đề thi học kì 2-lớp 11

SỞ  GD VÀ ĐT THANH HOÁ                         ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2

 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 3                                       NĂM HỌC 2007-2008

                                                           Môn thi : Hoá học khối 11nâng cao

                                                        Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phất đề)

Họ và tên thí sinh : ……………………………  Lớp: ……

Số báo danh          : …………………………………………..                                       Mã đề : A

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM  (3 đ)

Câu 1 : Một hợp chất X có CTPT là  C4H9Br . Xác định số đồng phân mạch hở không vòng của X .

A. 4                                   B. 5                        C. 6                              D.7

Câu 2 : Công thức phân tử chung của ankin là công thức nào sau đây:

A. CnH2n (n ≥ 2)     B. CnH2n -2  (n ≥ 3)      C. CnH2n -2  (n ≥2)       D. CnH2n+2 (n ≥ 1)

Câu 3 : Đốt cháy 1 hidrocacbon X thu được số mol của H2O lớn hơn 1,5 lần số mol CO2 . X chỉ có thể là :

A. Anken                                                   C.Ankin

B. Ankan vòng có một liên kết đôi           D. Metan

Câu 4: Cho các chất sau đây : metan ,  etilen,  propin ,  stiren,  m-xylen, isopren, toluen, vinylaxetilen. Số chất tác dụng được với dung dịch brom là :

A. 4                                        B.6                                C.5                                D.7

Câu 5 : Để phân biệt propin, 2-metylbuta-1,3-đien , pentan ta có thể dùng nhóm hoá chất nào.

A. Br2 , KMno4                                                 B. AgNO3/NH3 , Br2  

C. AgNO3/NH3 , Ca(OH)2                                D.Br2 , quỳ tím

Câu 6 : Gọi tên các hiđrocacbon có CTCT như sau :

 CH3-CH-C≡?C-CH2-CH3  

          CH(CH3)2      

A.2-isopropylhex-1-in                                               B. 5,6- đimetylhep-3-in

C. 2-isopropylhex-4-in                                               D. 5-isopropylhex-3-in

PHẦN II : TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

Câu 1 : ( 4 điểm )

Bổ túc chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có )

             a. Natri axetat →? Metan →? Axetilen  →? Etilen →? P.E

       b. Tìm công thức phân tử của Ankylbenzen X . Biết X có %C =90,566%

Câu 2 :  (3 điểm)

a, Một hỗn hợp X gồm 1 anken và 1 ankin có cùng số nguyên tử C. Đốt cháy hoàn toàn 0,048 mol X thu được 8,448 gam CO2 . Xác định CTPT của các hiđrocac bon .

b, Nếu khối lượng brom cần dùng để phản ứng hết với hỗn hợp X trên là 13,44 gam để tạo hợp chất no hoàn toàn . Tính tỉ khối của X so với H2

SỞ  GD VÀ ĐT THANH HOÁ                         ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2

 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 3                                       NĂM HỌC 2007-2008

                                                                   Môn thi : Hoá học khối 11nâng cao

                                                                Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phất đề)

Họ và tên thí sinh : ……………………………  Lớp: ……

Số báo danh          : …………………………………………..                                 Mã đề : B

 

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM  ( 3đ)

Câu 1 : Một hợp chất X có CTPT là C4H9Cl . Xác định số đồng phân  củaX

A.3                                   B. 5                        C. 4                              D.6

Câu 2 : Công thức phân tử chung của anken là công thức nào sau đây:

A. CnH2n (n ≥ 1)     B. CnH2n -2  (n ≥ 3)      C. CnH2n  (n ≥2)       D. CnH2n+2 (n ≥ 1)

Câu 3 : Đốt cháy 1 hidrocacbon X thu được số mol của H2O lớn hơn  số mol CO2 . X chỉ có thể là :

A. Anken                                                   C.Ankan

B. Ankan vòng                                          D. Ankađien  

Câu 4: Cho các chất sau đây : metan ,  etilen,  propin ,  stiren,  m-xylen, isopren, toluen, vinylaxetilen. Số chất tác dụng được với dung dịch KMnO4 (ở nhiệt độ thường và khi đun nóng:

A. 4                                        B.6                                C.5                                D.7

Câu 5 : Để phân biệt Propin, Iosopren , Hexan ta có thể dùng nhóm hoá chất nào.

A. AgNO3/NH3 , Br2                                         B. Br2 , KMno4                                                 

C. AgNO3/NH3 , Ca(OH)2                                D.Br2 , quỳ tím

Câu 6 : Gọi tên các hiđrocacbon có CTCT như sau :

 CH3-CH-C≡?C-CH2-CH3  

          CH(CH3)2      

A.2-isopropylhex-1-in                                     B. 2-isopropylhex-4-in                                                  C. 5-isopropylhex-3-in                                   D. 5,6- đimetylhep-3-in

PHẦN II : TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

Câu 1 :(4đ)

Bổ túc chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có )

                 a . Pentan →? Metan →? Axetilen  →? Vinylclorua →? PVC

         b. Tìm công thức phân tử của Ankin X . Biết X có %H =10%

Câu 2 : (3đ)

    Một hỗn hợp gồm Metan và Anken A có thể tích là 10,8 lit (Đktc) cho qua một bình brom dư , sau khi phản ứng hoàn toàn có một khí thoát ra khỏi bình , đem đót cháy hoàn toàn khí này thu được 5,5 gam CO2. Bình Brom tăng lên 10 gam .

a. Tính %thể tích khí trong hỗn hợp ban đầu

b. Tìm CTPT của A

 

SỞ  GD VÀ ĐT THANH HOÁ                         ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2

 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 3                                       NĂM HỌC 2007-2008

                                                                   Môn thi : Hoá học khối 11 chuẩn

                                                                Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phất đề)

Họ và tên thí sinh : ……………………………  Lớp: ……

Số báo danh          : …………………………………………..                               Mã đề : AA                                                     

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM  3(đ)

Câu 1 : Một hợp chất X có CTPT là C5H12 . Xác định số đồng phân  củaX

A.3                                   B. 5                        C. 4                              D.6

Câu 2 : Công thức phân tử chung của xicloankan là công thức nào sau đây:

A. CnH2n (n ≥ 2)     B. CnH2n -2  (n ≥ 3)      C. CnH2n  (n ≥3)       D. CnH2n+2 (n ≥ 1)

Câu 3 : Đốt cháy 1 hidrocacbon X thu được số mol của H2O lớn hơn  số mol CO2 . X chỉ có thể là :

A. Anken                                                   C.Ankan

B. Ankan vòng                                          D. Ankađien  

Câu 4: Cho các chất sau đây : metan ,  etilen,  propin ,  stiren,   isopren, toluen. Số chất tác dụng được với dung dịch KMnO4 (ở nhiệt độ thường và khi đun nóng:

A. 4                                        B.6                                C.5                                D.7

Câu 5 : Để phân biệt Axetilen, etilen , Butan ta có thể dùng nhóm hoá chất nào.

A. Br2 , quỳ tím                                                B. Br2 , KMnO4                                                

C. AgNO3/NH3 , Ca(OH)2                                D. Br2 , AgNO3/NH3

Câu 6 : Gọi tên các hiđrocacbon có CTCT như sau :

                             CH3-C  = C-CH3

CH3 C2H5

                            

A.  2- metyl-3-etylbut- 2- en                              B.  3- metyl-2-etylbut- 2- en   

C. 2,3- đimetylpent-2-en                                    D. C. 2,3- đimetylpent-2-in                         

PHẦN 2 : TỰ LUẬN :

Câu 1 : (4điểm)

a.Hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có )

            a.  C4H10  →? CH4 →?  C2H2 →? CH2 =CH-Cl →? PVC

b. Tìm công thức phân tử của Ankan X . Biết X có %C =75%

Câu 2 : (3điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp 2 ankan liên tiếp nhau . Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình Ca(OH)2 dư  thu được 50 gam kết tủa . Xác định công thức phân tử của 2 an kan

 

 

 

 

SỞ  GD VÀ ĐT THANH HOÁ                         ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2

 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 3                                       NĂM HỌC 2007-2008

                                                                     Môn thi : Hoá học khối 11 chuẩn

                                                                Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phất đề)

Họ và tên thí sinh : ……………………………  Lớp: ……

Số báo danh          : …………………………………………..             Mã đề : BB

 PHẦN I : TRẮC NGHIỆM  ( 6câu)

Câu 1 : Một hợp chất X có CTPT là C4H8 . Xác định số đồng phân anken  củaX 

A.5                                   B. 4                        C. 3                              D. 2

Câu 2 : Công thức phân tử chung của ankin là công thức nào sau đây:

A. CnH2n (n ≥ 2)     B. CnH2n -2  (n ≥ 3)      C. CnH2n  (n ≥3)       D. CnH2n-2 (n ≥ 2)

Câu 3 : Đốt cháy 1 hidrocacbon X thu được số mol của H2O bằng  số mol CO2 . X chỉ có thể là :

A. Anken                                                   C.Ankan

B. xycloankan                                            D. cả A, B     

Câu 4: Cho các chất sau đây : metan ,  etilen,  propin ,  stiren,   isopren, toluen. Số chất tác dụng được với dung dịch Br2

A. 4                                        B.6                                C.5                                D.7

Câu 5 : Để phân biệt propin, etilen , metan  ta có thể dùng nhóm hoá chất nào.

A. Br2 , quỳ tím                                                B. Br2 , KMnO4                                                

C. Br2 , AgNO3/NH3                                         D. AgNO3/NH3                                               

Câu 6 : Gọi tên các hiđrocacbon có CTCT như sau :

                   CH3-CH-  C = CH2

  CH3   C2H5

                            

A.  2-etyl-3-etylbut- 2- in                                  B.  2- etyl-3-metylbut- 1- en   

C. 2,3- đimetylpent-2-en                                    D. C. 2,3- đimetylpent-2-in                         

PHẦN 2 : TỰ LUẬN :

Câu 1 : (4điểm)

a.Hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có )

            a.  C5H12  →? C2H6 →?  C2H5Cl →? C2H4 →? PE

b. Tìm công thức phân tử của xicloankan X . Biết X có tỉ khối so với hiđro là 42

Câu 2 : (3điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 0,01mol ankan A. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình Ca(OH)2 dư  thu được 4 gam kết tủa .

a.Xác định công thức phân tử của 

b. Viết công thức cấu tạo có thể có của A

Advertisements

3 phản hồi

  1. minh can dap an de do nua><
    ai giup voi ^^^^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: