08.           C. 0,02 và 0,32.           D. 0,05 và 0,35.

Câu 19: Một bình kín dung tích không đổi V lít chứa NH3 ở 0OC và 1atm với nồng độ 1mol/l. Nung bình đến 546OC và NH3 bị phân huỷ theo phản ứng: 2NH3     <=>  N2  +  3H2. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, áp suất khí trong bình là 3,3atm. ở nhiệt độ này nồng độ cân bằng của NH3 (mol/l) và giá trị  của KC

            A. 0,1; 2,01.10-3.                     B. 0,9; 2,08.10-4.          C. 0,15; 3,02.10-4.       D. 0,05; 3,27.10-3.

Câu 20: Cho phương trình phản ứng: 2A(k) + B (k)  <=>     2X (k)  + 2Y(k). Người ta trộn 4 chất, mỗi chất 1 mol vào bình kín dung tích 2 lít (không đổi). Khi cân bằng, lượng chất X là 1,6 mol. Hằng số cân bằng của phản ứng này là

            A. 58,51                                  B. 33,44.                      C. 29,26                      D. 40,96.

Câu 21: Cho phản ứng: CO  +  Cl2          <=>    COCl2 thực hiện trong bình kín dung tích 1 lít ở nhiệt độ không đổi. Khi cân bằng [CO] = 0,02; [Cl2] = 0,01; [COCl2] = 0,02. Bơm thêm vào bình 1,42gam Cl2. Nồng độ mol/l của CO; Cl2 và COCl2 ở trạng thái cân bằng mới lần lượt là

            A. 0,013; 0,023 và 0,027.                                            B. 0,014; 0,024 và 0,026.

            C. 0,015; 0,025 và 0,025.                                            D. 0,016; 0,026 và       0,024.

Câu 22 (A-07): Khi tiến hành este hóa giữa 1 mol CH3COOH với 1 mol C2H5OH thì thu được 2/3 mol este. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hóa 1 mol axit axetic cần số mol rượu etylic là (các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)

            A. 0,342.                                 B. 2,925.                      C. 0,456.                     D. 2,412.

Câu 23: Cho cân bằng: N2O4    <=>      2NO2. Cho 18,4 gam N2O4 vào bình chân không dung tích 5,9 lít ở 27OC, khi đạt đến trạng thái cân bằng, áp suất là 1 atm. Hằng số cân bằng KC ở nhiệt độ này là

            A. 0,040.                                 B. 0,007.                      C. 0,500.                     D. 0,008.

Câu 24: Khi hoà tan SO2 vào nước có cân bằng sau: SO2  + H2O   <=>    HSO3  + H+. Khi cho thêm NaOH và khi cho thêm H2SO4 loãng vào dung dịch trên thì cân bằng sẽ chuyển dịch tương ứng là

            A. thuận và thuận.                                                         B. thuận và nghịch.       

            C. nghịch và thuận.                                           D. nghịch và nghịch.

Advertisements

4 phản hồi

  1. hay ma on ghe

  2. gi ma k co dap an the

  3. co ai con nhieu bai tap hon thi post na.thank

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: