Bài tập ôn thi hk2 lớp 11

download

Advertisements

sơ đồ phản ứng hữu cơ lớp 11

download

bài tập luyện thi đại học

dowload

Bài tập chương OXI-LƯU HUỲNH

Câu 1: Sự khác nhau về cấu hình electron giữa oxi và các nguyên tố khác trong nhóm VIA là

            A. nguyên tử oxi có 2 electron độc thân.        B. nguyên tử oxi không có phân lớp d.

            C. nguyên tử oxi không bền.                          D. nguyên tử oxi có 6e lớp ngoài cùng.

Câu 2: Trong nhóm VIA, đi từ O đến Te thì bán kính nguyên tử

            A. tăng, tính oxi hoá tăng.                              B. tăng, tính oxi hoá giảm.

            C. giảm, tính oxi hoá giảm.                             D. giảm, tính oxi hoá tăng.

Câu 3: ở điều kiện thường H2O là chất lỏng, còn H2S, H2Se và H2Te là những chất khí là do

            A. oxi trong nước có lai hoá sp3.                    B. H2O có khối lượng phân tử nhỏ nhất.

            C. oxi có độ âm điện lớn nhất.                                    D. giữa các phân tử H2O có liên kết hiđro.

Câu 4: Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động, có tính oxi hóa mạnh là do

            A. oxi có độ âm điện lớn.                                            B. oxi có 6 electron lớp ngoài cùng.

            C. oxi có nhiều trong tự nhiên.                                   D. oxi là chất khí.

Câu 5: Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế oxi bằng cách

            A. nhiệt phân các hợp chất giàu oxi.              B. điện phân nước hoà tan H2SO4.

            C. điện phân dung dịch CuSO4.                                 D. chưng phân đoạn không khí lỏng.

Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, sau khi điều chế oxi người ta có thể thu oxi bằng phương pháp

            A. đẩy không khí.                   B. đẩy nước.               C. chưng cất.               D. chiết.

Câu 7: Oxi và ozon là

            A. hai dạng thù hình của oxi.                          B. hai đồng vị của oxi.

            C. hai đồng phân của oxi.                                           D. hai hợp chất của oxi.

Câu 8: Để phân biệt oxi và ozon, người ta có thể dùng

            A. dd H2SO4.              B. Ag.                         C. dd KI.                                D. dd NaOH.

Câu 9: Trong công nghiệp, để sản xuất H2SO4 đặc, người ta thu khí SO3 trong tháp hấp thụ bằng

            A. H2O.                                   B. H2SO4 98%.           C. H2SO4 loãng.                      D. BaCl2 loãng.

Câu 10: Khi đun nóng lưu huỳnh từ nhiệt độ thường đến 1700OC, sự biến đổi công thức phân tử của lưu huỳnh là:

            A. S ® S2 ® S8 ® Sn.                                               B. Sn ® S8 ® S2 ® S.

            C. S8 ® Sn ® S2 ® S.                                                D. S2 ® S8 ® Sn ® S.

Câu 11: Lưu huỳnh tà phương (Sa) và lưu huỳnh đơn tà (Sb) là

A. hai dạng thù hình của lưu huỳnh.              B. hai đồng vị của lưu huỳnh.

            C. hai đồng phân của lưu huỳnh.                    D. hai hợp chất của lưu huỳnh.

Câu 12: Người ta có thể điều chế khí H2S bằng phản ứng nào dưới đây?

            A. CuS  +  HCl.          B. FeS + H2SO4 loãng.           C. PbS + HNO3.         D. ZnS + H2SO4 đặc.

Câu 13: Trong công nghiệp người ta thường điều chế CuSO4 bằng cách cho Cu phản ứng với

            A. dung dịch Ag2SO4.                                                B. dung dịch H2SO4 loãng.

            C. dung dịch H2SO4 đặc, nóng.                                  D. dung dịch H2SO4 loãng có sục khí oxi.

Câu 14: ở nhiệt độ thường, công thức phân tử của lưu huỳnh là

            A. S2.                                       B. Sn.                           C. S8.                                       D. S.

Câu 15: H2SO4 loãng có thể tác dụng với tất cả các chất thuộc nào dưới đây?

            A. Fe3O4, BaCl2, NaCl, Al, Cu(OH)2.                        B. Fe(OH)2, Na2CO3, Fe, CuO, NH3.

            C. CaCO3, Cu, Al(OH)3, MgO, Zn.               D. Zn(OH)2, CaCO3, CuS, Al, Fe2O3.

Câu 16: Cho một lượng Fe dư tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng thì muối thu được là

            A. Fe2(SO4)3.   B. FeSO4.                                C. Fe2(SO4)3 và FeSO4.           D. Fe3(SO4)2.

Câu 17: Nếu cho H2SO4 đặc với số mol như nhau phản ứng vừa đủ với các chất thì phản ứng nào thu được lượng CuSO4 ít nhất?

            A. H2SO4 + CuO.                                                                   B. H2SO4 + CuCO3.

            C. H2SO4 + Cu.                                                                       D. H2SO4 + Cu(OH)2.

Câu 18: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

            A. FeS  + 2HCl ® FeCl2 + H2S­.                  B. CuS  + 2HCl ® CuCl2 + H2S­.

            C. H2S + Pb(NO3)2 ® PbS¯ + 2HNO3.                     D. K2S + Pb(NO3)2 ® PbS¯ + 2KNO3.

Câu 19: Cho hỗn hợp khí gồm CO2, SO2 và SO3. Có thể loại bỏ SO2 và SO3 ra khỏi hỗn hợp bằng

            A. dung dịch Ba(OH)2.                                               B. dung dịch Br2.       

C. dung dịch KMnO4.                                                D. dung dịch Na2CO3.

Câu 20: Có 3 dung dịch: NaOH, HCl, H2SO4. Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch là

            A. Na2CO3.                             B. CaCO3.                   C. Al.                          D. quỳ tím.

Câu 21: Cho FeS (1); Cu (2); MgO (3); Fe (4); Fe3O4 (5); Cr (6). Dung dịch H2SO4 đặc nguội không tác dụng với

            A. (1), (2).                               B. (2), (4).                   C. (1), (6).                   D. (4), (6).

Câu 22: Chỉ từ các chất: Fe, S, dung dịch FeSO4 và dung dịch H2SO4 có thể có bao nhiêu phương pháp điều chế khí H2S bằng 2 phản ứng?

            A. 1.                                        B. 2.                            C. 3.                            D. 4.

Câu 23: Hoà tan hoàn toàn 4,0 gam hỗn hợp Mg, Fe, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 2,24 lít khí SO2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

            A. 23,2.                                   B. 13,6.                       C. 12,8.                       D. 14,4.

Câu 24:  Hoà tan hoàn toàn 17,5 gam hỗn hợp Al, Zn, Fe trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

            A. 35,5.                                   B. 41,5.                       C. 65,5.                       D. 113,5.

Câu 25: Cho m gam hỗn hợp CaCO3, ZnS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Cho toàn bộ lượng khí đó tác dụng với SO2 dư thu được 9,6 gam chất rắn. Giá trị của m là

            A. 29,7.                                   B. 29,4.                       C. 24,9.                       D. 27,9.

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,02 mol FeS2 và 0,01 mol FeS rồi cho khí thu được hấp thụ hết vào dung dịch KMnO4 vừa đủ, thu được V lít dung dịch có pH = 2. Giá trị của V là

            A. 2.                                        B. 4.                            C. 6.                            D. 8.

Câu 27: Trộn 22,4 gam bột Fe với 9,6 gam bột S rồi nung trong điều kiện không có không khí đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Hoà tan X bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần V lít O2(đktc). Giá trị của V là

            A. 8,96.                                   B. 11,20.                     C. 13,44.                     D. 15,68.

Câu 28: Cho 0,25 mol Fe tan vừa hết trong 0,6 mol H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch chỉ chứa m gam muối. Giá trị của m là

            A. 50,0.                                   B. 40,0.                       C. 42,8.                       D. 67,6.

Câu 29: Cho 17,6 gam FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư rồi cho khí thoát ra hấp thụ vừa đủ bởi 291 ml dung dịch CuSO4 10%. Khối lượng riêng của dung dịch CuSO4 đã dùng là

            A. 1,4 g/ml.                             B. 1,3 g/ml.                 C. 1,2 g/ml.                 D. 1,1 g/ml.

Câu 30: Dẫn từ từ đến dư khí H2S qua dung dịch X chứa NaCl, NH4Cl, CuCl2 và FeCl3 thu được kết tủa Y gồm

            A. CuS và FeS.                       B. CuS và S.               C. CuS.                       D. Fe2S3 và CuS.

Câu 31: Khi đốt cháy hoàn toàn 9,7 gam một chất A thu được khí SO2 và 8,1 gam một oxit kim loại hóa trị II (chứa 80,2% kim loại về khối lượng). Lượng SO2 sinh ra phản ứng vừa đủ với 16 gam Br2 trong dung dịch. Công thức phân tử của A là

            A. ZnS2.                                  B. ZnS.                        C. CuS2.                      D. CuS.

Câu 32: Cho 2,24 lít khí SO2 (đktc) hấp thụ hết vào 50 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X chứa

A. Na2SO3 và NaHSO3.          B. NaHSO3.                C. Na2SO3.                  D. Na2SO3 và NaOH.

Câu 33 (B-07): Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất đó là

            A. FeCO3.                               B. FeS2.                       C. FeS.                        D. FeO.

ĐỀ TRẮC NGHIỆM NHÓM HALOGEN VÀ NHÓM OXI

 

 Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: Phân tử của các đơn chất halogen có kiểu liên kết:

         A. cộng hóa trị                                  B. tinh thể                          C.  ion                   D.  phối trí

Câu 2: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào chứng tỏ nguyên tố clo vừa là chất oxi hoá, vừa là chất  khử (phản ứng tự oxi hoá khử).

A. Cl2 + 2H2O + SO2 ®  2HCl + H2SO4                                   B. Cl 2 + H2O ®  HCl  +  HClO

C.  2Cl2 + 2H2O ®  4HCl + O2                                                                                D. Cl2 + H®  2HCl

Câu 3: Phương án nào sau đây có 2 cặp chất đều không phản ứng với nhau ?

         A. CuSO4­ và BaCl2;  Cu(NO3)2 và NaOH                                   B. CuSO4 và Na2CO3; BaCl2và CuSO4

         C. Ba(NO3)2và NaOH ;  CuSO4 và NaCl                                     D. AgNO3 và BaCl2; AgNO3 và HCl

Câu 4: Dung dịch axit clohiđric thể hiện tính khử khi tác dụng với dãy các chất oxi hóa nào dưới đây ?

A. KMnO4, Cl2, CaOCl2,                                                             B. MnO2, KClO3, NaClO

C. K2Cr2O7, KMnO4 , MnO2, KClO3                                                         D. K2Cr2O7, KMnO4, H2SO4

Câu 5: Dẫn hai luồng khí clo đi qua NaOH: dung dịch 1 loãng và nguội; dung dịch 2 đậm đặc và đun nóng đến 1000. Nếu lượng muối NaCl sinh ra trong 2dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch trên là:

         A.                               B.                             C.                             D.

Câu 6: Cho flo đi qua dung dịch NaOH loãng (2%) và lạnh, phản ứng xảy ra theo phương trình hoá học nào sau đây ?

         A.  F+  2NaO ®NaF  +NaFO  + H2O               B.  3F+   6NaOH ® 5NaF +  NaFO3   + 3H2O

         C.  2F2 +2NaOH ® 2NaF + OF2 + H2O                           D.    F2 +  H2O ®  HF + HFO

Câu 7: Cho 12,1 g hỗn hợp 2 kim loại A, B có hoá trị (II) không đổi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 0, 2 mol H2. Hai kim loại đó là

A. Ba và Cu.             B. Mg và Fe.                               C. Mg và Zn.                 D. Fe và Zn.

Câu 8: Cho1,53 g hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng là

A. 2,95 g                   B. 3,90 g                                     C. 2,24 g                       D. 1,85 g

Câu 9: Khi trộn lẫn 200 ml dung dịch HCl 2M và 300 ml dung dịch HCl 4M, ta thu được dung dịch có nồng độ là

A. 3,0 mol/l.              B. 3,5 mol/l.                                C. 5,0 mol/l.                  D. kết quả khác.

Câu 10: Có 2 dung dịch axit HCl có nồng độ 10% và 3%. Để thu được dung dịch HCl mới có nồng độ 5% thì phải trộn chúng theo tỷ lệ khối lượng là:

A. 2 : 3                       B. 2 : 2                                         C. 2 : 5                         D. 3 : 2

Câu 11: Muốn hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Zn và ZnO người ta phải dùng 100,8ml dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19g/ml) thì thu được 8,96l khí (ĐKTC). % khối lượng Zn và ZnO trong hỗn hợp là:

A. 40%; 59,8%                  B. 61,6%; 38,4%                     C. 52,5%; 47,5%         D. 72,15%; 27,85%

Câu 12: Cho 2,06g muối Natri halogenua (A) tác dụng với dung dịch AgNO3 đủ thu được kết tủa (B). Kết tủa này sau khi phản ứng phân hủy hoàn toàn cho 2,16g Bạc. Muối A là:

         A. NaCl.                              B. NaBr                                  C. NaI.                         D. NaF                 

Câu 13: Hòa tan 3,96g hỗn hợp Mg và kim loại R (có khối lượng lớn hơn của Mg) hóa trị III vào 300ml dung dịch HCl 2M để trung hòa hết axit dư cần 180ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại R và % khối lượng của nó trong hỗn hợp là:                 

A. Al; 78,7%                     B.  Cr; 80,25%                         C.  Al; 81,82%            D.  Cr; 79,76%

Câu 14: Trong các câu sau câu nào sai?

A – Ôxi là chất khí không màu, không mùi, không vị.                B – Ôxi nặng hơn không khí.

C – Ôxi tan nhiều trong nước.                                                     D – Ôxi chiếm 1/5 thể tích không khí.

Câu 15:  Oxi và ozon là dạng thù hình của nhau vì:

   A. chúng được tạo ra từ cùng một nguyên tố hóa học oxi.

B – đều là đơn chất nhưng số lượng nguyên tử trong phân tử khác nhau.

C – đều có tính oxi hoá.

D – có cùng số proton và nơtron

Câu 16: Dung dịch hidro sufua có tính chất hóa học đặc trưng là

A. tính oxihóa                                                                B. tính khử

C. vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử                           D. không có tính oxi hóa ,không có tính khử

Câu 17: Muối sunfua có màu vàng là :

A. FeS                            B. PbS                          C. CdS                                     D. CuS

Câu 18: Khi sục SO2 vào dung dịch H2S thì

A – Dung dịch bị vẩn đục màu vàng.                              B – Không có hiện tượng gì.

C – Dung dịch chuyển thành màu nâu đen.                    D – Tạo thành chất răn màu đỏ.

Câu 19: Để loại bỏ SO2 ra khỏi CO2 có thể:

A. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong.        B. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước Br2 dư.

C .Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Na2CO3 đủ.             D. Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH

Câu 20:  Muốn  pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc cần:

A. rót từ từ nướcvào dung dịch axit đặc.                      B. rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc

C. rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước                      D. rót nhanh dung  dịch axit vào nước

Câu 21:  Thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt các dung dịch (đựng riêng): NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, Na2SO4, NaOH lần lượt là:

A – dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3                                  B – dung dịch AgNO3, quỳ tím.

C – dung dịch Bacl2,  quỳ tím, Cl2, hồ tinh bột.               D – dung dịch Bacl2, Cl2, hồ tinh bột

Câu 22: Thể tích không khí cần để oxi hoá hoàn toàn 20 lít khí NO thành NO2 là (các thể khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).

A – 30 lít                         B – 60 lít                     C – 50 lít                                  D – 70 lít

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn a gam Cacbon trong V lít ôxi (ĐKTC) thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối so với Hiđrô là 20, dẫn hỗn hợp A vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10 gam kết tủa a và V có giá trị là:

 A – 2 gam;1,12 lít          B – 2,4 gam; 4,48 lít                 C – 2,4 gam; 2,24 lít                 D – 1,2gam; 3,36lít

Câu 24: Điều chế ôxi trong phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3, NaNO3, H2­O2 (có số mol bằng nhau), lượng oxi thu được nhiều nhất từ:

A – KMnO4­                     B – KClO3                                           C – NaNO3                              D – H2O2

Câu 25: Cho hỗn hợp khí oxi và ozon có tỉ lệ về số mol là 1:2, sau một thời gian ozon bị phân huỷ hết      (2O3 ® 3O2) thì thể tích khí tăng lên so với ban đầu là 2 lít, % thể tích của oxi, ozon trong hỗn hợp đầu là:

A. – 3 l O2 ;  6 l O3            B. – 5 l O2; 4 l O3                          C. – 3 l O2 ; 4 l O3                    D – 2 l O2   ;   4 l O3

Câu 26: Đun nóng 1 hỗn hợp gồm 2,8 gam bột Fe và 0,8 gam bột S; Lấy sản phẩm thu được cho vào 200ml dung dịch HCl vừa đủ thu được một hỗn hợp khí bay ra (giả sử h/s mất phản ứng là 100%).

Khối lượng các khí và nồng độ mol/l của dung dịch HCl cần dùng là:

A -1,2 g; 0,5 M               B -1,8 g ; 0,25 M                     C – 0,9 g; 0,5M                                    D – 0,9 g    ;   0,25M

Câu 27: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS hoà tan vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 l hỗn hợp khí (ở đktc). Dẫn hỗn hợp này qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu được 47,8g kết tủa đen, % khối lượng Fe và FeS trong hỗn hợp ban đầu là:

A – 25,2%  ;  74,8%       B- 24,14%   ;   75,86%                        C – 32%   ;   68%                     D – 60%  ;  40%

Câu 28: Sau khi hoà tan 8,45g ôlêum A vào nước được dung dịch B, để trung hoà dung dịch B cần 200ml dung dịch NaOH 1M. Công thức của B là:

A. H2SO4.10SO3             B. H2SO4. 3SO3                        C. H2SO4 . 5SO3                       D. H2SO4 . 2SO3

Câu 29: Trộn 3,42g muốn sunfat của kim loại hoá trị 3 với 8g Fe2(SO4)3. Cho hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch BaCl2 tạo thành 20,97g kết tủa trắng.

Nồng độ mol/l của dung dịch BaCl2 và tên kim loại là;

A. 0,54M; Cr               B. 0,65M;  Al                           C. 0,9M; Al                              D. 0,4M; Cr

Câu 30: Cho 427,5g dung dịch Ba(OH)2 20% vào 200g dung dịch H2SO4 lọc bỏ kết tủa. Để trung hoà nước lọc người ta phải dùng 125ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28) nồng độ % của H2SO4 trong dung dịch đầu là:

A. 51%                           B. 49%                                                C. 40%                                                D. 53%

Câu 31: Trộn 13g một kim loại M hoá trị 2 (đứng trước hiđro) với lưu huỳnh rồi đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn A. Cho A phản ứng với 200ml dung dịch H2SO4 1,5M (dư) được hỗn hợp khí B nặng 5,2g có tỉ khối so với oxi là 0,8125 và dung dịch C (giả sử thể tích dung dịch không thay đổi).

                Kim loại M là:

A. Fe                            B. Ca                                       C. Zn                                       D. Mg

Câu 32: Hoà tan hoàn toàn 13,8g hỗn hợp gồm Mg và một kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 26,88l H2 (đktc).

         Kim loại hoá trị II và % khối lượng của nó trong hỗn hợp là:

A. Be; 65,3%                 B. Ca 51%                               C. Zn 67,2%                            D. Fe 49,72%

Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 1,08g kim loại M trong H2SO4 đặc nóng, lượng khí thoát ra được hấp thụ hoàn toàn bởi 45ml dung dịch NaOH 0,2M thấy tạo ra 0,608g muối. Kim loại M là;

A. Zn                              B. Cu                                       C. Fe                                        D. Ag

Bài tập ôn tập học kì 2 lớp 10-cơ bản

Câu 1.        Lớp ngoài cùng của các nguyên tố Halogen có đặc điểm gì chung quy định nên tính chất hóa học tương tự nhau của các đơn chất Halogen?

A. Có 6 e.                          B. Là lớp thứ 7.                      C. Là lớp thứ 5.                      D. Có 7 e.

Câu 2.        Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là chung cho các Halogen?

A. Nguyên tử chỉ có khả năng kết hợp với 1 electron.

B. Có số oxi hóa là -1 trong mọi hợp chất.

C. Tạo ra với Hidro hợp chất khí có liên kết cộng hóa trị phân cực.

D. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.

Câu 3.        Câu phát biểu nào sau đây là sai?

      A. Halogen là những chất oxi hóa mạnh.            

      B. Khả năng oxi hóa của Halogen giảm dần từ Flo đến Iot.

      C. Trong các hợp chất, các Halogen đều có thể có số oxi hóa: -1; +1; +3; +5; +7.

      D. Các Halogen có nhiều điểm giống nhau về tính chất hóa học.

Câu 4.        Chỉ ra câu sai trong các câu phát biểu sau:

                  A. Flo là phi kim hoạt động hóa học mạnh nhất.              B. Flo là chất oxi hóa mạnh nhất.                   C. Flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất.                    D Flo là nguyên tố bền nhất

Câu 5.        Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra phản ứng hóa học?

                  A. Thổi khí F2 vào hơi nước nóng.                                   B. Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr.

                  C. Cho Br2 vào dung dịch NaI.                                        D. Cho I2 vào dung dịch KBr.

Câu 6.        Để phân biệt 4 dung dịch không màu NaF, KCl, NaBr, KI đựng trong 4 bình không nhãn riêng biệt ta có thể sử dụng thuốc thử nào sau đây?

      A. Quỳ tím                        B. d2 AgNO3                           C. d2 BaCl2                             D. d2 KOH

Câu 7.        Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế theo phản ứng:

HClđặc + KMnO -> MnCl2 + KCl + Cl­2 + H2O

               Hệ số cân bằng của HCl là:

                  A. 4                                   B. 10                                       C.  16                                      D. 8

Câu 8.        Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào dưới đây?

A. MnO2                           B. HNO3                                 C. KMnO4                               D. HCl

Câu 9.        Ở các nhà máy cung cấp nước sạch thường sát trùng nước máy bằng khí Clo. Tính diệt khuẩn của Clo trong nước là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Clo có tính oxi hóa mạnh nên có tính diệt khuẩn.

B. Clo rất độc nên có tính diệt khuẩn.

C. Clo tác dụng với nước tạo ra axit hipoclorơ HClO là chất oxi hóa mạnh nên có tính diệt khuẩn.

D. Clo có tính khử mạnh nên có tính diệt khuẩn.

Câu 10.   

Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí Hidro Clorua trong phòng thí nghiệm?

                  A. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) ->(to ) HCl + NaHSO4                  B. Cl2 + H2O ->  HCl + HClO

                  C. Cl2 + SO2 + H2O -> HCl + H2SO4                                        D. H2 + Cl2 -> (as) 2HCl

Câu 11.   

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa?

                  A. MnO2 + 4HCl -> (to) MnCl2 + Cl­2 + 2H2O                       B. Al2O3 + 6HCl ->  2AlCl3 + 3H2O

                  C. Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2O                                                      D. NaOH + HCl -> NaCl + H2O

Câu 12.   

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử?

                  A. HCl + NaOH -> NaCl + H2O                                     B. 4HCl  + MnO2 ->(to) MnCl2 + Cl2 + H2O

                  C. 2HCl + CaCO3 ->  CaCl2 + CO2 + H2O                             D. 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

Câu 13.    Để điều chế khí HidroClorua trong phòng thí nghiệm, người ta chọn cách nào trong các cách sau?

                  A. Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.             

                  B. Cho KCl tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

                  C. Cho NaCl khan tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng hoặc cho Cl2 tác dụng với H2.

                  D. Cho KCl tác dụng với dung dịch KMnO4 loãng có mặt dung dịch H2SO4.

Câu 14.    Để chứa dung dịch axit HF trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng chai lọ hoặc bình làm bằng:

A. Thủy tinh có màu xanh.                                               B. Thủy tinh có màu nâu.

C. Thủy tinh không màu.                                                  D. Nhựa (chất dẻo).

Câu 15.    Có 3 ống nghiệm chứa 3 dung dịch riêng biệt không màu là: HCl, NaCl và NaNO3. Dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên?

A. Quỳ tím và d2 AgNO3.                                                            B. Quỳ tím và d2 NaOH.

C. d2 AgNO3.                                                                    D. d2 BaCl2.

Câu 16.    Trong phản ứng: Cl­2 + H2O       HCl + HClO, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Clo chỉ đóng vai trò là chất khử.

B. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử.

C. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.

D. Nước đóng vai trò chất khử, Clo đóng vai trò chất oxi hóa.

Câu 17.    Phản ứng của khí Clo với khí Hidro xảy ra ở điều kiện nào sau đây?

A. Trong bóng tối.                                                                        B. Có chiếu sáng.

C. Trong bóng tối, nhiệt độ thường.                                 D. Nhiệt độ thấp dưới 00C.

Câu 18.    Nước Giaven là hỗn hợp gồm các chất nào sau đây?

A. NaCl, NaClO3, H2O.                                                    B. HCl, HClO, Cl2, H2O.

C. NaCl, NaClO4, H2O.                                                    D. NaCl, NaClO, H2O.

Câu 19.    Tính chất sát trùng và tính tẩy màu của nước Giaven là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Do chất NaCl có trong nước Giaven có tính tẩy màu và sát trùng.

B. Do trong chất NaClO, nguyên tử Cl có số oxi hóa +1, thể hiện tính oxi hóa mạnh.

C. Do chất NaClO phân hủy ra Cl2 là chất oxi hóa mạnh.

D. Do chất NaClO phân hủy ra oxi nguyên tử có tính oxi hóa mạnh.

Câu 20.    Chất chỉ có tính oxi hóa là:

A. F2.                                 B. Cl2.                                     C. Br2.                         D.Cả 3 chất A, B, C.

