Bài tập ôn thi hk2 lớp 11

download

sơ đồ phản ứng hữu cơ lớp 11

download

bài tập luyện thi đại học

dowload

Bài tập chương OXI-LƯU HUỲNH

Câu 1: Sự khác nhau về cấu hình electron giữa oxi và các nguyên tố khác trong nhóm VIA là

            A. nguyên tử oxi có 2 electron độc thân.        B. nguyên tử oxi không có phân lớp d.

            C. nguyên tử oxi không bền.                          D. nguyên tử oxi có 6e lớp ngoài cùng.

Câu 2: Trong nhóm VIA, đi từ O đến Te thì bán kính nguyên tử

            A. tăng, tính oxi hoá tăng.                              B. tăng, tính oxi hoá giảm.

            C. giảm, tính oxi hoá giảm.                             D. giảm, tính oxi hoá tăng.

Câu 3: ở điều kiện thường H2O là chất lỏng, còn H2S, H2Se và H2Te là những chất khí là do

            A. oxi trong nước có lai hoá sp3.                    B. H2O có khối lượng phân tử nhỏ nhất.

            C. oxi có độ âm điện lớn nhất.                                    D. giữa các phân tử H2O có liên kết hiđro.

Câu 4: Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động, có tính oxi hóa mạnh là do

            A. oxi có độ âm điện lớn.                                            B. oxi có 6 electron lớp ngoài cùng.

            C. oxi có nhiều trong tự nhiên.                                   D. oxi là chất khí.

Câu 5: Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế oxi bằng cách

            A. nhiệt phân các hợp chất giàu oxi.              B. điện phân nước hoà tan H2SO4.

            C. điện phân dung dịch CuSO4.                                 D. chưng phân đoạn không khí lỏng.

Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, sau khi điều chế oxi người ta có thể thu oxi bằng phương pháp

            A. đẩy không khí.                   B. đẩy nước.               C. chưng cất.               D. chiết.

Câu 7: Oxi và ozon là

            A. hai dạng thù hình của oxi.                          B. hai đồng vị của oxi.

            C. hai đồng phân của oxi.                                           D. hai hợp chất của oxi.

Câu 8: Để phân biệt oxi và ozon, người ta có thể dùng

            A. dd H2SO4.              B. Ag.                         C. dd KI.                                D. dd NaOH.

Câu 9: Trong công nghiệp, để sản xuất H2SO4 đặc, người ta thu khí SO3 trong tháp hấp thụ bằng

            A. H2O.                                   B. H2SO4 98%.           C. H2SO4 loãng.                      D. BaCl2 loãng.

Câu 10: Khi đun nóng lưu huỳnh từ nhiệt độ thường đến 1700OC, sự biến đổi công thức phân tử của lưu huỳnh là:

            A. S ® S2 ® S8 ® Sn.                                               B. Sn ® S8 ® S2 ® S.

            C. S8 ® Sn ® S2 ® S.                                                D. S2 ® S8 ® Sn ® S.

Câu 11: Lưu huỳnh tà phương (Sa) và lưu huỳnh đơn tà (Sb) là

A. hai dạng thù hình của lưu huỳnh.              B. hai đồng vị của lưu huỳnh.

            C. hai đồng phân của lưu huỳnh.                    D. hai hợp chất của lưu huỳnh.

Câu 12: Người ta có thể điều chế khí H2S bằng phản ứng nào dưới đây?

            A. CuS  +  HCl.          B. FeS + H2SO4 loãng.           C. PbS + HNO3.         D. ZnS + H2SO4 đặc.

Câu 13: Trong công nghiệp người ta thường điều chế CuSO4 bằng cách cho Cu phản ứng với

            A. dung dịch Ag2SO4.                                                B. dung dịch H2SO4 loãng.

            C. dung dịch H2SO4 đặc, nóng.                                  D. dung dịch H2SO4 loãng có sục khí oxi.

Câu 14: ở nhiệt độ thường, công thức phân tử của lưu huỳnh là

            A. S2.                                       B. Sn.                           C. S8.                                       D. S.

Câu 15: H2SO4 loãng có thể tác dụng với tất cả các chất thuộc nào dưới đây?

            A. Fe3O4, BaCl2, NaCl, Al, Cu(OH)2.                        B. Fe(OH)2, Na2CO3, Fe, CuO, NH3.

            C. CaCO3, Cu, Al(OH)3, MgO, Zn.               D. Zn(OH)2, CaCO3, CuS, Al, Fe2O3.

Câu 16: Cho một lượng Fe dư tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng thì muối thu được là

            A. Fe2(SO4)3.   B. FeSO4.                                C. Fe2(SO4)3 và FeSO4.           D. Fe3(SO4)2.

Câu 17: Nếu cho H2SO4 đặc với số mol như nhau phản ứng vừa đủ với các chất thì phản ứng nào thu được lượng CuSO4 ít nhất?

            A. H2SO4 + CuO.                                                                   B. H2SO4 + CuCO3.

            C. H2SO4 + Cu.                                                                       D. H2SO4 + Cu(OH)2.

Câu 18: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

            A. FeS  + 2HCl ® FeCl2 + H2S­.                  B. CuS  + 2HCl ® CuCl2 + H2S­.

            C. H2S + Pb(NO3)2 ® PbS¯ + 2HNO3.                     D. K2S + Pb(NO3)2 ® PbS¯ + 2KNO3.

Câu 19: Cho hỗn hợp khí gồm CO2, SO2 và SO3. Có thể loại bỏ SO2 và SO3 ra khỏi hỗn hợp bằng

            A. dung dịch Ba(OH)2.                                               B. dung dịch Br2.       

C. dung dịch KMnO4.                                                D. dung dịch Na2CO3.

Câu 20: Có 3 dung dịch: NaOH, HCl, H2SO4. Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch là

            A. Na2CO3.                             B. CaCO3.                   C. Al.                          D. quỳ tím.

Câu 21: Cho FeS (1); Cu (2); MgO (3); Fe (4); Fe3O4 (5); Cr (6). Dung dịch H2SO4 đặc nguội không tác dụng với

            A. (1), (2).                               B. (2), (4).                   C. (1), (6).                   D. (4), (6).

Câu 22: Chỉ từ các chất: Fe, S, dung dịch FeSO4 và dung dịch H2SO4 có thể có bao nhiêu phương pháp điều chế khí H2S bằng 2 phản ứng?

            A. 1.                                        B. 2.                            C. 3.                            D. 4.

Câu 23: Hoà tan hoàn toàn 4,0 gam hỗn hợp Mg, Fe, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 2,24 lít khí SO2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

            A. 23,2.                                   B. 13,6.                       C. 12,8.                       D. 14,4.

Câu 24:  Hoà tan hoàn toàn 17,5 gam hỗn hợp Al, Zn, Fe trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

            A. 35,5.                                   B. 41,5.                       C. 65,5.                       D. 113,5.

Câu 25: Cho m gam hỗn hợp CaCO3, ZnS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Cho toàn bộ lượng khí đó tác dụng với SO2 dư thu được 9,6 gam chất rắn. Giá trị của m là

            A. 29,7.                                   B. 29,4.                       C. 24,9.                       D. 27,9.

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,02 mol FeS2 và 0,01 mol FeS rồi cho khí thu được hấp thụ hết vào dung dịch KMnO4 vừa đủ, thu được V lít dung dịch có pH = 2. Giá trị của V là

            A. 2.                                        B. 4.                            C. 6.                            D. 8.

Câu 27: Trộn 22,4 gam bột Fe với 9,6 gam bột S rồi nung trong điều kiện không có không khí đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Hoà tan X bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần V lít O2(đktc). Giá trị của V là

            A. 8,96.                                   B. 11,20.                     C. 13,44.                     D. 15,68.

Câu 28: Cho 0,25 mol Fe tan vừa hết trong 0,6 mol H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch chỉ chứa m gam muối. Giá trị của m là

            A. 50,0.                                   B. 40,0.                       C. 42,8.                       D. 67,6.

Câu 29: Cho 17,6 gam FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư rồi cho khí thoát ra hấp thụ vừa đủ bởi 291 ml dung dịch CuSO4 10%. Khối lượng riêng của dung dịch CuSO4 đã dùng là

            A. 1,4 g/ml.                             B. 1,3 g/ml.                 C. 1,2 g/ml.                 D. 1,1 g/ml.

Câu 30: Dẫn từ từ đến dư khí H2S qua dung dịch X chứa NaCl, NH4Cl, CuCl2 và FeCl3 thu được kết tủa Y gồm

            A. CuS và FeS.                       B. CuS và S.               C. CuS.                       D. Fe2S3 và CuS.

Câu 31: Khi đốt cháy hoàn toàn 9,7 gam một chất A thu được khí SO2 và 8,1 gam một oxit kim loại hóa trị II (chứa 80,2% kim loại về khối lượng). Lượng SO2 sinh ra phản ứng vừa đủ với 16 gam Br2 trong dung dịch. Công thức phân tử của A là

            A. ZnS2.                                  B. ZnS.                        C. CuS2.                      D. CuS.

Câu 32: Cho 2,24 lít khí SO2 (đktc) hấp thụ hết vào 50 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X chứa

A. Na2SO3 và NaHSO3.          B. NaHSO3.                C. Na2SO3.                  D. Na2SO3 và NaOH.

Câu 33 (B-07): Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất đó là

            A. FeCO3.                               B. FeS2.                       C. FeS.                        D. FeO.

ĐỀ TRẮC NGHIỆM NHÓM HALOGEN VÀ NHÓM OXI

 

 Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: Phân tử của các đơn chất halogen có kiểu liên kết:

         A. cộng hóa trị                                  B. tinh thể                          C.  ion                   D.  phối trí

Câu 2: Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào chứng tỏ nguyên tố clo vừa là chất oxi hoá, vừa là chất  khử (phản ứng tự oxi hoá khử).

A. Cl2 + 2H2O + SO2 ®  2HCl + H2SO4                                   B. Cl 2 + H2O ®  HCl  +  HClO

C.  2Cl2 + 2H2O ®  4HCl + O2                                                                                D. Cl2 + H®  2HCl

Câu 3: Phương án nào sau đây có 2 cặp chất đều không phản ứng với nhau ?

         A. CuSO4­ và BaCl2;  Cu(NO3)2 và NaOH                                   B. CuSO4 và Na2CO3; BaCl2và CuSO4

         C. Ba(NO3)2và NaOH ;  CuSO4 và NaCl                                     D. AgNO3 và BaCl2; AgNO3 và HCl

Câu 4: Dung dịch axit clohiđric thể hiện tính khử khi tác dụng với dãy các chất oxi hóa nào dưới đây ?

A. KMnO4, Cl2, CaOCl2,                                                             B. MnO2, KClO3, NaClO

C. K2Cr2O7, KMnO4 , MnO2, KClO3                                                         D. K2Cr2O7, KMnO4, H2SO4

Câu 5: Dẫn hai luồng khí clo đi qua NaOH: dung dịch 1 loãng và nguội; dung dịch 2 đậm đặc và đun nóng đến 1000. Nếu lượng muối NaCl sinh ra trong 2dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch trên là:

         A.                               B.                             C.                             D.

Câu 6: Cho flo đi qua dung dịch NaOH loãng (2%) và lạnh, phản ứng xảy ra theo phương trình hoá học nào sau đây ?

         A.  F+  2NaO ®NaF  +NaFO  + H2O               B.  3F+   6NaOH ® 5NaF +  NaFO3   + 3H2O

         C.  2F2 +2NaOH ® 2NaF + OF2 + H2O                           D.    F2 +  H2O ®  HF + HFO

Câu 7: Cho 12,1 g hỗn hợp 2 kim loại A, B có hoá trị (II) không đổi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 0, 2 mol H2. Hai kim loại đó là

A. Ba và Cu.             B. Mg và Fe.                               C. Mg và Zn.                 D. Fe và Zn.

Câu 8: Cho1,53 g hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thì thu được chất rắn có khối lượng là

A. 2,95 g                   B. 3,90 g                                     C. 2,24 g                       D. 1,85 g

Câu 9: Khi trộn lẫn 200 ml dung dịch HCl 2M và 300 ml dung dịch HCl 4M, ta thu được dung dịch có nồng độ là