Câu 21.    Cấu hình electron nào sau đây là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố Oxi (Z=8)?

A. 1s22s22p6                      B. 1s22s22p63s23p4                   C. 1s22s22p5                 D. 1s22s22p4

Câu 22.    Nhiệt phân hoàn toàn cùng 1 lượng chất (cùng số mol) hai chất KMnO4 và KClO3 thì thể tích khí Oxi (đo ở đktc) thu được trong 2 trường hợp sẽ:

A. Bằng nhau.                                                                  

B. Nhiệt phân KMnO4 sẽ thu được nhiều O2 hơn.

C. Nhiệt phân KClO3 sẽ thu được nhiều O2 hơn.

D. Không xác định được.

Câu 23.    Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 dung dịch riêng biệt không màu là: BaCl2, NaHCO3 và NaCl. Có thể dùng dung dịch nào trong các dung dịch sau để phân biệt được 3 dung dịch trên?

A. H2SO4.                         B. AgNO3.                              C. CaCl2.                     D. Ba(OH)2.

Câu 24.    Để điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm, ta có thể sử dụng cách nào sau đây?

A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

B. Nhiệt phân tinh thể thuốc tím KMnO4.

C. Điện phân nước có hòa tan một lượng nhỏ H2SO4 hoặc NaOH.

D. Điện phân dung dịch CuSO4.

Câu 25.    Oxi có thể thu được từ phản ứng nhiệt phân chất nào sau đây?

A. CaCO3.                         B. NaHCO3.                            C. KMnO4.                  D. H2O.

Câu 26.    Sự suy giảm (sự phá hủy) tầng Ozon của khí quyển có nguyên nhân chính là do:

A. Trái Đất nóng lên.

B. Khí CO2 do các nhà máy thải vào khí quyển.

C. Chất CFC mà ngành công nghiệp lạnh thải vào khí quyển.

D. Nạn cháy rừng trên thế giới.

Câu 27.    Tính chất đặc biệt của dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng lá tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây mà dung dịch axit H2SO4 loãng không tác dụng?

A. BaCl2, NaOH, Zn.                                                       B. NH3, MgO, Ba(OH)2.

C. Fe, Al, Ni.                                                                    D. Cu, S, C12H22O11 (đường saccarozơ).

Câu 28.    Chọn câu không đúng trong các câu dưới đây về lưu huỳnh:

A. Lưu huỳnh là chất rắn màu vàng.                                B. Lưu huỳnh không tan trong nước.

C. Lưu huỳnh tan được trong các dung môi hữu cơ.       D. Lưu huỳnh dẫn nhiệt, dẫn điện kém.

Câu 29.   

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào thường dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm?

                  A. 2H2S + 3O2 -> (to)2SO2 + 2H2O                                      B. 4FeS2 + 11O2 ->(to) 2Fe2O3 + 8SO2

                  C. Na2SO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + SO2 + H2O                       D. S+ O2 ->(to) SO2

Câu 30.    Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về khả năng phản ứng của O2?

A. O2 phản ứng trực tiếp với hầu hết các kim loại.

B. O2 phản ứng trực tiếp với tất cả các phi kim.

C. O2 tham gia vào quá trình cháy, gỉ, hô hấp.

D. Những phản ứng mà oxi tham gia đều là các phản ứng oxi hóa – khử

Câu 31.    SO2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử vì trong phân tử SO2:

A. Nguyên tử S có mức oxi hóa trung gian.                     B. Nguyên tử S có mức oxi hóa cao nhất.

                  C. Nguyên tử O có số oxi hóa âm.                                   D. Nguyên tử S có mức oxi hóa thấp nhất.

Câu 32.    Phản ứng nào sau đây chứng tỏ SO2 có tính oxi hóa?

                  A. SO2 + Na2O -> Na2SO3                                               B. SO2 + 2H2S ->  3S + 2H2O

                  C. SO2 + Br2 + H2O -> H2SO4 + 2HBr                                    D. SO2 + NaOH -> NaHSO3

Câu 33.    Để pha loãng dung dịch H2SO4 đậm đặc trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành theo cách nào?

A. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều.                       B. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều.

C. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều.                       D. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều.

Câu 34.    Câu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất hóa học của lưu huỳnh?

A. Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hóa.                                    B. Lưu huỳnh chỉ có tính khử.

C. Lưu huỳnh có cả tính oxi hóa và tính khử.                  D. Lưu huỳnh không phản ứng với Hidro.

Câu 35.   

Với số mol lấy bằng nhau, phương trình hóa học nào sau đây điều chế được lượng Oxi nhiều hơn?

                  A. 2KNO3  ->to 2KNO2 + O2                                              B. 2HgO ->to  2Hg + O2

                  C. 2KClO ->to 2KCl + 3O2    (có MnO2 xúc tác)                   D. 2KMnO4 ->to K2MnO4 + MnO2 + O2

Câu 36.    Cặp chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. H2S và S.                      B. H2S và SO2.                        C. S và SO2.                D. SO2 và H2SO4

Câu 37.    Cho biết phương trình hóa học sau:  2Mg + SO2 ® 2MgO + S                                                            Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng?

A. Mg là chất bị oxi hóa, SO2 là chất khử.                       B. Mg là chất khử, SO2 là chất bị khử.

C. Mg là chất bị khử, SO2 là chất oxi hóa.                       D. Mg là chất oxi hóa, SO2 là chất khử.

Câu 38.    Ozon là một chất cần thiết  trên thượng tầng khí quyển vì:

A. Nó làm Trái Đất ấm hơn.

B. Nó ngăn ngừa khí oxi thoát ra khỏi Trái Đất.

C. Nó hấp thụ tia tử ngoại Mặt Trời (tia cực tím).

D. Nó giúp điều hòa, ổn định khí hậu trên Trái Đất.

Câu 39.    Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ của một phản ứng hóa học được biểu diễn:

Các chất phản ứng ® các sản phẩm.

A. Chất xúc tác.                                                                B. Nồng độ các chất phản ứng.

C. Nồng độ các chất sản phẩm.                                        D. Nhiệt độ.

Câu 40.    Để đánh giá mức độ xảy ra nhanh hay chậm của các pjản ứng hóa học, người ta dùng đại lượng nào?

A. Nhiệt độ.                      B. Tốc độ phản ứng.               C. Nồng độ.                D. Áp suất.

Câu 41.    Nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng tăng.

B. Khi nhiệt độ giảm thì tốc độ phản ứng giảm.

C. Khi nhiệt độ tăng thì tíc độ phản ứng giảm.

D. Sự thay đổi nhiệt độ không làm ảnh hưởng tới tốc độ của phản ứng.

Câu 42.    Yếu tố nào dưới đây đã được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng khi rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) để ủ rượu?

A. Nhiệt độ.                      B. Nồng độ.                            C. Áp suất.                  D. Chất xúc tác.

Câu 43.    Khẳng định nào sau đây là đúng đối với một hệ hóa học đang ở trạng thái cân bằng?

A. Phản ứng thuận đã kết thúc.

B. Phản ứng nghịch đã kết thúc.

C. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

D. Nồng độ của các chất tham gia và các sản phẩm tạo thành bằng nhau.

Câu 44.    Nhận định nào dưới đây không đúng về thời điểm xác lập trạng thái cân bằng hóa học?

A. Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

B. Phản ứng thuận và phản ứng nghịch đều dừng lại.

C. Số mol các chất tham gia phản ứng không đổi.

D. Số mol các sản phẩm tạo thành không đổi.

Bài tập chương halogen

Câu 1: Cho 4 đơn chất F2; Cl2; Br2; I2. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

            A. F2.                           B. Cl2.                         C. Br2.             D. I2.

Câu 2: Câu nào sau đây Không đúng?

            A. Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ.

            B. Các halogen đều có số oxi hóa là -1; 0; +1; +3; +5; +7.

            C. Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p.

            D. Tính oxi hoá của các halogen giảm dần từ flo đến iod.

Câu 3: Các hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố halogen thì halogen có tính oxi hoá mạnh hơn sẽ có số oxi hoá

            A. dương.                   B. âm.                          C. không.                    D. không xác định được.

Câu 4: Trong tự nhiên, các halogen

            A. chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.                       B. chỉ tồn tại ở dạng muối halogenua.

            C. chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.                       D. tồn tại ở cả dạng đơn chất và hợp chất.

Câu 5: Khi cho khí Cl2 tác dụng với khí NH3 có chiếu sáng thì

            A. thấy có khói trắng xuất hiện.                     B. thấy có kết tủa xuất hiện.

            C. thấy có khí thoát ra.                                   D. không thấy có hiện tượng gì.

Câu 6: HF có nhiệt độ sôi cao bất thường so với HCl, HBr, HI là do

            A. flo có tính oxi hoá mạnh nhất.       B. flo chỉ có số oxi hoá âm trong hợp chất.

            C. HF có liên kết hiđro.                                  D. liên kết H – F phân cực mạnh nhất.

Câu 7: Trong các hợp chất, flo chỉ có số oxi hoá -1 còn clo, brom, iod có cả số oxi hóa +1; +3; +5; +7 là do so với clo, brom, iod thì

            A. flo có tính oxi hoá mạnh hơn.        B. flo có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.

            C. nguyên tử flo có cấu tạo đặc biệt. D. nguyên tử flo không có phân lớp d.

Câu 8: ở điều kiện thường, clo là chất khí, màu vàng lục, có mùi xốc và nặng hơn không khí

            A. 1,25 lần.                 B. 2,45 lần.                  C. 1,26 lần.                  D. 2,25 lần.

Câu 9: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế clo bằng cách

            A. điện phân nóng chảy NaCl.                        B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

            C. phân huỷ khí HCl.                          D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2; KMnO4

Câu 10 (A-07): Trong công nghiệp người ta thường điều chế clo bằng cách

            A. điện phân nóng chảy NaCl.                        B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

            C. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dd NaCl.    D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2; đun nóng.

Câu 11: Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím

            A. chuyển sang màu đỏ.                                  B. chuyển sang màu xanh.

            C. không chuyển màu.                                    D. chuyển sang không màu.

Câu 12: Trong phòng thí nghiệm người ta thường điều chế khí HCl bằng cách

            A. clo hoá các hợp chất hữu cơ.                     B. cho clo tác dụng với hiđro.

            C. đun nóng dung dịch HCl đặc.        D. cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đặc.

Câu 13: Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogen hiđric (HX) là

            A. HF < HCl < HBr < HI.                              B. HI < HBr < HCl < HF.

            C. HCl < HBr < HI < HF.                              D. HBr < HI < HCl < HF.

Câu 14: Có 4 dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI đựng trong các lọ bị mất nhãn. Nếu dùng dung dịch AgNO3 thì có thể nhận được

            A. 1 dung dịch.           B. 2 dung dịch.           C. 3 dung dịch.           D. 4 dung dịch.

Câu 15: Brom có lẫn một ít tạp chất là clo. Một trong các hoá chất có thể loại bỏ clo ra khổi hỗn hợp là

            A. KBr.                       B. KCl.                        C. H2O.                       D. NaOH.

Câu 16: Axit pecloric có công thức

            A. HClO.                    B. HClO2.                   C. HClO3.                   D. HClO4.

Câu 17: Axit cloric có công thức

            A. HClO.                    B. HClO2.                   C. HClO3.                   D. HClO4.

Câu 18 (B-07): Cho 13,44 lít khí Cl2 (đktc) qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100oC. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là

            A. 0,24M.                    B. 0,48M.                    C. 0,2M.                      D. 0,4M.

Câu 19: Điện phân 2 lít dung dịch hỗn hợp NaCl và KCl có màng ngăn một thời gian thu được 1,12 lít khí Cl2 (đktc). Coi thể tích dung dịch không đổi. Tổng nồng độ mol của NaOH và KOH trong dung dịch thu được là

            A. 0,01M.                    B. 0,025M.                  C. 0,03M.                    D. 0,05M.

Câu 20: Độ tan của NaCl ở 100OC là 50 gam. ở nhiệt độ này dung dịch bão hoà NaCl có nồng độ phần trăm là

            A. 33,33.                     B. 50.                          C. 66,67.                     D. 80.

Câu 21: Hoà tan 11,2 lít khí HCl (đktc) vào m gam dung dịch HCl 16% thu được dung dịch HCl 20%. Giá trị của m là

            A. 36,5.                       B. 182,5.                     C. 365,0.                     D. 224,0.

Câu 22: Hoà tan V lít khí HCl (đktc) vào 185,4 gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch HCl 16,57%. Giá trị của V là

            A. 4,48.                       B. 8,96.                       C. 2,24.                       D. 6,72.

Câu 23: Cho 11,2 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 tác dụng vừa đủ với 16,98 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al thu được 42,34gam hỗn hợp Z gồm MgCl2; MgO; AlCl3 và Al2O3.

     1. Phần trăm thể tích của oxi trong X là

            A. 52.                          B. 48.                          C. 25.                          D. 75.

     2. Phần trăm khối lượng của Mg trong Y là

            A. 77,74.                     B. 22,26.                     C. 19,79.                     80,21.

Câu 24: Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr và KBr thu được muối NaCl và KCl, đồng thời thấy khối lượng muối giảm 4,45 gam. Lượng clo đã tham gia phản ứng với 2 muối trên là

            A. 0,1 mol.                  B. 0,05 mol.                C. 0,02 mol.                D. 0,01 mol.

Câu 25: Hoà tan hỗn hợp gồm 0,2 mol Al; 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe3O4 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư, rồi lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

            A. 74,2.                       B. 42,2.                       C. 64,0.                       D. 128,0.

Câu 26: Hoà tan 174 gam hỗn hợp M2CO3 và M2SO3 (M là kim loại kiềm) vào dung dịch HCl dư. Toàn bộ khí CO2và SO2 thoát ra được hấp thụ tối thiểu bởi 500ml dung dịch NaOH 3M.  Kim  loại M là

            A. Li.                           B. Na.                          C. K.                           D. Rb.

Câu 27: Cho một lượng hỗn hợp CuO và Fe2O3 tan hết trong dung dịch HCl thu được 2 muối có tỷ lệ mol là 1 : 1. Phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O2 trong hỗn hợp lần lượt là

            A. 30 và 70.                B. 40 và 60.                 C. 50 và 50.                 D. 60 và 40.

Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 25,12 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe trong dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là

            A. 67,72.                     B. 46,42.                     C. 68,92                      D. 47,02.

Câu 29: Cho 6,72 lít clo (đktc) tác dụng với 16,8 gam Fe nung nóng rồi lấy chất rắn thu được hoà vào nước và khuấy đều thì khối lượng muối trong dung dịch thu được là

            A. 38,10 gam. B. 48,75 gam.  C. 32,50 gam.  D. 25,40 gam.

Câu 30: Cho 9,14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu bằng dung dịch HCl dư thu được 7,84 lít khí (đktc), dung dịch X và 2,54 gam chất rắn Y. Khối lượng muối trong X là

            A. 32,15 gam. B. 31,45 gam.  C. 33,25 gam.  D. 30,35gam.

Câu 31: Hoà tan hoàn toàn 10,05 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hoá trị II và III vào dung dịch HCl thu được dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc). Khối lượng muối trong A là

            A. 10,38gam.  B. 20,66gam.   C. 30,99gam.   D. 9,32gam.

Câu 32: Cho 37,6 gam hỗn hợp gồm CaO, CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,6 lít dung dịch HCl 2M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam muối khan thu được là

            A. 70,6.                       B. 61,0.                       C. 80,2.                       D. 49,3.