A. 3,0 mol/l.              B. 3,5 mol/l.                                C. 5,0 mol/l.                  D. kết quả khác.

Câu 10: Có 2 dung dịch axit HCl có nồng độ 10% và 3%. Để thu được dung dịch HCl mới có nồng độ 5% thì phải trộn chúng theo tỷ lệ khối lượng là:

A. 2 : 3                       B. 2 : 2                                         C. 2 : 5                         D. 3 : 2

Câu 11: Muốn hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Zn và ZnO người ta phải dùng 100,8ml dung dịch HCl 36,5% (D = 1,19g/ml) thì thu được 8,96l khí (ĐKTC). % khối lượng Zn và ZnO trong hỗn hợp là:

A. 40%; 59,8%                  B. 61,6%; 38,4%                     C. 52,5%; 47,5%         D. 72,15%; 27,85%

Câu 12: Cho 2,06g muối Natri halogenua (A) tác dụng với dung dịch AgNO3 đủ thu được kết tủa (B). Kết tủa này sau khi phản ứng phân hủy hoàn toàn cho 2,16g Bạc. Muối A là:

         A. NaCl.                              B. NaBr                                  C. NaI.                         D. NaF                 

Câu 13: Hòa tan 3,96g hỗn hợp Mg và kim loại R (có khối lượng lớn hơn của Mg) hóa trị III vào 300ml dung dịch HCl 2M để trung hòa hết axit dư cần 180ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại R và % khối lượng của nó trong hỗn hợp là:                 

A. Al; 78,7%                     B.  Cr; 80,25%                         C.  Al; 81,82%            D.  Cr; 79,76%

Câu 14: Trong các câu sau câu nào sai?

A – Ôxi là chất khí không màu, không mùi, không vị.                B – Ôxi nặng hơn không khí.

C – Ôxi tan nhiều trong nước.                                                     D – Ôxi chiếm 1/5 thể tích không khí.

Câu 15:  Oxi và ozon là dạng thù hình của nhau vì:

   A. chúng được tạo ra từ cùng một nguyên tố hóa học oxi.

B – đều là đơn chất nhưng số lượng nguyên tử trong phân tử khác nhau.

C – đều có tính oxi hoá.

D – có cùng số proton và nơtron

Câu 16: Dung dịch hidro sufua có tính chất hóa học đặc trưng là

A. tính oxihóa                                                                B. tính khử

C. vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử                           D. không có tính oxi hóa ,không có tính khử

Câu 17: Muối sunfua có màu vàng là :

A. FeS                            B. PbS                          C. CdS                                     D. CuS

Câu 18: Khi sục SO2 vào dung dịch H2S thì

A – Dung dịch bị vẩn đục màu vàng.                              B – Không có hiện tượng gì.

C – Dung dịch chuyển thành màu nâu đen.                    D – Tạo thành chất răn màu đỏ.

Câu 19: Để loại bỏ SO2 ra khỏi CO2 có thể:

A. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong.        B. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước Br2 dư.

C .Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Na2CO3 đủ.             D. Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH

Câu 20:  Muốn  pha loãng dung dịch axit H2SO4 đặc cần:

A. rót từ từ nướcvào dung dịch axit đặc.                      B. rót nước thật nhanh vào dung dịch axit đặc

C. rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước                      D. rót nhanh dung  dịch axit vào nước

Câu 21:  Thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt các dung dịch (đựng riêng): NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, Na2SO4, NaOH lần lượt là:

A – dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3                                  B – dung dịch AgNO3, quỳ tím.

C – dung dịch Bacl2,  quỳ tím, Cl2, hồ tinh bột.               D – dung dịch Bacl2, Cl2, hồ tinh bột

Câu 22: Thể tích không khí cần để oxi hoá hoàn toàn 20 lít khí NO thành NO2 là (các thể khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).

A – 30 lít                         B – 60 lít                     C – 50 lít                                  D – 70 lít

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn a gam Cacbon trong V lít ôxi (ĐKTC) thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối so với Hiđrô là 20, dẫn hỗn hợp A vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10 gam kết tủa a và V có giá trị là:

 A – 2 gam;1,12 lít          B – 2,4 gam; 4,48 lít                 C – 2,4 gam; 2,24 lít                 D – 1,2gam; 3,36lít

Câu 24: Điều chế ôxi trong phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3, NaNO3, H2­O2 (có số mol bằng nhau), lượng oxi thu được nhiều nhất từ:

A – KMnO4­                     B – KClO3                                           C – NaNO3                              D – H2O2

Câu 25: Cho hỗn hợp khí oxi và ozon có tỉ lệ về số mol là 1:2, sau một thời gian ozon bị phân huỷ hết      (2O3 ® 3O2) thì thể tích khí tăng lên so với ban đầu là 2 lít, % thể tích của oxi, ozon trong hỗn hợp đầu là:

A. – 3 l O2 ;  6 l O3            B. – 5 l O2; 4 l O3                          C. – 3 l O2 ; 4 l O3                    D – 2 l O2   ;   4 l O3

Câu 26: Đun nóng 1 hỗn hợp gồm 2,8 gam bột Fe và 0,8 gam bột S; Lấy sản phẩm thu được cho vào 200ml dung dịch HCl vừa đủ thu được một hỗn hợp khí bay ra (giả sử h/s mất phản ứng là 100%).

Khối lượng các khí và nồng độ mol/l của dung dịch HCl cần dùng là:

A -1,2 g; 0,5 M               B -1,8 g ; 0,25 M                     C – 0,9 g; 0,5M                                    D – 0,9 g    ;   0,25M

Câu 27: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS hoà tan vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 l hỗn hợp khí (ở đktc). Dẫn hỗn hợp này qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu được 47,8g kết tủa đen, % khối lượng Fe và FeS trong hỗn hợp ban đầu là:

A – 25,2%  ;  74,8%       B- 24,14%   ;   75,86%                        C – 32%   ;   68%                     D – 60%  ;  40%

Câu 28: Sau khi hoà tan 8,45g ôlêum A vào nước được dung dịch B, để trung hoà dung dịch B cần 200ml dung dịch NaOH 1M. Công thức của B là:

A. H2SO4.10SO3             B. H2SO4. 3SO3                        C. H2SO4 . 5SO3                       D. H2SO4 . 2SO3

Câu 29: Trộn 3,42g muốn sunfat của kim loại hoá trị 3 với 8g Fe2(SO4)3. Cho hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch BaCl2 tạo thành 20,97g kết tủa trắng.

Nồng độ mol/l của dung dịch BaCl2 và tên kim loại là;

A. 0,54M; Cr               B. 0,65M;  Al                           C. 0,9M; Al                              D. 0,4M; Cr

Câu 30: Cho 427,5g dung dịch Ba(OH)2 20% vào 200g dung dịch H2SO4 lọc bỏ kết tủa. Để trung hoà nước lọc người ta phải dùng 125ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28) nồng độ % của H2SO4 trong dung dịch đầu là:

A. 51%                           B. 49%                                                C. 40%                                                D. 53%

Câu 31: Trộn 13g một kim loại M hoá trị 2 (đứng trước hiđro) với lưu huỳnh rồi đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn A. Cho A phản ứng với 200ml dung dịch H2SO4 1,5M (dư) được hỗn hợp khí B nặng 5,2g có tỉ khối so với oxi là 0,8125 và dung dịch C (giả sử thể tích dung dịch không thay đổi).

                Kim loại M là:

A. Fe                            B. Ca                                       C. Zn                                       D. Mg

Câu 32: Hoà tan hoàn toàn 13,8g hỗn hợp gồm Mg và một kim loại hoá trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 26,88l H2 (đktc).

         Kim loại hoá trị II và % khối lượng của nó trong hỗn hợp là:

A. Be; 65,3%                 B. Ca 51%                               C. Zn 67,2%                            D. Fe 49,72%

Câu 33: Hoà tan hoàn toàn 1,08g kim loại M trong H2SO4 đặc nóng, lượng khí thoát ra được hấp thụ hoàn toàn bởi 45ml dung dịch NaOH 0,2M thấy tạo ra 0,608g muối. Kim loại M là;

A. Zn                              B. Cu                                       C. Fe                                        D. Ag

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers